دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی رابطه بین سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو (فایل word)

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو می باشد. می توانید این پروژه مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,105,000 ریال
شناسه محصول : 2010534
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 130
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 816 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی رابطه بین سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو (فایل word)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم¬های برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو دیزل می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و ماهیت علی-معلولی و تحلیل مسیر و از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارشناسان و مدیران درگیر در زنجیره تامین شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو دیزل می¬باشد که 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع گردید.جهت جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه¬ای لیکرت استفاده شده است. که میزان آلفای کرونباخ برای آن 928/. محاسبه شد که بیانگر این است که پرسشنامه¬ پژوهش از پایایی بالایی برخورداراست. می توانید این پروژه مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

رقابت¬هاي جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتري بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهايی بر سازمان¬ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان¬ها بیش از این نمی¬توانند به تنهایی از عهده تمامی کارهای خود برآیند. در بازارهاي رقابتی موجود، شرکت‌های کوچک و متوسط علاوه بر پرداختن به سازمان و منافع داخلی خود نیازمند مدیریت و نظارت بر منافع و ارکان مرتبط خارج از سازمان می¬باشند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایاي رقابتی با هدف کسب سهم بیشتري از بازار است. بر این اساس فعالیت¬هایی نظیر برنامه ریزي عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزي محصول، نگهداري کالا، کنترل موجودي، توزیع، تحویل و خدمت به مشتري که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می¬گرفت، امروزه به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده است. در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می¬شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان¬هاي مواد، اطلاعات و سرمایه به یکدیگر مرتبط می¬شوند. این سازمان‌ها می¬توانند بنگاه¬هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی را تولید می¬کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می-توان یکی از سازمان¬ها در نظر گرفت. بحث و بررسی مقوله زنجیره تأمین سنتی و زنجیره تأمین الکترونیکی به عنوان یک رشته علمی مدیریتی امروزه یکی از مباحث اصلی در حوزه مدیریت عمومی می¬باشد

امروزه و با گسترش تجارت الکترونیک، سنجش عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی و شناسایی متغیرهای دخیل در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. سیستم برنامه ریزی منابع انسانی یکی از شاخص¬های مهم در بهبود عملکرد زنجیره تأمین است و در پژوهش حاضر با توجه به موارد بیان شده پژوهش حاضر در پی بررسی ارتباط سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو دیزل خواهیم بود.

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول کلیات پژوهش       2

1-1-مقدمه           3

1-2-بیان مسئله     4

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش          5

4-1-اهداف پژوهش 7

1-4-1-هدف اصلی 7

1-4-2-اهداف فرعی           7

5-1-فرضیه های پژوهش      8

5-1-1-فرضیه اصلی          8

5-1-2-فرضیه های فرعی    8

6-1-قلمرو پژوهش 8

6-1-1-قلمرو موضوعی       8

6-1-2-قلمرو مکانی            9

6-1-3-قلمرو زمانی            9

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش   9

1-7-1-سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان     9

1-7-2-یکپارچگی فرآیندها    9

1-7-3-مدیریت مواد           10

1-7-4-برنامه ریزی تولید     10

1-7-5-کنترل فرآیند 10

1-7-6-مدیریت جریان کاری  11

1-7-7- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی         11

8-1-مدل اجرای پژوهش       12

فصل دوم ادبیات و سوابق پژوهش        13

2-1-مقدمه           14

2-2-بخش اول: چارچوب نظری پژوهش            14

2-2-1- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی            14

2-2-2- تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان           16

2-2-3- مزایای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان           17

