مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 3)

Impact of weathering on slope stability in soft rock mass pdf
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter pdf
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك word
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion pdf
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران word
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید