مقالات ترجمه شده علوم سياسی (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Proxy war and US's smart power strategy (the case of Syria, 2011-2016) pdf
Cyber War Forthcoming: "It Is Not a Matter of If, It Is a Matter of When pdf
آینده جنگ سایبری: مسئله وقوع یا عدم وقوع آن نیست، مسئله زمان آن است". word
Industrial policy and state-making: Brazil’s attempt at oil-based industrial development pdf
سیاستگذاری صنعتی و دولتی سازی: تلاش برزیل در توسعه صنعتی نفت محور word
Public administration reform in Macedonia pdf
اصلاح حکومت ملی در مقدونیه word
Military westernization and state repression in the post-Cold War era pdf
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد word
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries pdf
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD word
Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of modern integration pdf
ایده ی اوراسیایی نورالسلطان نظربایف به عنوان اساس یکپارچگی مدرن word
Russia’s lost position in Central Eurasia pdf
موقعیت گمشده ‏ی روسیه در اوراسیای مرکزی word
The heartland no more: Russia’s weakness and Eurasia’s meltdownq pdf
نواحی مرکزی: ضعف روسیه و بحران اوراسیا word
The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications pdf
مفهوم "اوراسیا": سیاست اوراسیایی قزاقستان و مفاهیم آن word
Influence, Power, and Policy Making pdf
نفوذ، قدرت و سیاست گذاری word
The Israeli satellite launch: Capabilities, intentions and implications pdf
پرتاب ماهواره اسرائیل: قابلیت ها، معانی و استنباط ها word
Climate, Energy Security and Innovation pdf
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری word

سایر مقالات ترجمه شده علوم سياسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید