مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی نمایید.

Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data
نابرابری درآمدی در منطقه ی روستایی نیجریه: شواهد به دست آمده از داده های زمینه یابی خانوارها
Human Capital Models and the Gender Pay Gap
مدل های سرمایه انسانی و تفاوت های موجود در حقوق پرداختی بین مردان وزنان

Skip Navigation Links