دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (فایل word)

آیا کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و سود تقسیمی هر سهم تاثیر دارد؟ هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است. می توانید این پروژه حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,020,000 ریال
شناسه محصول : 2010406
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 90
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 484 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (فایل word)

چکیده

روﻧﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪوﻳﮋه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻛﻠﻴﻪى اﺑﻌﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزهى ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ رﺷﺘﻪى ﻧﻮﻳﻦ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﺮاى ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻧﻮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮى در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ و روش، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ است. تعداد 96 شرکت به عنوان نمونه آماری پس از غربالگری از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. جهت گردآوری داده¬های عملکردی در ارتباط با متغیر وابسته، مستقل ویژگی¬های سطح شرکت در ارتباط با شرکت‌های بورسی از نرم‌افزارهای بورسی شامل پرتال سازمان بورس، و نرم‌افزارهای تدبیر پرداز و ره‌آورد نوین بهره گرفته خواهد شد. هم¬چنین از نرم‌افزار ‌EVIEWS در تحلیل داده ها استفاده گردید. می توانید این پروژه حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بیان مسئله پژوهش

ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺗﻬﻴﻪ_ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ و اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻔﻴﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﻮدن، ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻧﺎﻇﻤﻰ اردﻛﺎﻧﻰ و ﻫﻤﻜﺎران، ١٣٩٨)؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ داراي ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻄﻠﻮب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮرم، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي، از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮرس و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻳﺮان، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻰ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰدﻫﺪ (وﻟﻰﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ١٣٩٣). ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺪك ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻰ و ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران در خرید و فروش های خود و تصمیم های سرمایه گذاری شان، با تجزیه وتحلیل درست اقدام نکنند. بلکه از روی دست هم نگاه کرده و از یکدیگر تبعیت نمایند. در نتیجه این خطر وجود دارد که بتوان آن ها را به سادگی و به راحتی به سمت وسوی دلخواه هدایت کرد.

بازارهای تجاری و استفاده کنندگان اطلاعات تجاری به تمهیدات و شرایطی احتیاج دارند تا مراحل گزارشگری را افزایش دهند، زیرا امروزه گزارشگری تجاری با انبوهی از مشکلات مانند ناکارایی، تجزیه وتحلیل نامناسب و انتشار نامناسب اطلاعات تجاری در بین استفاده کنندگان اطلاعات تجاری (مانند بخش های مختلف سازمان، سهامداران و بانک ها) روبرو است؛ بنابراین دستیابی به سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل مسائل و ناکارایی ها، بسیار مهم است.

امروزه تحولات شگرفی در زمینه فناوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت های آن فراگیر شده است به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهم ترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها، دقت فوق العاده زیاد، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی اطلاعات، کیفیت بالا، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش آن می باشد و از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش رو است  دیگر نیازی به توجیه استفاده از فناوری اطلاعات در  دنیای امروز وجود نخواهد داشت و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روش های نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد.

سیاست تقسیم سود سهام یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مدیریتی موثر بر ارزش شرکت است. از این رو،در سال های اخیر در خارج از کشور مطالعات زیادی انجام شده ولی در ایران مطالعات کمی به این موضوع اختصاص یافته و از آنجا که سهم عمده ای از مبادلات ائراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت ها اختصاص دارد و تحت تاثیر ارقام و اطلاعات حسابداری است توجه سرمایه گذاران و سایرین به کیفیت گزارشگری مالی امری ضروری است همچنین با توجه به این که گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط و قابل اتکا را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد تا در مدل تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شود.

گزارشگری مالی اینترنتی به استفاده از وب سایت شرکت برای انتشار اطلاعات در مورد عملکرد مالی شرکت اشاره دارد. اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت از طریق وب سایت شامل مجموعه ای از صورت های مالی جامع، از جمله یادداشت های همراه، صورت های مالی سه ماهه و یا بخشی از اطلاعات مالی که ممکن است شامل ارائه بخشی از صورت های مالی، اطلاعات قیمت سهام، گزارش های تحلیل مباحث مدیریتی عملیات، یک پایگاه داده از اخبار مربوط به شرکت ، گران ها و دیگر اطلاعات خاص شرکت ها می باشد. از این رو این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و سود تقسیمی هر سهم تاثیر دارد؟

ساختار پایان نامه

پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است که در فصل اول، کلیاتی در مورد موضوع تحقیق، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، روش شناسی پژوهش و تعریف واژه های کلیدی آمده است. در فصل دوم این پژوهش، مطالب مربوط به ادبیات، پیشینه و سابقه موضوع به تفصیل بیان شده است. همچنین فصل سوم پژوهش، شامل بررسی روش تحقیق و روش های آماری مورد استفاده است. در این فصل، روش شناسی به صورت کامل و مفصل بیان شده است. در فصل چهارم، تجزیه وتحلیل های آماری انجام می گیرد و درنهایت فصل پنجم نیز تحلیل و بحث در مورد یافته های تحقیق و پیشنهادهای محقق است.

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول کلیات پژوهش      2

1-1.مقدمه           3

1-2.بیان مسئله پژوهش       3

1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش         6

1-4. اهداف پژوهش           7

1-6.فرضیه‌های پژوهش      8

7-1. تعاریف متغیرهای پژوهش         8

8-1. قلمرو پژوهش            9

9-1. ساختار پایان نامه        9

فصل دوم مبانی پژوهش       10

2-1 مقدمه           11

2-2 مباحث نظری 11

1-2-2. تعریف گزارشگری مالی        11

2-2-2. اهمیت و جایگاه کیفیت گزارشگری مالی 13

3-2-2. فرآیند گزارشگری مالی          14

نمودار 1-1) فرآیند گزارشگری مالی(خواجوی و  همکاران، 1391) 15

4-2-2. رویکردهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی       15

5-2-2. معیارهای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی     16

2-2-6 . گزارشگری مالی اینترنتی      17

2-2-7. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ        18

2-2-8. ﻣﺤﺘﻮاى ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ        19

2-2-9. ﻣﺰاﻳﺎى ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ         20

2-2-10. ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ        22

2-2-11. ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ     22

2-2-12. رﻳﺴﻚﻫﺎى ﮔﺰارﺷﮕﺮى ﻣﺎﻟﻰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ    25

13-2-2.ویژگی های شرکت و کیفیت گزارشگری مالی     26

2-2-14.سود و سود سهام    29

2-2-15.کاربردهای سود هر سهم       30

2-2-16.سود هرسهم          31

2-2-17.سود تقسیمی هر سهم (DPS)  32

2-2-18. ارزش بازار         33

2-3 پیشینه پژوهش            34

2-4-  مدل تحقیق   39

نمودار(2-1)، مدل مفهومی (منبع: محقق ساخته) 39

فصل سوم روش تحقیق        40

1-3مقدمه            41

2-3 مدل پژوهش   41

3-3اندازه گیری متغیرهای پژوهش      42

4-3 جامعه آماري و روش نمونهگیری 46

جدول 3-1) روند انتخاب جامعه         47

5-3روش‌های گردآوری داده‌ها و کاربرد آن        48

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     49

8-3- تعریف و نحوه اندازه گیری متغیرها         51

جدول 3-2) نحوه اندازه گیری متغیرها 51

9-3-روش تحقیق   52

10-3- خلاصه و جمع بندی فصل       52

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      53

4-1 مقدمه           54

4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش   54

جدول 1-4- شاخصهای توصیف کننده متغیرهای پژوهش، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های شکل توزیع(آماری)   55

4-3 تجزیه تحلیل دادهها       56

4-3-1 آمار استنباطی          56

4-3-2 پایایی متغیرها          56

جدول 2-4. نتایج آزمون مانایی برای متغیرهای مدلها        57

جدول 3-4. آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق          58

شکل 1-4. نمودار P-P Plot جهت آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (مدل اول)  59

جدول 4-4. آزمون تعیین نرمال بودن باقیماندهها (مدل اول)            59

شکل 2-4. نمودار P-P Plot جهت آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (مدل دوم)   60

جدول 5-4. آزمون تعیین نرمال بودن باقیماندهها (مدل دوم)            60

شکل 3-4. نمودار پراکنش مقادیر باقیماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی شده (مدل اول)      61

شکل 4-4. نمودار پراکنش مقادیر باقیماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی شده (مدل دوم)      62

4-3-3 بررسی نرمال بودن جملات خطا           62

جدول 6-4. نتایج آزمون جارکوبرا مدل اول پژوهش         62

5-4- نمودار نرمال بودن جملات خطا مدل اول پژوهش(جارکوبرا)   63

جدول 7-4. نتایج آزمون جارکوبرا مدل دوم پژوهش         63

6-4- نمودار نرمال بودن جملات خطا مدل دوم پژوهش(جارکوبرا)   63

.4-3-4 ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها)          64

جدول 9-4. آزمون  همبستگی سریالی LM        64

جدول 10-4. آزمون بروش-پاگان-گودفری        64

جدول 11-4. آزمون ناهمسانی وایت    64

4-3-5 عدم وجود همخطی بین جملات توضیحی 65

6-3-4 عدم وجود خود همبستگی جز خطا         66

جدول 12-4. نتایج آزمون F لیمر برای مدل اول 67

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     73

5-1مقدمه            74

5-2یافته‌های پژوهش          74

5-3 نتیجه گیری کلی          77

5-4پیشنهادهای برآمده از تحقيق         77

5-5پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي      78

5-6محدودیت‌های پژوهش    79

5-7خلاصه فصل   80

منابع و پیوست      81

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: کیفیت گزارشگری مالی اینترنت سود تقسیمی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (فایل word)