دانلود تحقیق پایان نامه حسابداری با عنوان رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

این تحقیق حسابداری، تحقیقی است که به بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود می پردازد و آن را با تأثیر بهره وری بر سودآوری شرکت مقایسه می کند. ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای بهره وری و تقسیم سود با کارایی بازار می باشد، به این صورت که محقق به دنبال یافتن این سؤال است که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به‌صورت مستقیم است یا معکوس؟ می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 890,000 ریال
شناسه محصول : 2010004
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 140
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 2 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق پایان نامه حسابداری با عنوان رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره¬وری را موردبررسی قرار داده¬ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس¬رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می¬باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می¬باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می¬باشد. درنهایت با توجه به محدودیت¬های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع¬آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستند¬سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل¬های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم¬افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است. فرضیه¬های تحقیق با استفاده از رگرسیون¬های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره¬وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره¬وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره¬وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

بهره¬وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان¬ها مطرح و هدف اساسی برای همه¬ی کشورهای جهان محسوب می-شود. در دنیای امروز ارتقای بهره¬وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می¬آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره¬وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره¬وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه¬ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و... می¬شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره¬وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره¬وری فزون¬تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره¬وری را مورد تأکید قرار داده‌اند. یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال¬های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباط تئوری¬ها و دیدگاه¬های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه¬گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.

ساختار تحقیق

 در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تعریف موضوع، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه¬های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه¬ها ارائه‌شده است.

 در فصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم و نظریات تئوری و تجربی در رابطه با تأثیر بهره¬وری بر تقسیم سود شرکت¬ها و همچنین پیشینه تحقیق شامل روش انجام تحقیق و نتایج تحقیقات انجام‌شده در مورد تأثیر بهره¬وری بر تقسیم سود شرکت¬ها بیان شده است.

 در فصل سوم، روش انجام تحقیق تبیین شده، همچنین فرضیه¬های تحقیق و مبانی اندازه¬گیری متغیرها، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده ها در این قسمت بیان شده است.

 در فصل چهارم، به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و بیان یافته¬ها اختصاص یافته است. مدل رگرسیون و نتایج حاصل از آزمون همبستگی ارائه گردیده است.

در فصل پنجم خلاصه ونتیجه¬گیری، محدودیت¬ها، پیشنهادهایی برای استفاده¬کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح‌شده است.

بهره وری

بهره¬وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار می¬آید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان می‌دهد. از سوی سازمان¬های بین المللی برای بهره¬وری تعاریف مختلفی مطرح گردیده است. به‌عنوان‌مثال سازمان بین المللی کار( ILO)  بهره¬وری را اینگونه بیان می¬کند: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می¬شوند. این چهار عامل عبارتنداز: زمین، سرمایه، کار و سازماندهی. رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل مشخص کننده، میزان بهره¬وری می¬باشد.

آژانس بهره¬وری اروپا  EPA¬بهره¬وری را درجه استفاده¬ی مؤثر از هر یک از عامل تولید می¬داند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD   بهره¬وری را این گونه تعریف می¬کند: بهره¬وری مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید می¬باشد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد¬دیگر باشد. بطور کلی بهره¬وری را می‌توان ترکیبی از کارایی  و اثر بخشی  دانست.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1       مقدمه     2

1-2       بیان مسئله            3

1-3       اهداف تحقيق        10

1-4       سؤالات تحقیق       10

1-5       فرضيه‏هاي تحقیق  10

1-6       تعريف عملیاتی متغیرها واژه‏ها           11

1-7       روش تحقیق         12

1-8       قلمرو تحقیق         12

1-9       ساختار تحقیق        13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1       مقدمه     15

2-2       بهره¬وری           15

2-2-1 بهره¬وری و تعاریف آن         15

2-2-2 اهمیت بهره¬وری    18

2-2-3 سطوح بهره¬وری    19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره¬وری           22

2-2-5 روش¬های مختلف محاسبهی بهره¬وری 23

2-2-6 شاخص¬های بهره¬وری کلی عوامل تولید           26

2-2-7 مدل بهره¬وری       27

2-2-8 تفاوت بهره¬وری با تولید       27

2-3       تقسیم سود            28

2-3-1 سياستهاي تقسيم سود  28

2-3-1-1 سياست تقسيم سود منظم       30

2-3-1-2 سياست تقسيم سود نامنظم     37

2-3-1-3 سياست تقسيم سود باقيمانده   38

2-3-2 اهداف سياست تقسيم سود        40

2-3-3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي          42

2-3-4 روش¬هاي تقسيم سود            42

2-3-4-1 تقسيم سود نقدي    42

2-3-4-2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران           42

2-3-5 محدوديت¬ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود          45

2-4       پیشینه تحقیق        45

2-4-1 پژوهش¬های داخلی  45

2-4-2 پژوهش¬های خارجی            51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1       مقدمه     59

3-2       روش کلی تحقیق    59

3-3       جامعه آماری         60

3-4       نمونه آماری         61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن           62

3-4-2 روش نمونه¬گیری و دلیل انتخاب         62

3-5       روش گردآوری داده¬ها       62

3-6       ابزار گردآوری داده¬ها        63

3-7       روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها     63

3-7-1 مدل تحقیق  64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق            65

3-7-1-2 تعریف متغیرها     65

3-7-1-3 نحوه اندازه¬گیری متغیرها   65

3-7-1-4 دسته¬بندی متغیرها           66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-7-1-6 اندازه¬گیری رابطه            67

3-7-2 نرم¬افزارها            67

فصل چهارم:بیان یافته¬ها

4-1       مقدمه     69

4-2       توصیف جامعه و نمونه آماری           70

4-3       توصیف یافته‌ها     71

4-4       تحلیل یافته¬ها      72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون 72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها        82

4-4-2-1 رابطه بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود   82

4-4-2-2 رابطه بین بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود       94

4-4-2-3 رابطه بین بهره¬وری نیروی کار و بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود            102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1       مقدمه     116

5-2       خلاصه پژوهش     116

5-3       ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118

5-4       نتیجه¬گیری کلی   121

5-5       پیشنهادها 122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق           122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی           124

5-6       محدودیت¬های پژوهش       124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری            127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews         128

منابع و مأخذ:

منابع فارسي         135 

منابع لاتین           138

منابع اینترنتی       139

جدول(2-1):تعاریف بهره¬وری         16

جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور           55

جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق          60

جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه     61

جدول (3-3):محاسبه¬ی روش¬های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض¬ها    63

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری    70

جدول (2-4): اندازه شاخص¬هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق    71

جدول(3-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 74

جدول(4-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرهای تبدیلی   74

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وايت         77

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها          78

جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل           78

جدول (8-4): نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأهاي مقاطع)            80

جدول (9-4) : نتايج آزمون هاسمن(انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي)          81

جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود      82

جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود            83

جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه¬ی کوچک)            86

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین)    89

جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین)      92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود           94

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه¬ی کوچک)  96

جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین)         99

جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین)          101

جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره¬وری نیروی کار و بهره¬وری سرمایه تقسیم سود            103

جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری نیروی کار و بهره¬وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه¬ی بزرگ و با اندازه¬ی کوچک)  105

جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری نیروی کار و بهره¬وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین)     108

جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره¬وری نیروی کار و بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین)   111

جدول (23-4):خلاصه یافته¬های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش        114

جدول(1-5): نتیجه‌گیری کلی فرضیات 122

 

 

 

 

 

Keywords: سیاست تقسیم سود بهره وری سرمایه بهره وری نیروی انسانی اندازه شرکت
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > تحقیق پایان نامه حسابداری با عنوان رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)