مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات نمایید.

On the Achievable Rates of Multihop Virtual Full-Duplex Relay Channels
تحقیقی پیرامون سرعت های دسترسی در کانال های رله کاملاً دو رشته ای مجازی با هاپ های چندگانه
A Multicast IPTV Bandwidth Saving Method
روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی
On Feasibility of Interference Alignment in MIMO Interference Networks
امکان سنجی ترازبندی تداخل در شبکه‌های تداخل MIMO
A Framework for Speech Enhancement with Ad Hoc Microphone Arrays
چارچوبی برای تقویت گفتار از طریق آرایه های موردی میکروفون
Feature reduction and payload location with WAM steganalysis
کاهش ویژگی و موقعیتِ بار مفید با آنالیزِ استخراج اطلاعاتِ WAM
RoemNet: Robust Meta Learning Based Channel Estimation in OFDM Systems
RoemNet: تخمین کانال بر مبنای تکنیک فرا یادگیری در سیستم های OFDM
Experimental Broadband Channel Characterization in a Sea Port Environment at 5.8 GHz
مشخصه‌های عملی کانال پهن باند در یک محیط بندر دریایی در فرکانس 5.8 GHz
Cell-Free Massive MIMO versus Small Cells
سیستم Massive MIMOe فاقد سلول در مقابل سلول های کوچک

Skip Navigation Links