مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Experimental investigation on stiffened steel plate shear walls with two rectangular openings
بررسی آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی سخت شده با دو بازشوی مستطیلی
Ranking the sustainability performance of pavements: An intuitionistic fuzzy decision making method
رتبه بندی عملکرد پایداری روسازی ها: روش تصمیم سازی فازی شهودی
Design and optimization of maintenance strategies for a long life-span port project
طراحی و بهینه سازی راهبردهای نگهداری یک پروژه بلندمدت بندرگاهی
Assessment of Bridge Management System in Iran
بررسی سیستم مدیریت پل در ایران
کامپوزیت های سیمانی مسلح به الیاف بعد از 40 سال توسعه در ساختمان و مهندسی عمران
Risk-Based Maintenance Optimization of Deteriorating Bridges
بهینه سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک پل های در حال تخریب
Occupational stress and job demand, control and support factors among construction project consultants
استرس شغلی و تقاضای شغل، عوامل کنترلی و حمایتی در میان مشاورین پروژه های ساخت و ساز
Minimizing Fluctuation of the Maintenance, Repair, and Rehabilitation Cost Profile of a Building
به حداقل رساندن نوسان پروفایل هزینه نگهداری، تعمیر و ترمیم یک ساختمان
Evaluation of Expected Life-Cycle Maintenance Cost of Deteriorating Structures
ارزیابی هزینه های مورد انتظار برای نگهداری سازه های در حال خراب شدن در طول چرخه عمر
Integration Research and Design of the Bridge Maintenance Management System
ادغام تحقیق و طراحی سیستم مدیریت نگهداری پل
Toward an Egyptian Bridge Management System
بررسی سیستم مدیریت پل در مصر
Damage detection of RC beams based on experiment and analysis of nonlinear dynamic characteristics
تشخیص آسیب تیرهای بتن مسلح بر اساس آزمایش و تحلیل ویژگی های دینامیکی غیر خطی
The Road Accident Analyzer: A Tool to Identify High-Risk Road Locations
تحلیل گر تصادفات جاده ای: ابزاری برای شناسایی جاده های پرخطر
Friction damper dynamic performance in seismically excited knee braced steel frames
عملکرد دینامیکی میراگر اصطکاک در قاب های فولادی با مهار زانویی تحت تحریک لرزه ای
Design of driven piles in sand
طراحی شمع های اتکایی در خاک های ماسه ای
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو
Project management office a knowledge broker in project-based organisations
دفتر مدیریت پروژه به عنوان متصدی دانش در سازمان های پروژه محور
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP
Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces
مکانیزم کمانش مغزه‌ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر
Seismic Retrofitting of Steel Frames with Buckling Restrained Braces
بهسازی لرزه ای اسکلت های فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیر
Use of geosynthetics to improve seismic performance of earth structures
کاربرد ژئوسنتتیک در بهبود عملکرد لرزه ای سازه های خاکی
Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls
رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت HSC با ورق فولادی دو جداره

Skip Navigation Links