2-2-4- عوامل موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    17

2-2-5- کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان        26

2-2-6- روش‌های اجرای پروژه‌ برنامه ریزی منابع سازمان 27

2-2-7- مراحل اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان     28

2-2-8- توسعه برنامه ريزي منابع سازمان          29

2-2-9-زنجیره تأمین           30

2-2-10- مدیریت زنجیره تأمین          31

2-2-11- تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین           32

2-2-12-اجزاء مديريت زنجيره تأمین   34

2-2-13- دیدگاه‌های زنجیره تأمین        36

2-2-13-1) دیدگاه بخشی:     37

2-2-13-2) دیدگاه تدارکات:  37

2-2-13-3) دیدگاه لجستیک:  37

2-2-13-4) دیدگاه اطلاعاتی: 38

2-2-13-5) دیدگاه استراتژی: 38

2-2-14-اصول زنجیره تأمین 38

1- برنامه ریزی     39

2- تأمین منابع (تدارکات)      39

3- ساخت (تولید)    40

4- مدیریت تحویل (سفارشات) 40

5- بازخورد (پردازش مرجوعیها)        40

2-2-15-دلایل نیاز مدیریت زنجیره تأمین           40

2-2-16- حوزه عملکرد زنجیره تأمین   42

2-2-17-زنجیره تأمین الکترونیکی      44

2-2-18- پیاده سازی زنجیره تأمین الکترونیکی   44

2-2-18-1-مدیریت ارتباط با مشتری    44

2-2-18-2-براورد سازی احتیاجات      45

2-2-18-3-برگشت 45

2-2-18-4-خرید   45

2-2-18-5-روابط زنجیره تأمین          45

2-2-18-6-برنامه ریزی و بهینه سازی 45

2-2-18-7-جریان اطلاعات و یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی         46

2-2-18-8-ساختار صنعت و چالش های رقابتی   46

2-2-18-9-تاثیر بر عملکرد  46

2-2-19-زنجیرهی تأمین الکترونیکی و ERP        46

2-3-بخش دوم: پیشینه پژوهش            47

2-3-1-پیشینه داخلی           47

2-3-2-پیشینه خارجی         52

2-4-جمع بندی و ارائه مدل مفهومی     56

2-5-خلاصه و جمع بندی      59

فصل سوم روش پژوهش       60

3-1-مقدمه           61

3-2- روش پژوهش 61

3-3- متغيرهاي پژوهش       62

3-3-1-متغیر مکنون خارجی 62

3-3-2-متغیر مکنون داخلی   62

3-4- جامعه و نمونه آماری    63

3-5- روش گردآوري اطلاعات           63

3-5-1- روش کتابخانه اي     64

3-5-2- روش ميداني          64

3-6- ابزارگردآوري داده ها   64

3-7-روايي پرسشنامه          65

3-8- پايايي پرسشنامه          65

3-9-روش‌ها و فنون آماري مورد استفاده در پژوهش          66

3-9-1- مدلسازی معادلات ساختاری     67

3-9-2- تحلیل عاملی           67

3-10-معرفی جامعه مورد مالعه          68

3-11- جمع بندی و خلاصه فصل سوم  69

فصل چهارم یافته های پژوهش            70

4-1- مقدمه          71

4-2- ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماري          71

4-2-1- وضعیت جنسیت      71

4-2-2- سطح تحصیلات      72

4-2-3- سن          73

4-2-3- وضعیت سابقه کاری 74

4-3- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش   75

4-3-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش            75

4-4-ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش     76

4-5- آزمون کفایت نمونه      78

4-6- آزمون مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی)          79

4-6-1-  نتايج تحليل عاملي تائيدي متغیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان       80

4-6-1-1-بررسی صحت عامل‌های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 82

4-6-2-نتايج تحليل عاملي تائيدي متغیر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی          83

4-6-2-1-بررسی صحت عامل‌های عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی   85

4-7-مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش       87

خلاصه و جمع بندی 92

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها       93

5-1- مقدمه          94

5-2- بحث و نتیجه گیری      95

5-3- پیشنهادهای کاربردی    98

5-4- محدودیت ‌های پژوهش  101

5-5-پیشنهادهایی به منظور پژوهش های آینده      101

منابع و مراجع       102

پیوست و ضمایم     107

 

 


Keywords: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان- عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات
این برای گرایش های: مدیریت صنعتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت صنعتی > محصولات قابل دانلود مدیریت صنعتی > پروژه های آماده مدیریت صنعتی > پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی رابطه بین سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت مهندسی و تأمین خدمات قطعات ایران خودرو (فایل word)