مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 8)

Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors pdf
Nano-Graphite Oxide as Ultrastrong Fluid-Loss-Control Additive in Water-Based Drilling Fluids pdf
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer pdf
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز word
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک word
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials pdf
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد word
Sorption of divalent metal ions from aqueous solution by carbon nanotubes: A review pdf
جذب یون های فلزی دوظرفیتی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی (مقاله مروری) word
Fe-based nanocrystalline soft magnetic alloys for high-temperature applications pdf
آلیاژهای نانوبلور مغناطیسی نرم بر پایه Fe برای کاربردهای دما-بالا word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review pdf
حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربن: یک مقاله مروری word
Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties pdf
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص word
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases pdf
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube pdf
بررسی تجربی انتقال گرمای همرفتی نانوفلوئید آب/Al2O3 در یك لوله مدور(دایره ای) word

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید