مقالات ترجمه شده علوم سياسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم سياسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم سياسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
Proxy war and US's smart power strategy (the case of Syria, 2011-2016)
Cyber War Forthcoming: "It Is Not a Matter of If, It Is a Matter of When
آینده جنگ سایبری: مسئله وقوع یا عدم وقوع آن نیست، مسئله زمان آن است".
Industrial policy and state-making: Brazil’s attempt at oil-based industrial development
سیاستگذاری صنعتی و دولتی سازی: تلاش برزیل در توسعه صنعتی نفت محور
Public administration reform in Macedonia
اصلاح حکومت ملی در مقدونیه
Military westernization and state repression in the post-Cold War era
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD
Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of modern integration
ایده ی اوراسیایی نورالسلطان نظربایف به عنوان اساس یکپارچگی مدرن
Russia’s lost position in Central Eurasia
موقعیت گمشده ‏ی روسیه در اوراسیای مرکزی
The heartland no more: Russia’s weakness and Eurasia’s meltdownq
نواحی مرکزی: ضعف روسیه و بحران اوراسیا
The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications
مفهوم "اوراسیا": سیاست اوراسیایی قزاقستان و مفاهیم آن
Influence, Power, and Policy Making
نفوذ، قدرت و سیاست گذاری
The Israeli satellite launch: Capabilities, intentions and implications
پرتاب ماهواره اسرائیل: قابلیت ها، معانی و استنباط ها
Climate, Energy Security and Innovation
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری

Skip Navigation Links