دانلود نقش آموزش کنترل استرس بر مهارفشار روانی ( هنرجویان راهنمایی و رانندگی )

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش کنترل استرس بر مهار استرس هنرجویان راهنمایی و رانندگی می باشد.روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل است.
قیمت : 690,000 ریال
شناسه محصول : 2005097
نویسنده/ناشر/نام مجله : اسلامیان
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات فارسي : 98
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 639 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : نقش آموزش کنترل استرس بر مهارفشار روانی ( هنرجویان راهنمایی و رانندگی )

چکیده

 نقش آموزش کنترل استرس بر مهارفشار روانی ( هنرجویان راهنمایی و رانندگی )

پروژه روانشناسی با موضوع نقش آموزش کنترل استرس بر مهارفشار روانی  به صورت فایل Word برای دانلود از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) ارائه شده است. این پروژه روانشناسی با موضوع نقش آموزش کنترل استرس بر مهارفشار روانی از پنج فصل تشکیل شده است.

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش کنترل استرس بر مهار استرس هنرجویان راهنمایی و رانندگی می باشد.

روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه هنرجویان آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی شهرستان های دهاقان و کوهپایه استان اصفهان به تعداد 95 نفر تشکیل می دهند. نمونه این پژوهش 50 نفر از هنرجویان که با اجرای آزمون استرس در رانندگی (خودساخته) روی آنان اجرا گردیده است( نمره بالا نشان دهنده وضعیت نامناسب تر می باشد) انتخاب شدند.

متغیر وابسته استرس است که با پرسش نامه استرس در رانندگی(خودساخته) اندازه گیری می گردد و به روش آلفای کرونباخ 946/. با چهار بعد سنجیده می شود.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش براساس آزمون t زوجی نشان می دهد که آموزش کنترل استرس بر مهار استرس جسمانی، رفتاری، شناختی و هیجانی هنرجویان موثر است. تجزیه و تحلیل یافته ها بر اساس آزمون t برای نمونه های مستقل نشان داد، آموزش کنترل استرس در کاهش بیش تر استرس زنان نسبت به مردان اثربخش نبوده است.

 

متغیر مستقل آموزش کنترل استرس بود که 10 جلسه تنظیم و آموزش داده شد، پس از پایان جلسات آموزشی پس آزمون اجرا شد. 

داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss تحلیل شد. نتیجه آزمون t زوجی نشان داد که آموزش کنترل استرس بر مهار استرس هنرجویان راهنمایی و رانندگی موثر است. 

واژگان کلیدی: آموزش کنترل استرس، استرس، هنرجویان راهنمایی و رانندگی    

 فهرست مطالب این پروژه روانشناسی با موضوع نقش آموزش کنترل استرس بر مهارفشار روانی به شرح زیر است.

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

 

 مقدمه

 بیان مساله

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 اهداف پژوهش

 فرضیه های پژوهش

 تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات

 خلاصه فصل

فصل دوم: پیشینه تحقیق

 

 

 بررسی تاریخچه شکل گیری مفهوم استرس

 تعریف استرس

 انواع استرس

 عوامل استرس زا

 عوامل محیطی

 عوامل اجتماعی

 عوامل شغلی

 اثرات استرس

 اثرات استرس بر بدن

 اثرات استرس بر روحیه(شناختی و هیجانی)

 اثرات استرس بر رفتار

 ویژگی های فردی و استرس

 مدیریت و نقش آن در استرس شغلی

 اندازه گیری استرس

 مدیریت استرس

 پیشگیری از استرس

 استرس در سازمان

 خط مشی های سازمانی

 ساختار سازمانی

 شرایط فیزیکی سازمان

 فرایندهای سازمانی

 تاثیر و نقش مشاوره در فرایند آموزش رانندگی و اخلاق در راننده ایده آل

 نقش اخلاق در رانندگی

 ترس از رانندگی

 راه های کاهش ترس در رانندگی

 خشونت در رانندگی

 راه های کاهش استرس هنرجویان

 نظریه های فشار روانی یا استرس

 نظریه روان تحلیل گری

 نظریه ضعف جسمانی

 نظریه تکوین و تعادل خودکار

 نظریه پردازش اطلاعات

 الگوی فرهنگی اجتماعی

 الگوی روان تنی

 الگوی واکنش حفاظتی

 الگوی پاسخ فیزیولوژیکی

 الگوی بیوشیمی

 الگوی دوهرنوند

 مقابله از نظر فولکمن و لازاروس

 الگوی مذهبی

 پژوهش های انجام یافته

 خلاصه فصل

فصل سوم: روش پژوهش

 جامعه آماری

 برآورد حجم نمونه

 روش نمونه گیری

 ابزار جمع آوری اطلاعات

 ضریب پایایی آزمون

 روش اجرای پژوهش

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

 آمار توصیفی

 آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

 بحث

 آموزش کنترل استرس بر مهار استرس هنرجویان راهنمایی و رانندگی موثر است

 تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به اثربخشی آموزش کنترل استرس بر بعد جسمانی استرس هنرجویان

 تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به اثربخشی آموزش کنترل استرس بر بعد رفتاری استرس هنرجویان

 تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به اثربخشی آموزش کنترل استرس بر بعد شناختی استرس هنرجویان

 تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به اثربخشی آموزش کنترل استرس بر بعد هیجانی استرس هنرجویان

 تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به اثربخشی بیش تر آموزش کنترل استرس در کاهش نمره استرس زنان نسبت به مردان

 پیشنهادات پژوهش

 محدودیت های پژوهش

منابع و مأخذ

پیوست

Keywords: آموزش کنترل استرس استرس هنرجویان راهنمایی و رانندگی
این برای گرایش های: روانشناسی ‌بالینی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]