دانلود پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمانهای دولتی (فایل word)

عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمان‎های دولتی، چه عواملی هستند؟ هر یک از این عوامل در چه دسته‎ای جای خواهند گرفت؟ هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمان‌های دولتی بود. می توانید این پروژه رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,105,000 ریال
شناسه محصول : 2010550
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 170
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 2 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمانهای دولتی (فایل word)

چکیده

حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمانهای کشور دارای مزایای فراوانی است که موجبات رشد و تعالی کشور در بلندمدت را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمان‌های دولتی استان سمنان بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش به‌کاررفته توصیفی- پیمایشی است. پژوهش  دارای دو جامعه آماری، خبرگان به تعداد ده نفر برای تأیید عوامل استخراجی و استعدادهای برتر برای دسته‌بندی عوامل بود. تعداد استعدادهای برتر فعال در استان 200 نفر بود که با توجه به جدول مورگان تعداد 127 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل از بررسی ادبیات استفاده شد و تعداد 60 کد (عامل) مؤثر بر حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمان‌ها شناسایی شد. در گام بعد به‌منظور تأیید این عوامل از نظرات خبرگان استفاده شد. نظرات ده خبره با پرسشنامه دلفی گردآوری شد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفت. می توانید این پروژه رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

چه‌بسا در سازمانی با بهترين شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزيده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزيابی و آموزش (نظام بهسازي) موجبات افزايش بینش، مهارت و دانش اين کارکنان فراهم‌شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آن‌ها به نحو خوب و مطلوب نگهداري نشود يا در سازمان‌های ديگر جاذبه‌های بیشتر و بهتري فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به‌راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند و يا اينکه در مجموعه سازمان سلامت اداري را به مخاطره بیندازند، در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروي انسانی و سرمایه‌گذاری روي افراد به هدر می‌رود. لذا به اين خاطر است که فرآيند حفظ و نگهداري منابع انسانی اهمیت خاصی در حفظ و ارتقاي سلامت اداري و ماندگاري کارکنان پیدا می‌کند. شناسايی عوامل ايجاد رضايت و دلايل نارضايتی کارکنان و نیز ارزيابی رضايت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدي در جهت اهداف سازمان، نقشی بسزا و چشمگیر دارد. نیروي انسانی براي ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستاي اهداف سازمان، بايد هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود. اين امر تحقق نمی‌یابد مگر اينکه چراهاي رفتاري يا علل تمايل و دلايل انگیزه و رضايت کارکنان، به منظور هدايت رفتار آن‌ها به سوي تحصیل اهداف سازمانی مورد شناسايی قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق          2

1-1تشریح و بیان مسئله        3

1-2- ضرورت انجام پژوهش 5

1-3- اهداف و فرضیات پژوهش          8

1-3-1- هدف آرمانی           8

1-3-2- هدف اصلی            8

1-3-3- اهداف فرعی          8

1-4- سؤالات پژوهش          9

1-5- قلمروی پژوهش          9

1-5-1- قلمروی موضوعی    9

1-5-2- قلمروی زمانی        9

1-5-3- قلمروی مکانی        9

1-6- تعریف واژگان کلیدی   10

1-7- فرآیند پژوهش 11

فصل 2: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 12

2-1- مقدمه          13

2-2- سرمایه انسانی            13

2-3- مدیریت سرمایه انسانی  15

2-4- مفهوم نگهداشت منابع انسانی       16

2-5- اهمیت نگه داشت منابع انساني     18

2-6- فرايند حفظ و نگهداري منابع انساني           19

2-7- پژوهش‏ها در زمینه حفظ و نگهداری کارکنان           20

2-8- تعریف استعداد           23

2-9- مدیریت استعداد          24

2-10- مفهوم توسعه منابع انسانی مستعد 25

2-11- تعاریف مدیریت استعداد           25

2-12- مؤلفه‌های مدیریت استعداد        30

2-13- اهداف مدیریت استعداد 31

2-14- مدیریت هدفمند استعداد 32

2-15- سه رکن اصلی استعداد 32

2-15-1- مهارت   33

2-15-2- قابلیت    33

2-15-3- فرصت   33

2-16- چرا مبحث مدیریت استعداد، امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟   34

