دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

هدف از انجام این پروژه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد. می توانید این پروژه رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,500,000 ریال
شناسه محصول : 2010606
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 170
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 720 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

چکیده

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد. بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. می توانید این پروژه رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.

در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی  که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.

در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.

حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

روش پژوهش

پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین  فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود

قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک  دوره زمانی چهار ساله

قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

چكيده     1

مقدمه      2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه           4

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش       5

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)    7

2-2-1  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)  7

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش          8

4-1 . اهداف پژوهش           10

5-1 . فرضیه های پژوهش    11

1-5-1.فرضیه اول 11

2-5-1.فرضیه دوم 11

3-5-1. فرضیه سوم            11

6-1 . روش پژوهش            11

7-1. روش جمع آوری اطلاعات         12

8-1 . قلمرو پژوهش           12

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش           12

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش   13

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات   14

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی         17

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی           17

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی          20

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی    21

2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات        23

3-2-1-2.تئوری ذینفعان      24

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی       26

4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26

5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی    27

6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی           27

7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی        28

1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار         28

2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط 29

3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار   29

4-7-1-2 . الگوی نوظهور    30

8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی    30

1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی   31

2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی   32

9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34

2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35

1-2-2. مفاهیم مدیریت سود   35

2-2-2. انگیزه های مدیریت سود:        36

1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36

2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:       36

3-2-2-2. انگیزه های سیاسی 37

4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی 37

5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی        38

6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی     38

7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی           39

8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39

3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد          39

4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40

1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش:  40

2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود      41

3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود      41

4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود      42

5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود        42

3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره   45

1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب  45

2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره        46

3-3-2 . ستاد هیأت مدیره     47

4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47

1-4-3-2. اعضای غیر موظف           47

2-4-3-2. کفایت مدیران       48

3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره     48

5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره        49

6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل       49

7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره     49

8-3-2. جلسات هیأت مدیره   50

4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت        50

1-4-2 . مالکیت پراکنده       50

2-4-2. مالکیت متمرکز       51

3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی  52

4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت           52

5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور 53

5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی  54

1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی       54

2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی            55

3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت       56

4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی  56

6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش          57

1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور      57

2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور       59

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه :        67

2-3. جامعه آماری  67

3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری       68

4-3. روش پژوهش 70

5-3. روش جمع آوری اطلاعات         71

6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها        71

1-6-3. متغیر های مستقل     71

2-6-3. متغیرهای وابسته      71

7-3.تابع آماره       74

1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)   74

2-7-3. تحلیل رگرسیون       74

3-7-3. دیاگرام پراکنش        74

4-7-3. معادله خط 75

5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون       75

6-7-3. آزمون دوربین واتسون           76

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4-‏ مقدمه:         78

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها      78

3-4. آزمون فرضیه ها         79

1-3-4. آزمون فرضیه اول    79

2-3-4. آزمون فرضیه دوم    85

3-3-4. آزمون فرضیه سوم   91

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه:          100

2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات  100

1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه  اول        100

2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم         101

3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم        101

3-5. پیشنهادها      102

1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش   102

2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی  103

4-5. محدودیت های پژوهش  103

پيوستها:

پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387           105

پیوست شماره 2:  نام شرکت های نمونه پژوهش   109

پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل  113

پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA)         126

پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری           140

منابع و ماخذ:

منابع فارسي:         154

منابع لاتین:          157

منابع اینترنتی:       158

چکیده انگلیسی   159

 

 

 

 


Keywords: حاکمیت شرکتی مدیریت سود بورس اوراق بهادار تهران
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (فایل word)