مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Moment redistribution in continuous FRP reinforced concrete beams
بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به FRP
Mitigation of wind-induced response of Shanghai Center Tower by tuned mass damper
مهار واکنش های ناشی از باد برج مرکز شانگهای توسط میراگر جرمی تنظیمی
Seismic performance of existing R.C. framed buildings
عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود با قاب های بتن مسلح (RC)
Optimal design of river nutrient monitoring points based on an export coefficient model
طراحی بهینه نقاط پایش عناصر مغذی رودخانه براساس یک مدل ضریب راهبردی
Toward an Egyptian Bridge Management System
بررسی سیستم مدیریت پل در مصر
Finite Element Analysis of Flexible Pavement with Geogrids
تحلیل المان محدود روسازی انعطاف پذیر دارای ژئوگریدها
Stability of Unstructured Block Ramps
پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار
Properties of semi-lightweight self-consolidating concrete containing lightweight slag aggregate
خواص بتن خود تحکیم یافته ی نیمه سبک حاوی سنگدانه ی سرباره ی سبک
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها
Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Corners Under Opening Bending Moment
مدلسازی المان محدود کنج‌های بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده
Investigating the effect of temperature variations on the measured airfield pavement skid resistance
بررسی اثر تغییرات دما بر مقاومت لغزندگی روسازی فرودگاه ها
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت
Experimental investigation on stiffened steel plate shear walls with two rectangular openings
بررسی آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی سخت شده با دو بازشوی مستطیلی
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models
Brittle fracture in V-notches with end holes
شکست ترد در شیار V با سوراخ انتهایی
Pavement crack classification based on tensor factorization ⇑
طبقه‌بندی ترک روسازی براساس فاکتورگیری تانسور
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین
Effect of Base Opening in Reinforced Concrete Shear Wall
اثر بازشوی پایه در دیوار برشی بتن مسلح
The Road Accident Analyzer: A Tool to Identify High-Risk Road Locations
تحلیل گر تصادفات جاده ای: ابزاری برای شناسایی جاده های پرخطر
Fragility curves for reinforced concrete structures in Skopje (Macedonia) region
منحنی های شکنندگی برای سازه های بتن مسلح در منطقه اسکوپیه (مقدونیه)

Skip Navigation Links