2-17- شرایط اجرای مدیریت استعداد   35

2-18- نکاتی در مورد تحقق فرآیند مدیریت استعداد           35

2-19- رویکردهای گوناگون برای مدیریت استعداد            36

2-19-1- رویکرد انحصاری  40

2-19-2- رویکرد همه گير    44

2-20- اهمیت مدیریت استعداد 44

2-21- مدلهای مدیریت استعداد          45

2-21-1- مدل مدیریت استعداد مبتنی بر ارزشها و شایستگیهای کلیدی           46

2-21-2- مدل نظری مدیریت استعداد استراتژیک 51

2-21-3- مدل سلسله مراتبی مدیریت استعداد       54

2-21-4- مدل سوئیم           55

2-21-5- مدل فرآیند مدیریت استعداد    57

2-21-6-  مدل جامع مدیریت استعداد    58

2-21-7- مدل آرمسترانگ    59

2-22- دیدگاه‌های مدیریت استعداد        59

2-23- فلسفه مدیریت استعداد در چرخه سازمان    61

2-24- چارچوب مدیریت استعداد در فرایند توسعه منابع انسانی         61

2-25- اهمیت توجه به مدیریت استعداد  62

2-26- استراتژی‌های مفید برای مدیریت استعداد   63

2-27- مرور ادبیات و سوابق مربوطه   63

2-28- پیشینه پژوهشهای داخلی         65

2-29- پژوهشهای خارجی   68

2-30- عوامل موثر بر حفظ و نگهداری استعدادهای برتر و چهارچوب نظری    69

2-31- خلاصه فصل           73

فصل 3: روش اجرای تحقیق  75

3-1- مقدمه          76

3-2- 3-2- نوع و ماهیت تحقیق (روش تحقیق)    76

3-3- جامعۀ آماری 77

3-3-1- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری           77

3-4- روش‌های گردآوري داده‌ها          77

3-4-1-مطالعات کتابخانه‌ای   78

3-4-2- مطالعات میدانی       78

3-5- روایی و پايائي ابزار    79

3-5-1- روايي      79

3-5-2- روایی محتوی (تحلیل دلفی)     80

3-5-3- روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)         81

3-5-4-  مراحل اجراي تحليل عاملي    81

3-6- پایایی پرسشنامه          82

3-7-  روش‌های تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات   83

3-7-1- تکنیک دلفی فازی    84

3-7-2- آزمون تحلیل عاملی  86

3-7-3- T يك نمونهاي         88

3-8- خلاصه فصل سوم       89

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها           90

4-1- مقدمه          91

4-2- آمار توصیفی خبرگان   91

4-3- آمار توصیفی جامعه نخبگان       92

4-3-1- جنسیت پاسخگویان   92

4-3-2- سن پاسخگویان        93

4-3-3- تحصیلات پاسخگویان 93

4-3-4- سابقه پاسخگویان      94

4-4- فرآیند تأیید مولفهها با استفاده از دلفی فازی و نظر خبرگان        95

4-5- تحلیل عاملی اکتشافی    99

4-5-1- مرحله اول: شناخت امکان انجام تحليل عاملي بر روی‌داده‌ها   99

4-5-2- مرحله دوم: جدول اشتراکات    100

4-5-3- مرحله سوم: مقدار کل واريانس تبيين شده 101

4-5-4- مرحله چهارم: چرخش براي به‌دست آوردن يک جواب نهايي  103

4-5-5- نامگذاري عاملها      106

4-6- تأیید عوامل استخراجی (تحلیل عاملی تأییدی)            113

4-6-1- تحلیل عاملی تأییدی عامل انسانی           114

4-6-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول عوامل سازمانی       117

4-6-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول عوامل شغلی          121

4-6-4- تحلیل عاملی مولفههای کلان موثر بر حفظ و نگهداری نخبگان 123

4-7- خلاصه فصل 128

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات        129

5-1- مقدمه          130

5-2- بحث و نتیجه‌گیری در مورد یافتهها           131

5-2-1- بخش اول استخراج و تأیید مؤلفه‌ها         131

5-2-2- بخش دوم؛ تحلیل عاملی اکتشافی؛ دسته‌بندی و نامگذاری مؤلفه‌ها           133

5-2-3- بخش سوم؛ تحلیل عاملی تأییدی (تأیید و تعیین اهمیت عاملها) 140

5-3- مقایسه با پژوهش‌های پیشین        144

5-4- پیشنهادات کاربردی      145

5-4-1- پیشنهادات بخش تحلیل اکتشافی 145

5-4-2- پیشنهادات بخش تحلیل عاملی تأییدی       148

5-5- محدودیت‌های پژوهش   152

5-6- پیشنهاد‌ها برای پژوهش‌های آتی    152

منابع و مآخذ         153

پيوست‌ها 163

 

 

 

 

 

Keywords: استعدادهای برتر (نخبگان) حفظ و نگهداری کارکنان تمایل به ترک خدمت
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت دولتی > محصولات قابل دانلود مدیریت دولتی > پروژه های آماده مدیریت دولتی > پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری استعدادهای برتر در سازمانهای دولتی (فایل word)