دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان ارائه مدلی برای خط مشی های صنعتی مطالعه موردی استان تهران (فایل word)

مدل خط مشی صنعتی مورد مطالعه استان تهران چگونه است؟ عوامل موثر بر اجرای خط مشی های صنعتی در استان تهران کدامند؟ رتبه بندی عوامل شناسایی شده بر اساس روش AHP به چه صورتی است؟ پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در ارائه مدل خط مشی صنعتی مورد مطالعه استان تهران انجام شد. می توانید این پروژه رشته مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,105,000 ریال
شناسه محصول : 2010543
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 105
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 937 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان ارائه مدلی برای خط مشی های صنعتی مطالعه موردی استان تهران (فایل word)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در ارائه مدل خط مشی صنعتی مورد مطالعه استان تهران انجام شد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ نوع روش تحقیق، تحقیق توصیفی غیرآزمایشی و هم زمینه یاب است. جامعه آماری از تعداد 30 خبره در وزارت صنعت، مدیران صنایع بزرگ و خبرگان امر می¬باشد، که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند تحقیق عمدتاً مبتنی بر مطالعات نظری تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه¬ای بوده و نیز مطالعات پیشین، خط مشی گذاری در چند کشور منتخب و مصاحبه شفاهی با خبرگان و کارآفرینان صنعتی و اساتید دانشگاهی انجام گرفته است. در این راستا فهرست عوامل تاثیر گذار در خط مشی گذاری شناسایی گردید. آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار های ستونی برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی با کمک نرم ‌افزار SPSS استفاده شد و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی¬ها و تعيين اولویت آن ها از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  AHP استفاده گردید. می توانید این پروژه رشته مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

در سه دهه اخیر سازمانهای صنعتی در رویایی با تحولات شدید محیطی به این نتیجه رسیدند که باید برای مقابله با چالشهای پیش رو، بویژه فضای رقابتی فشرده در میان بنگاههای صنعتی به اصلاح و تغییر در شیوه اداره امور صنایع بپردازند. دولتها به عنوان سیاستگذار ومجری خط مشی¬ها، نقش و ماموریت ویژه ای را به خود اختصاص داده¬اند. علاوه بر دولتها، بخش خصوصی با سرمایه گذاری مولد خود در حوزه¬های مختلف صنعتی، در ایجاد ارزش افزوده در قلمرو کسب درآمد ناخالص ملی، یک نقش بی بدیل و موثر را ایفا می¬نمایند. در واقع ارزش افزوده مورد بحث در مدار توسعه اقتصادی، با استفاده از نظام بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت کامل تولید، و قرار گرفتن در فضای کار رقابتی درون بخشی حاصل می¬گردد

با نگاهی به سیر تاریخی تحولات اجراي خط مشی به وضوح می¬توان دو دیدگاه متفاوت که کاملاً در تضاد با یکدیگر می باشند را در خصوص اجرا مشاهده نمود. اول ین دیدگاه که نگرشی سنتی به مسأله اجراي خط مشی دارد، توسط نظریه پردازانی همچون ویلسون، ماکس وبر، فرانک گودنو و لوترگیولیک ارایه شده است و مفروضات اصل ی آن جدایی مرحله تنظیم و تدوین خط مشی و اجراي آن و به عبارت دیگر جدایی سیاست و اداره می¬باشد.

از نگاه کلاسیک ها و هم نئوکلاسیک ها نقش منابع انسانی بسیار چشمگیر و حیاتی می باشد و با توجه به اهمیت نیروي انسانی و مدیریت آن در روند شکل گیري و اجراي خط مشی ها، تبیین جایگاه آن در فرایند اجراي خط مشی¬هاي صنعتی بسیار حیاتی و ضروري است.

فهرست مطالب

چکیده     ‌ل

فصل اول کلیات تحقیق         1

1-1-مقدمه           2

1-2-بیان مساله      3

1-3-اهمیت و ضرورت        4

1-4-متغیرهای تحقیق          4

1-5-اهداف          5

1-6-سوالات         5

1-7-تعریف متغیرها           6

فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9

2-1-مقدمه           10

2-2- اجراي خط مشی         12

2-3-رویکردهاي اجراي خط مشی       13

2-3-1- رویکردهاي بالا به پایین         13

2-3-2- رویکردهاي پایین به بالا         14

2-3-3- رویکرد ترکیبی       15

2-3-4-رويكرد سياسي         17

2-3-5-رويكرد فرايندی        18

2-3-6-رويكرد تغيير و توسعه            18

2-4- اجزاء خط مشی          18

2-5-انواع خط مشی هاي عمومی         19

2-6-فرایند خط مشیگذاري    21

2-6-1- شناخت و درک مسئله عمومی و دستور کار           21

2-6-2- طراحی و شکل گیری            21

2-6-3- اجراي خط مشی      22

2-6-4- پشتیبانی خط مشی    22

2-7-چرخه خط مشیگذاري    22

2-8-اجراي خط مشی ها       27

2-8-1-جایگاه اجرا در فرایند خط مشی گذاري عمومی       27

2-8-2-مفهوم اجراي خط مشی           27

2-8-3-واقعیتهاي اجراي خط مشی       28

2-8-4-تخصیص منابع        31

2-9-موانع اجراي کامل خط مشیها       32

2-9-1-عوامل ناشی از سیاست گذاري   33

2-9-2-عوامل محیطی         35

2-9-3-عوامل ساختاری       37

2-10-چالشهاي اجرا در کشورهاي توسعه نیافته   41

2-11-پیشینه تحقیق 43

2-12-مدل پژوهش 50

فصل سوم؛ روش تحقیق        52

3-1-مقدمه           53

3-2-نوع تحقیق     53

3-3-جامعه و نمونه آماري     53

3-4-ابزار گردآوري اطلاعات 54

3-5-مراحل اجرایی تحقیق    54

فصل چهارم یافته ها 61

4-1 مقدمه           62

4-2 وضعیت آماری پاسخ دهندگان       62

4-2-1 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت     63

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات      65

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار   66

4-3 انجام تحلیل بر اساس روش سلسله مراتبی بوکلی         67

فصل پنجم؛ نتایج و بحث       86

5-1 یافته های اصلی تحقیق   87

5-2 نتیجه گیری تحقیق        89

5-3محدودیتهای پژوهش       91

5-4 پیشنهادات      92

5-4-1 پیشنهادهایی جهت بهبود           92

5-4-2 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی        92

منابع      93

پیوست    98

 

 

 


Keywords: خط مشی های صنعتی عوامل ساختاري عوامل اجتماعی عوامل اقتصادي عوامل فنی
این برای گرایش های: مدیریت صنعتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت صنعتی > محصولات قابل دانلود مدیریت صنعتی > پروژه های آماده مدیریت صنعتی > پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان ارائه مدلی برای خط مشی های صنعتی مطالعه موردی استان تهران (فایل word)