دانلود پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان بررسی رابطه میان ابعاد رهبری تحول گرا بر نوآوری و خلاقیت سازمانی کارکنان بانک (فایل word)

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین ابعاد رهبری تحول گرا بر نوآوری و خلاقیت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟ می توانید این پروژه مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,200,000 ریال
شناسه محصول : 2010584
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1400
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 6 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان بررسی رابطه میان ابعاد رهبری تحول گرا بر نوآوری و خلاقیت سازمانی کارکنان بانک (فایل word)

چکیده

در شرایط رقابتی امروز نوآوری و خلاقیت سازمان مهمترین عامل سودآوری و پایداری سازمان در نظر گرفته می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه میان بین ابعاد رهبری تحول گرا بر نوآوری و خلاقیت سازمانی کارکنان بانک سپه شهرستان سمنان است. جامعه آماری کارکنان بانک سپه شهرستان سمنان است که 278 نفر  به عنوان نمونه انتخاب گشت روش تحقیق علی معلولی و تحلیل مسیر بود و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید جهت تجزیه و تحلیل نرم افزار spss  و smart pls استفاده گشت و نتایج نشان داد که ابعاد رهبری تحول گرا نفوذ آرمانی،انگیزش الهام بخش،ترغیب ذهنی و ملاحضات فردی بر نوآوری و خلاقیت تاثیر معناداری دارد و  خلاقیت بر نوآوری تاثیر مثبت معناداری داشت. می توانید این پروژه رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

رهبری تحول آفرین اشاره به آن نوع رهبری دارد که در آن رهبران کاریزما دارند و ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی را برای پیروان فراهم می کند رهبران تحول آفرین بینش سازمانی پویایی را به وجود می آورند که اغلب موجب دگرگونی در ارزش های فرهنگی می شود که نوآوری بزرگتر را منعکس کنند رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال پیوند بین علایق فردی و جمع می باشند تا به زیردستان اجازه می دهد برای اهداف متعالی تر کار کنند رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی می¬داند که رهبران و پیروان یکدیگر را توانمند کرده تا به سطح بالایی از انگیزش و روحیه برسند. برنز(1987) رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان سطح بالایی از اخلاق و انگیزه را افزایش می¬دهند(چوپانی،1390). رهبران تحول آفرین می توانند مجب خلاقیت و نوآوری در کارکنان سازمان گردند.

بیان مسئله پژوهش

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ، وﻳﮋﮔﻰ ﻣﻬﻤﻰ دارد ﻛﻪ آن را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و آن رﻫﺒﺮي ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ. رﻫﺒﺮي در ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺎﺑﻌﻰ از اﺟﺮاي ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﺳﺒﻚﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ زﻳﺮدﺳﺘﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻴﻤﻰ ﺳﻮق دﻫﺪ (ﻣـﺎرﺗﻨﺰ، ٢٠٠٧ و ﻛـﺎﻛﻴﻮﮔﻠﻮ، ٢٠٠٣). رﻫﺒـﺮي اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻔﻮذ و ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن، رﻫﺒﺮي را از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻰ، ﺻﻔﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺮده اﻧـﺪ. در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر اﻣـﺮوزي ﺑـﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد و رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳـﻦ اﻧﻄﺒـﺎق را درك ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﭘﻴﺮوان را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮاﺣﻰ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.(ﻫﻨﺮﻳﻜﻪ ﻛﺎرﻳﻮرو و ﺗﻴﺎﮔﻮ اوﻟﻴﻮﻳﺮا، ٢٠١٩). ﺳﺒﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان در رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻳـﺎﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد. ﺑﺮﻧﺰ (١٩٧٨) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺪﻳﺮان را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳـﺒﻚ رﻫﺒـﺮي ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﺔ ﻋﻤﻞﮔﺮا و ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.

رﻫﺒﺮ ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮدن داﻣﻨﺔ ﻋﻼﻳﻖ زﻳﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺗﻴﻢ، ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻛﺎر ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ، وﻗـﺖ ﺻـﺮف ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ. ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي، ﻳـﻚ واژه ﻛﻠﻴـﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮآوري، ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﻜﺮ ﺧﻼق و ﺗﺒـﺪﻳﻞ آن ﺑـﻪ ﻣﺤﺼﻮل، ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﺷﻴﻮﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻮآوري ﻧﺎﺷﻰ از ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آوردن ﻓﻜﺮ ﺑﺪﻳﻊ را ﻧﻮآوري ﮔﻮﻳﻨﺪ (ﻫﻨﺮﻳﻜﻪ ﻛﺎرﻳﻮرو و ﺗﻴﺎﮔﻮاوﻟﻴﻮﻳﺮا، ٢٠١٩ ).یکی از پیامدهای رفتاری در کارکنان که تا اندازه ای میتواند تحت تاثیر رفتار و ویژگی مدیران قرار گیرد بحث نوآوری و خلاقیت در سازمان است کارآفرینی سازمانی می تواند با ایجاد و تقویت ساختارهای مسطح با سطح تمرکز،پیچیدگی و رسمیت کمتر سس پیشتازی سازمان ها می گردد و اگر بخواهیم نوآوری و خلاقیت را در سازمان نهادینه کنیم باید عوامل آن را در سازمان فراهم کرده و تحت فرآیند مناسب توسعه دهیم. در این پژوهش از پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (۲۰۰۰) با استفاده از ۲۰ گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری گرفته شده است، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه دارای چهار بعد ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی می باشد و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: رهبری تحول گرا خلاقیت نوآوری بانک سازمان
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت دولتی > محصولات قابل دانلود مدیریت دولتی > پروژه های آماده مدیریت دولتی > پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان بررسی رابطه میان ابعاد رهبری تحول گرا بر نوآوری و خلاقیت سازمانی کارکنان بانک (فایل word)