مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی (صفحه 2)

Perceptions of meritocracy in the land of opportunity pdf
درک مفهوم شایسته سالاری در سرزمین فرصت‌ها. 2014 میلادی word
Social Capital: Means of Social Safety Net and Social Protection in Thai Communities pdf
سرمایه اجتماعی: معانی شبکه امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در اجتماعات تایلندی word
Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles pdf
مدل سازی یک روند استخدام استراتژیک توسط اصول طراحی بدیهیات word
ایجاد جامعه دانشی پروژه ای کلان نگر از طریق آموزش مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه (R&D) word
Human Capital Models and the Gender Pay Gap pdf
مدل های سرمایه انسانی و تفاوت های موجود در حقوق پرداختی بین مردان وزنان word
The global systemic crisis and a new vision of sustainable human development pdf
بحران های سیستمی جهان و تصوری جدید از توسعه پایدار بشر word
Educational Policy Futures pdf
سياست هاي آینده پژوهی word
Military westernization and state repression in the post-Cold War era pdf
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد word
Confucianism and Feminist concerns: overcoming the Confucian gender complex pdf
نگرانی های آیین کنفوسیوس و فمینیست: غلبه بر "پیچیدگی جنسیت" مکتب کنفوسیوس word
تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (مطالعه موردی: سریلانکا) word
Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data pdf
نابرابری درآمدی در منطقه ی روستایی نیجریه: شواهد به دست آمده از داده های زمینه یابی خانوارها word
Discrimination and Inequality in the Labor Market pdf
تبعیض و نابرابری در بازار کار word
Women's experience with battering: A conceptualization from qualitative research pdf
تجربه زنان از ضرب و جرح: مفهوم‌ پردازی با استفاده از یک تحقیق کیفی word
The social benefits in sport city planning: a conceptual framework pdf
ارائه یک چارچوب مفهومی برای منافع اجتماعی در طرح ریزی شهر ورزشی word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Family social capital and delinquent involvement pdf
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری word
From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the Assessment of Freedom pdf
از نظریه‌ی انتقادی تا عمل گرایی انتقادی: توانمندی و سنجش آزادی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید