دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر تصمیم گیری مدیران استفاده کننده از فرصت هابر هزینه تامین مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

اهداف این پژوهش حسابداری تعیین اثر فرصت طلبی مدیران بر هزینه های تامین مالی و همچنین تعیین اثر فرصت طلبی مدیران برمدیریت سود می باشد. امروزه مدیریت سود از مهمترین موضوعات در پژوهش های حسابداری می باشد. بنابراین دسته بندی کردن عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مهمترین موضوعات پژوهش ها می باشد. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,675,000 ریال
شناسه محصول : 2009878
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 329 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر تصمیم گیری مدیران استفاده کننده از فرصت هابر هزینه تامین مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

چکیده

ارائه اطلاعات به بازار سرمایه به وسیله مدیران همواره از منابع مهم اطلاعاتی می باشد. پیش بینی و افشای مدیریت از سود مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و تحلیل گران می باشد.تامین مالی در شرکت ها از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است و تامین کنندگان منابع مالی از جمله سهامداران و اعتبار دهندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله صورت های مالی قابل اتکا درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند.در این پژوهش به بررسی تاثیر تصمیم گیری مدیران استفاده کننده از فرصت ها بر هزینه تامین مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.نمونه آماری این پژوهش تعداد ۱۰۲ شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۵ ساله(۱۳۹۵-۱۳۹۱)مورد بررسی قرار گرفته شده است.از لحاظ روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی بوده و هم چنین از لحاظ گردآوری داده ها در طبقه تحقیقات توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس جمع آوری گردیده است.در ابتدا این اطلاعات در نرم افزار اکسل وارد شده و پس از آن به منظور تجزیه و تحلیل نهایی وارد نرم افزار ایویوز گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد فرصت طلبی مدیران اثر مثبت و معناداری بر هزینه های تامین مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم نشان می دهد فرصت طلبی مدیران اثر مثبت و معناداری بر مدیریت سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

امروزه مدیریت سودازمهمترین موضوعات درپژوهش های حسابداری می باشد. بنابراین دسته بندی کردن عوامل موثربرمدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ازمهمترین موضوعات پژوهش ها می باشد. بابررسی پژوهش های گذشته درمورد مدیریت سود،میتوان مشاهده نمودکه مدیران به انگیزه های مختلف ازجمله دریافت پاداش،کاهش نسبت بدهی،کاهش هزینه های سیاسی،کاهش مالیات،تغییرمدیریت،عرضه عمومی سهام برای اولین بار سودرادستکاری  نموده وبه مدیریت سود می پردازند. درواقع درپژوهش های گذشته درموردمدیریت سود،تنهاانگیزه های مدیریت سود،موردبررسی قرارگرفته است وموضوع ازآن فراترنرفته است .دراین پژوهش باتوجه به رفتارهای فرصت طلبانه مدیران به بررسی نقش آنان درتامین هزینه های مالی پرداخته میشود. دراین فصل به بررسی بیان مسئله،ضرورت واهمیت موضوع،تعاریف نظری وارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است.

ضرورت و اهمیت پژوهش  

بی شک مسئله اعتماد به نفس مدیریت یکی از مهم ترین خصوصیت های یک مدیر موفق است. چنان چه مدیریت شرکتی با اعتماد به نفس به موقع و سازنده بتواند به درستی فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و باارزش را در بازار تشخیص دهد و به میزان مناسب در هر یک از آن ها سرمایه گذاری کند در نهایت این اعتماد به نفس به موقع سبب رشد شرکت و در نهایت ثروت سهامداران و هم چنین افزایش مطلوبیت شرکت برای سرمایه گذاران بالقوه خواهد شد.(بریگام و همکاران۱۹۹۶).اما در بعضی مواقع اعتماد به نفس مدیران نه تنها به موقع نبوده بلکه به صورت کاذب در آن ها رشد کرده و در نهایت به نحوی موجب زیان شرکت و کلیه افراد ذینفع درآن شرکت خواهد شد.در واقع مورد بااهمیت و ارزشمند این تحقیق همین موضوع اعتماد بیش از حد مدیریتی و تلفیق این موضوع با تصمیمیات تامین مالی شرکت ها است.پیش بینی سود مدیریت نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی در خصوص سود مورد انتطار شرکت ارائه می کند و جنبه ای کلیدی از افشا به حساب می آید هرچند نتیجه بسیاری تحقیقات نشان می دهد و مدیریت از طریق افشا اطلاعات ارزشمندی رادر اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که به طور معناداری بر قیمت اوراق بهادار موثر است ولی این افشا می تواند با خطاهایی همراه باشد.(گانگ و همکاران۲۰۰۳).  در صورتی که سود واقعی کمتراز سودپیش بینی شده توسط مدیریت باشد نوع پیش بینی خوش بینانه و در صورتی که سود واقعی بیش تر از سود پیش بینی شده توسط مدیریت باشد نوع پیش بینی را بدبینانه می نامند.

از طرفی مالکان و مدیران دولتی در ایران هنوز نتوانسته اند توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شوند متمرکز کنند و تلاش بیشتری بر افزایش روابط با سرمایه گذاران به کار گیرند علاوه بر آن این مدیران از ارائه راهکارهایی جهت سهولت تصمیم گیری در جهت تامین مالی شرکت ها قدری ناتوانند.ازجمله فعالیت هایی که باعث بهبود تصمیم گیری جهت جذب منابع مالی در شرکت ها می شود می توان مواردی از جمله به کارگیری کارشناسان زبده و ماهر توسعه فرآیندهای سازمانی استفاده از دانش موجود در کانال های ارتباط با مشتری و تبلیغات و بازاریابی و غیره اشاره کرد.تلاش های مذکور شرکت را کاراتر میکند و عملکرد کلی آن ها را افزایش می دهد که این روند تصمیمات مربوط به اخذ منابع مالی را تسهیل تر می کند(اکبرنژاد و همکاران ۱۳۹۳)  .بنابراین با توجه به آن چه گفته شد مسئله اصلی این پژوهش اطمینان بیش از حد مدیریتی و بررسی آن بر هزینه تامین مالی و مدیریت سود می باشد.بدون تردید آگاهی از نتایج این پژوهش در ارزیابی و گزینش دقیق تر مدیران توسط سرمایه گذاران سهامداران  و سایر افراد ذینفع شرکت ها مهم و مفید خواهد بود.

تعریف و مفهوم  فرصت طلبی

فرصت طلبی عبارت است از دستیابی به منافع شخصی بدون توجه به منافع دیگران فرصت طلب چنان وسیله محور است و چنان از ابزارهای غیر مشروع جهت اهداف خود استفاده میکند که از آن جز بوی ابزارنگاری به مشام نمیرسد.مفهوم فرصت طلبی اگرچه پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد اما مفهومی است که معنا و مفهوم بسیط خود را با مطرح شدن مباحثی چون فرد گرایی؛قانون گریزی؛ خودخواهی؛فریب کاری و غیره به دست آورده است.فرصت طلبی از دیرباز مورد توجه بسیاری از متفکران اجتماعی بوده است.در یک نگاه دقیق؛فرصت طلبی به عنوان یک پدیده چند علتی؛چند بعدی؛و چند دلالتی به ناهنجاری های اجتماعی که می تواند باعث تخریب نظام اجتماعی جامعه شود مربوط می شود.نگاهی دقیق به ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی پژوهشگران در پی تبیین اجتماعی پدیده فرصت طلبی هستند در حالی که بعضی دیگر درپی تبیین آن  با تعیین کننده هایی چون انتخاب های فردی می باشند.این یک مفروضه است که این انتخاب ها صرفا در یک خلا اجتماعی؛سیاسی  و فرهنگ صورت نمیگیرد و انواع تعیین کننده های زمینه ای چون سن؛ جنس؛ وضعیت تاهل ؛طبقه اجتماعی و اشتغال از یک طرف و متغییرهای اجتماعی؛ اقتصادی؛سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر برآن تاثیر گذارند.فرصت طلبی از دیدگاه های مختلف من جمله از نظر تاریخی؛سیاسی؛اقتصادی؛اجتماعی و حتی از نظر مذهبی قابل بررسی است فرصت طلبی به عنوان یک پدیده اجتماعی و یا واقعیت اجتماعی دارای مراتب گوناگون  ومراحل مختلفی است در نتیجه فرصت طلبان هم در درجات و مراتب مختلف قابل تقسیم و بررسی اند و به همین جهت خطر آنان و نیز شیوه کارشان با یکدیگر کاملا یکسان و هماهنگ نیست.

انواع فرصت طلبی

فرصت طلبی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جامعه حائز اهمیت است البته فرصت طلبی از دو منظر مثبت و منفی قابل بررسی است.فرصت طلبی مثبت را می توان با نیاز به موفقیت و کارآفرینی همسو در نظر گرفت بطوریکه در بعد مثبت فرصت طلبی می توان اینگونه استنباط کرد که زمان درهر لحظه در گذر است این که چگونه بتوانیم از آن بهره ببریم مهم است هر دقیقه از آن آنقدر ارزش دارد که بتوانیم برای آن برنامه ریزی کرده و ازآن لذت کافی را ببریم. در حالی که فرصت طلبی در بعد منفی تحت عنوان بهره گیری از فرصت ها؛تحت هر شرایطی و با هر وسیله ای بدون توجه به عواقب آن برای دیگران و بهره گیری از شرایط به نفع خود تعریف می شود.

بیش اطمینانی یکی از مهم ترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است پژوهشگران در یافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه بااهمیت که آن وظایف برای  شخص دارد افزایش می یابد هم چنین روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند افراد در مورد اخباری که که به نظرشان درست می آید بدون توجه به موثق بودن منبع اطمینان کرده و براساس آن به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند به اطلاع آینده که با باورهای  موجودشان سازگار است وزن بیشتری می دهند و به اطللاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت میکند و به اطلاع آینده ای را که با باورهایشان هم خوانی ندارد از بین می برند.(جهانخانی و همکاران ۱۳۸۸).

دانش مالی رفتاری

از سال 1980با مطرح شدن ادبیات مالی رفتاری،فرض منطقی بودن سرمایه گذاران و اعتقاد به کارا بودن بازارهای سهام مورد انتقاد قرار گرفته است. ادبیات مالی رفتاری اظهار می دارد که سرمایه گذاران تحت تاثیر سوگیری های رفتاری بوده که در تصمیمات مالی آن ها در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم گیری آن ها تاثیر می گذارد.موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید و به سرعت مورد توجه اساتید،صاحب نظران و دانشجویان این رشته در سراسر دنیا قرار گرفت در مباحث سرمایه گذاری نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آن ها بسیار حائز اهمیت است تئوری ها و نظریه های مالی در چند دهه اخیر دارای دو رویکرد متفاوت بوده اند. رویکرد اول،رویکرد نئوکلاسیک در علوم مالی می باشد فرض اساسی تئوری ها و نظریه های مالی طبق این رویکرد،کارایی بازر و عقلایی رفتار کردن سرمایه گذاران در بازار است،این رویکرد با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و نظریه بازارهای کارا(EMH)در دهه 1960 و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه گذاری میان مدت و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ میلر و مودیلیانی(APT)در دهه 1970 آغاز شد. با گذشت زمان و انجام تحقیقات متفاوت،محققان متوجه بسیاری از حرکت ها و نابسامانی ها در بازارهای مالی شدند که با استفاده از تئوری های مربوط به بازار کارا قابل توجیه نبود همین امر موجب ظهور و بروز انقلاب رفتاری در مباحث مالی با مقاله (کانمن) و (تورسکی) در سال 1979 گردید.نظریه ها و تئوری های مالی طبق این رویکرد به این نکته پرداخته اند که تصمیمات سرمایه گذاری تنها تحت تاثیر شاخص های اقتصادی و عقلانیت قرار ندارند بلکه عوامل دیگری نیز تاثیر بسزایی در رفتار و نوع تصمیمات آن ها دارند.(برجی دولت آبادی،1387،ص 5).

فرصت طلبی و اخلاق

اخلاق اصولا چهارچوبی برای هدایت رفتارهای انسانی است  و مربوط به اصولی می شودکه تلاش می کندد درست را از اشتباه تمییز دهند اخلاق در کسب و کار نیز به طور بالقوه مربوط به تمامی انواع تصمیماتی می شود که مستلزم توازن بین ابعاد مختلف اقتصادی، روانشناسی،اجتماعی،سیاسی،زیبایی شناختی و ارزش های معنوی است .اشخاص ارزش های متفاوتی را به هریک از این موارد می دهند و این بستگی به فلسفه هر شخص دارد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات وی اثر گذار است.(حسنقلی پور و همکاران،1390).

ویژگی فرصت طلبی و عدم رعایت اخلاق می تواند به عنوان یکی از ویژگی های اساسی هر جامعه تلقی شود این پدیده خود متاثر از ویژگی های اقتصادی،تاریخی و سیاسی جامعه است افرادی که سطح بالایی از ویژگی اخلاقی فرصت طلبی را دارا باشند تصمیمات اخلاقی خود را بر مبنای منفعت شخصی بنا نهاده و برای رسیدن به اهداف خود دست به فریب کاری می زنند علاوه بر این چنین افرادی هنگام مواجه با دوراهی های اخلاقی،گرایش بیشتری به تخطی از معیارهای اخلاقی دارند.(کریستی و جیس،1970)بنابراین افراد فرصت طلب گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخلاقی داشته و معمولا معیارهای اخلاقی را نادیده میگیرند.

استیونز(1979) عنوان داشت که نوع نگرش اخلاقی افراد به کسب و کار براساس فلسفه های شخصی آن ها بروز می کند وی با اشاره به این موضوع نه فلسفه کسب و کار را شناسایی کرده سپس نيومن و ریچل (1987) براساس این نه فلسفه کسب و کار،الگویی پنج بعدی با عنوان ATBEQجهت بررسی نگرش اخلاقی به کسب و کار ارایه کردند این پنج بعد عبارت است از ماکیاولیسم،دارونیسم اجتماعی،نیبیت گرایی اخلاقی و عینیت گرایی (باجیس و همکاران،2010)

ماکیاولیسم(فرصت طلبی9ریشه در اندیشه های نیکولوماکیاولی دارد.فرصت طلبی یک رفتار شخصی است که می توان آن را یک رفتار مجاب کننده جهت به انجام رساندن اهداف شخص دانست افراد با سطح فرصت طلبی بالا هم چنین ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه ،سوداگر و منحرفی را به منظور کسب اهداف شخصی و سازمانی و توجه  کم به رفاه افراد پیرامون خود به کار گیرند افراد فرصت طلب توجه ای به اخلاقیات مرسوم ندارند و عموما به عنوان افراد غیر اخلاقی معرفی می شوند(وانتین و فلیچمن،2003) به لحاظ نظری افراد فرصت طلب به دنبال منافع شخصی خود هستند یعنی به دنبال دستیابی به اهداف شخصی و خودخواهانه در قالب ثروت و قدرت هستند و در این راه ممکن است به سادگی دیگران را تحت فشار قرار داده و به آنها آسیب وارد کنند.(گل پرور و نادی، 1389)

فرصت طلبی می تواند منجر به رفتارهای غیراخلاقی برای دستیابی به منافع بیشتر شود(برونل و همکاران،2011).

افرادی که درجه فرصت طلبی آن ها بالاتر است در مقایسه با افرادی که درجه فرصت طلبی آن ها کمتر است بیشتر تمایل به دروغ گفتن،بازیچه قرار دادن و پرداخت رشوه دارند.(هرگیس،2006).

تعریف هزینه سرمایه‌ای

نرخ بازده مورد توقع حداقل نرخی است که شرکت باید به دست آورد؛ تا اینکه ثروت سهامداران آن کاهش یابد. نرخ بازده مورد توقع را هزینه سرمایه نیز می‌نامند. به دو دلیل باید در مورد میزان نرخ بازده مورد توقع دقت کرد: نخست اینکه اگر آن نرخ در حد بسیار بالایی تعیین شود، شرکت مورد بحث از اجرای طرح‌های کامل سودآور، اجتناب خواهد کرد. دوم اینکه اگر نرخ مزبور در حد بسیار پایین تعیین شود شرکت طرح‌هایی را اجرا خواهد کرد که ثروت سهامداران را کاهش می‌دهد (ایزدی نیا و همکاران،1392).

بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تحت تأثير ريسك اطلاعـات قـرار دارد. ريسـك اطلاعـاتي به ميزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومي گزارش‌شده بستگي دارد. هر چه ميزان اطلاعات محرمانه بيشتر و دقت اطلاعات ارائه‌شده كمتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران بالاتر خواهد بود(كردستاني و مجدي، 1386).

فهرست مطالب :

۱-۱)مقدمه           2

۲-۱)بیان مسئله     2

۳-۱)ضرورت و اهمیت پژوهش         3

۴-۱) اهداف پژوهش           4

۵-۱)فرضیه های پژوهش     4

۶-۱) مدل تحقیق و متغییرهای پژوهش 5

۷-۱)روش انجام پژوهش      6

۱-۷-۱) روش تحقیق           6

۲-۷-۱)روش گردآوری اطلاعات        6

۳-۷-۱)روش تجزیه و تحلیل داده ها    7

۸-۱)  قلمرو پژوهش           7

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی     8

۲-۸-۱)قلمرو زمانی           8

۳-۸-۱)قلمرومکاني            8

۹-۱) جامعه ي آماري، نمونه ي آماري و روش نمونه گیري           8

۱۰-۱)تعاریف واژه ها و اصطلاحات   8

۱۱-۱)  ساختار تحقیق         9

فصل دوم 11

مروری بر ادبیات موضوع   11

2-1 ) مقدمه         12

2-2 ) بخش اول:ادبیات تحقیق           12

2-2-1 ) تعریف و مفهوم  فرصت طلبی           12

2-2-2 ) انواع فرصت طلبی 13

2-2-3) تعریف بیش اطمینانی            13

2-2-4) دانش مالی رفتاری   15

2-2-5) تفاوت بیش اطمینانی و خوش بینی مدیریت          17

2-2-6) خوش بینی مدیریتی و ریسک  19

2-2-7 ) فرصت طلبی و اخلاق         19

2-2-8 ) اثر بیش اطمینانی برشرکت ها            20

2-2-9 ) فرااطمینانی مدیران و گزارشگری مالی 21

2-2-10) بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی      22

2-2- 11)  بیش اطمینانی و محافظه کاری حسابداری        23

۲-۲-۱۲) هزینه سرمایه‌ای    24

۲-۲-۱۳) تعریف هزینه سرمایه‌ای      24

۲-۲-۱۴)دليل اهميت هزينه سرمايه     24

۲-۲-۱۵) تعریف هزینه سرمایه          25

۲-۲-۱۶) مدل‌های اندازه‌گیری هزینه سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار)            28

۲-۲-۱۶-۱)مدلEP:            28

۲-۲-۱۶-۲)مدل گوردون:    28

۲-۲-۱۶-۳)مدل گوردون بدون رشد:   28

۲-۲-۱۶-۴)مدل گوردون همراه  با رشد:           29

۲-۲-۱۶-۵)مدل CAPM:     29

۲-۲-۱۶-۶)مدل سه عاملی فاما و فرنچ:            29

۲-۲-۱۷)هزینه‌های وام بانکی:           32

۲-۲-۱۸) تاریخچه هزینه وام بانکی     33

۲-۲-۱۹) تأثیر سهامداران نهادی برهزینه وام بانکی         34

۲-۲-۲۰) سودآوری چیست؟  35

۲-۲-۲۱)  مفاهیم سود برای گزارشگری           35

۲-۲-۲۲) مفهوم ارزش افزوده سود      36

۲-۲-۲۳) مفهوم مدیریت سود            36

۲-۲-۲۴) تعاریف مدیریت سود          37

۲-۲-۲۵) اهداف وانگیزه های مدیریت سود       38

۲-۲-۲۵-۱) انگیزه های قراردادی       38

۲-۲-۲۵-۲) انگیزه های بازار            39

۲-۲-۲۵-۳) انگیزه های قانونی          39

۲-۲-۲۶) انواع شیوه های مدیریت سود            40

۲-۲-۲۷) مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد      42

۲-۲-۲۸) تاثیر فرصت طلبی بر هزینه مالی و مدیریت سود            43

2-5)بخش  دوم :پیشینه تحقیق            47

2-۳-1 ) تحقیقات داخلی       47

۲-۳-2 ) تحقیقات خارجی     50

۲-۴)بخش سوم:معرفی جامعه            52

فصل سوم            54

روش تحقیق         54

۳-۱- مقدمه          55

3-2- طرح مساله تحقیق       55

3-3- تدوین فرضیه های تحقیق          56

3-4- روش تحقیق  56

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری      57

3-6- دوره زمانی تحقیق      58

3-7- قلمرو مکانی پژوهش   58

3-8- نحوه جمع آوری داده ها            58

3-9- روش آزمون فرضیه ها            58

3-10- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق         59

3-11- روش آماری آزمون فرضیه ها  60

3-11-1- آزمون های پیش فرض برای انجام تحقیق          60

3-11-2- آزمون تعیین نوع داده‌های ترکیبی       61

3-11-3- آزمون های معناداری مدل و متغیرها   62

3-12- خلاصه فصل          63

فصل چهارم          64

تجزیه و تحلیل آماری          64

4-1- مقدمه          65

4-2- آمار توصیفی 65

4-3- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 66

4-4- ضریب همبستگی متغیرهای مستقل          67

4-5- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق   68

4-5-1- نتایج آزمون داده های ترکیبی  68

4-5-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی داده ها (آزمون هاسمن)         69

4-5-3- نتایج آزمون رگرسیون فرضیه اول       69

4-6- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق   71

4-6-1- نتایج آزمون داده های ترکیبی  71

4-6-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی داده ها (آزمون هاسمن)         71

4-6-3- نتایج آزمون رگرسیون فرضیه دوم       71

4-7- نتیجه گیری  73

فصل پنجم            75

نتیجه گیری و پیشنهادات      75

۵-۱)مقدمه           76

۵-۲)ﺧﻼﺻﻪﻣﻮﺿﻮع پژوهش            76

۵-۳)بحث و نتیجه گیری      77

۵-۳-۱)نتایج آزمون فرضیه اول         77

5-2 نتایج آزمون فرضیه اول            78

5-3-2 ) نتایج آزمون فرضیه دوم       78

5-3 نتایج آزمون فرضیه دوم 79

5-3-4 )مقایسه با تحقیقات مشابه         79

5-4) محدودیت های پژوهش 80

۵-۵)پیشنهادهای پژوهش      80

۵-۵-۱)پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش        81

۵-۵-۲)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی        81

۵-۶)خلاصه فصل 82

پیوست ها            83

فهرست جداول :

جدول 3-1- نحوه انتخاب تعداد شرکت های نمونه            52

جدول 3-2- نحوه انتخاب تعداد شرکت های نمونه            57

جدول 4-1- متغیرهای مورد استفاده در تحقیق     65

جدول 4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش      66

جدول 4-3- نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته          67

جدول 4-4- نتایج آزمون ضریب همبستگی        68

جدول شماره 4-5- نتایج آزمون پنل و یا پول بودن داده های فرضیه اول         68

جدول شماره 4-6- نتایج آزمون پنل و یا پول بودن داده های فرضیه اول         69

جدول شماره 4-7- نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه اول 70

جدول شماره 4-8- نتایج آزمون پنل و یا پول بودن داده های فرضیه دوم         71

جدول شماره 4-9- نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه دوم 72

ﺟﺪول شماره 1-5-آزﻣﻮنﻫﺎيﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪﺑﺮايﻫﺮﯾﮏازﻓﺮﺿﯿﻪ هایﭘﮋوﻫﺶوﻧﺘﺎﯾﺞ آن ها      77

 

 

 

 

 

Keywords: فرصت طلبی مدیران هزینه تامین مالی مدیریت سود
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر تصمیم گیری مدیران استفاده کننده از فرصت هابر هزینه تامین مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)