مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Fashion
مد
Pedagogical strategies for continuous training in the police system
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس
Beyond Anomie: Alienation and Crime
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم
Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها
Vocational education and training: dual education and economic crises
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی
Agent-based social simulation: dealing with complexity
شبیه سازی عامل بنیان: بررسی پیچیدگی
The Creative Class and Economic Development
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده
Rational action theory for sociologye
نظریه کنش عقلایی در جامعه شناسی
Culture and the fertility transition in India
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند
Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey
ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی: پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی
Perceptions of meritocracy in the land of opportunity
درک مفهوم شایسته سالاری در سرزمین فرصت‌ها. 2014 میلادی
Social Capital: Means of Social Safety Net and Social Protection in Thai Communities
سرمایه اجتماعی: معانی شبکه امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در اجتماعات تایلندی
Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles
مدل سازی یک روند استخدام استراتژیک توسط اصول طراحی بدیهیات
ایجاد جامعه دانشی پروژه ای کلان نگر از طریق آموزش مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه (R&D)
The global systemic crisis and a new vision of sustainable human development
بحران های سیستمی جهان و تصوری جدید از توسعه پایدار بشر
Educational Policy Futures
سياست هاي آینده پژوهی
Military westernization and state repression in the post-Cold War era
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد
Confucianism and Feminist concerns: overcoming the Confucian gender complex
نگرانی های آیین کنفوسیوس و فمینیست: غلبه بر "پیچیدگی جنسیت" مکتب کنفوسیوس
تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (مطالعه موردی: سریلانکا)

Skip Navigation Links