مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی (صفحه 2)

Vocational education and training: dual education and economic crises pdf
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی word
Discrimination and Inequality in the Labor Market pdf
تبعیض و نابرابری در بازار کار word
Pedagogical strategies for continuous training in the police system pdf
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس word
Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England pdf
قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی: موسیقی در انگلستان word
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television pdf
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون word
Confucianism and Feminist concerns: overcoming the Confucian gender complex pdf
نگرانی های آیین کنفوسیوس و فمینیست: غلبه بر "پیچیدگی جنسیت" مکتب کنفوسیوس word
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation pdf
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها word
Culture and the fertility transition in India pdf
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند word
Beyond Anomie: Alienation and Crime pdf
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم word
Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data pdf
نابرابری درآمدی در منطقه ی روستایی نیجریه: شواهد به دست آمده از داده های زمینه یابی خانوارها word
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده word
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources pdf
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی word
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids pdf
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی word
Family social capital and delinquent involvement pdf
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری word
Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach pdf
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی word
Human Capital Models and the Gender Pay Gap pdf
مدل های سرمایه انسانی و تفاوت های موجود در حقوق پرداختی بین مردان وزنان word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید