مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک (صفحه 1)

Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word
An alternative approach for the Istanbul earthquake early warning system pdf
یک روش جایگزین برای سیستم هشدار دهی زودهنگام زمین لرزه استانبول word
پیش‏بینی ترسیب غبار وزشی و گسترش آلودگی در اطراف بقایای معدن word
An Objectively Determined Blocking Index and its Northern Hemisphere Climatology pdf
یک شاخص بندالی تعیین شده به صورت عینی و اقلیم شناسی مربوط به آن در نیم کره شمالی word
Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging method pdf
پیشرفت های جدید در روش تصویربرداری ژئوالکتریکی جریان مستقیم word
Estimation of quality factors by energy ratio method pdf
تخمین فاکتورهای کیفیت به کمک روش نسبت انرژی word
High resolution processing of 3D seismic data for thin coal seam in Guqiao coal mine pdf
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran) pdf
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران) word
A new velocity model for clay-sand mixtures pdf
یک مدل سرعت جدید برای مخلوط رس - ماسه word
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport pdf
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب word
Statistical analysis of geomagnetic field reversals and their consequences pdf
تحلیل آماری واژگونی میدان ژئو مغناطیسی و نتایج آن ها word
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume pdf
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟ word
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy pdf
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا word
Archaeogeophysics–archaeological prospection – A mini review pdf
ژئوفیزیک باستان‌شناسی-پی‌جویی باستان‌شناسی-مرور کوتاه word

سایر مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید