مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی نمایید.

Photosynthesis: Response to high temperature stress
فتوسنتز: پاسخ به تنش دمای بالا
Linking aboveground and belowground interactions via induced plant defenses
ایجاد ارتباط بر همکنش های روزمینی و زیرزمینی از طریق دفاع القاء شده گیاهی
Effects of salt and drought stresses on germination, emergence and seedling growth of Durum wheat
اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf)
Role of allelopathy of Phragmites australis in its invasion processes
نقش اللوپاتی Phragmites australis در فرایندهای تهاجمی آن
استفاده از آفت کش ها و کاهش ریسک در سیستم کشاورزی اروپا همراه با IPM: مقدمه ای بر مسائل ویژه

Skip Navigation Links