مقالات ترجمه شده معماری (صفحه 2)

An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning pdf
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری word
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal pdf
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی word
DIAGRIDS, THE NEW STABLITY SYSTEM: COMBINING ARCHITECTURE WITH ENGINEERING pdf
شبکه مورب ها، سیستم پایدار نوین: ترکیب معماری با مهندسی word
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
Public Health—Urban Landscaping Relationship and user's Perceptions pdf
سلامت عمومی- ارتباط منظر شهری و احساسات بشر word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
ARCHITECTS PREDICT LAY EVALUATIONS OF LARGE CONTEMPORARY BUILDINGS:WHOSE CONCEPTUAL PROPERTIES? pdf
معماران ارزش گذاری بناهای بزرگ کنونی را پیش بینی مینمایند: ویژگیهای مفهومی چه کسی؟ word
The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning pdf
انسجام و از هم گسیختگی در آموزش معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای word
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies pdf
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه word
VISUAL PREFERENCES IN URBAN SIGNSCAPES pdf
ترجیحات بصری در نمای تابلو های شهری word
Sustainable Urban Forms :Their Typologies, Models, and Concepts pdf
فرم های ماندگار شهری: تیپولوژی، مدل ها و مفاهیم آنها word
Perspectives of double skin facade systems in buildings and energy saving pdf
چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی word
From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty Together Again pdf
از بریکولاژ تا اسطوره، یا چگونه هامپتی و دامپتی را دوباره بهم رساند word

سایر مقالات ترجمه شده معماری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید