دانلود مقاله ترجمه شده USE: یک شِمای کلاکینک کارآمد، مقیاس‌پذیر و همگانی برای آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی