دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل داخلی بر تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

آیاشرکت های دارای ضعف کنترل داخلی قبل از افشای ضعف خود، به احتمال زیاد به دنبال تأمین مالی نسبت به شرکت های بدون ضعف هستند؟ هدف ار انجام این پژوهش بررسی تامین مالی شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی قبل از افشای ضعف خود، نسبت به شرکت های بدون ضعف می باشد. می توانید این پروژه حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,045,000 ریال
شناسه محصول : 2010528
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 990 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل داخلی بر تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)

چکیده

افشای اطلاعات توسط شرکتها یكی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعـات مربـوط به عملكرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع میباشد و یكی از دلایل مهم تقاضا برای افشـای اطلاعـات،مسـانل نماینـدگی و عـدم تقـارن اطلاعـات است. شرکتهای دارای ضعفهای کنترل داخلی شرکتهایی هستند کوچک، پیچیدهتر، از نظر مالی ضعیفتر و دارای کاهش رشد هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأمین مالی شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی قبل از افشای ضعف خود، نسبت به شرکت های بدون ضعف و نیز بررسی تأمین سرمایه در مقابل بدهی شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی قبل از افشای اطلاعات ، نسبت به شرکت های بدون ضعف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ،جامعه آماری این تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. می توانید این پروژه حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بیان مساله

با توجه به اینکه افشای شرکتی نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات و مشکلات بنگاه ایفا می کند ، بخش بزرگی از ادبیات مربوطه، چگونگی استفاده مدیران از افشای داوطلبانه را به صورت استراتژیک برای پیش بینی فعالیت های تأمین مالی خارجی جهت تأثیرگذاری بر نگرش سرمایه گذاران از عملکرد شرکت و حاکمیت بررسی می کند. تقریبا ، تحقیقات اندکی در مورد این مسئله که چگونه مدیران گزینه های تأمین مالی خود را تحت افشای اجباری تغییر می دهند و میزان اختیارات آنها صورت گرفته است. قانون ساکس   سال 2002 بیان میکند كه اگر شركتها نقاط ضعف كنترل داخلی خود را فاش كنند ، این افشای اجباری اختیار مدیریت را برای تأثیرگذاری بر ترکیب اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران محدود می كند. در این تحقیق ، از یک روشی، مشابه Hope و Thomas (2008) استفاده می کنیم ، که به ارزیابی  این مساله میپردازد که آیا شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی قبل از افشای ضعف خود، به احتمال زیاد به دنبال تأمین مالی خارجی نسبت به شرکت های بدون ضعف کنترل داخلی هستند یا خیر ، هرچند  پس از افشای اطلاعات ، از نظر تأمین مالی خارجی مشابه هستند.

عدم تقارن اطلاعات درك شده در بنگاه های دارای ضعف کنترل داخلی ،  لزوماً قبل از اینكه افراد خارج از سازمان از وجود مشكلات كنترل داخلی آگاه شوند ، زیاد نیست ، اما عدم نظارت مؤثر در سیستم های كنترل داخلی ، محدوده زیادی را برای مدیران فراهم می كند تا ترجیحات شخصی را در گزینه های تأمین مالی بگنجانند.. پس از افشای عمومی ضعف کنترل داخلی ، که تمایل به افزایش عدم تقارن اطلاعات درک شده دارد و باعث نظارت دقیق تر هیئت مدیره و سهامداران خارجی می شود ، انتظار می رود که ترجیح شرکت های دارای ضعف برای تأمین مالی سهام کاهش یابد.نرخ بدهی باعث میشود شرکت های دارای  ضعف قبل از افشاگری ، نسبت به شرکتهای بدون ضعف کنترل داخلی ، سهام را ترجیح دهند. تأثیر ضعف کنترل داخلی بر روی گزینه های تأمین مالی بنگاه ها از نظر اندازه و توالی تأمین مالی از نظر اقتصادی معنی دار است. مهمتر از همه ، اینکه افشای شرکت های دارای  ضعف  باعث می شود این شرکت ها نسبت به انتخاب های تأمین مالی مانند شرکتهای بدون ضعف کنترل داخلی رفتار کنند. این یافته موازی با نظرات چنگ ، ذوالوال و ژانگ (2013) است که می گویند ناکارآیی سرمایه گذاری شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت های بدون ضعف پس از افشای اطلاعات از بین می رود.

لذا با توجه به مطالب فوق الذکر مساله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل داخلی بر تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

ساختار تحقیق

در ادامه این تحقیق، ابتدا در فصل دوم به مباحث نظری تحقیق پرداخته می¬شود و سپس اطلاعاتی از پیشینه موضوع تحقیق ارائه می¬گردد. در فصل سوم، روش تحقیق و جمع¬آوری داده¬ها، شامل مدل و متغیرهای مدل تحقیق، نوع آزمون فرضیه¬ها، جامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می-شوند. فصل چهارم اختصاص دارد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬های آماری تحقیق و سرانجام در فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های تحقیق به همراه پیشنهادهاي تحقیق بیان می¬شود.

فهرست مطالب

فصل اول....         9

کلیات تحقق          9

1-1-بیان مساله      10

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق            12

1-3-متغیرهای تحقیق          13

1-4-اهداف تحقیق  13

1-5-سوالهای تحقیق 13

1-6-فرضیه های تحقیق       13

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی          14

1-8-ساختار تحقیق 15

فصل دوم 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق   16

2-مقدمه…          17

2-1-سیستم کنترل‌های داخلی: 17

2-1-2-چارچوب کنترل های داخلی      18

2-1-2-1-درستکاری و ارزش‌های اخلاقی:         20

2-1-2-2-ایفای مسئولیت‌های نظارتی هیئت مدیره: 20

2-1-2-3-صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی:         20

2-1-2-4-ساختار سازمانی، تفویض اختیار و تعیین مسئولیت:           21

2-1-2-5-سایر شرایط:        21

2-1-3-محدودیت‌‌های کنترل داخلی      21

2-1-4-اجزای محیط کنترلی  21

2-1-5-ارزیابی ریسک        22

2-1-6-فعالیت های کنترلی    23

2-1-6-1-بررسی‌های مدیریت ارشد:    23

2-1-6-2-مدیریت مستقیم فعالیت‌ها و کارکردها:   24

2-1-6-3-کنترل‌های اعتبار و پردازش معاملات:  24

2-1-6-4-کنترل‌های فیزیکی: 24

2-1-6-5-شاخص‌های عملکرد:          24

2-1-6-6-تفکیک وظایف:    24

2-1-6-7-خط مشی‌ها و رویه‌ها:          24

2-1-6-8-سایر فعالیت‌های کنترلی:      25

2-1-6-9-مستندسازی:        25

2-1-7-سیستم اطلاعات و ارتباطات      25

2-1-8-فعالیت های نظارتی   26

2-1-9-گزارش کنترل‌های داخلی         28

2-1-9-1-دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش:      29

2-1-9-2-بیانیه‌ی مسئولیت هیئت‌مدیره: 29

2-1-9-3-چارچوب کنترل‌های داخلی:   29

2-1-9-4-ارزیابی کنترل‌های داخلی:    29

2-1-9-5-اظهارنظر هیئت‌مدیره:         29

2-1-9-6-تاریخ صدور گزارش           30

2-1-9-7-اسامی و سمت امضاکنندگان گزارش     30

2-1-10-تضمین کیفیت و بهبود حسابرسی داخلی  30

2-1-10-1-ارزیابی های درونی          31

2-2) تامین مالی و ساختار سرمایه       33

2-2-1) عوامل مؤثر بر تامین مالی      33

2-2-2) عوامل داخلی مؤثر بر نوسانات تصمیمات تامین مالی           36

2-2-3) عوامل خارجی مؤثر بر تامین مالی شرکت            37

2-2-4) دیدگاه‌ی مؤثر بر تامین مالی     40

جدول 1-2 رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی   41

نمودار 1-2  رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی 41

2-2-4-1) دیدگاه سود خالص مبتنی بر تامین مالی 42

نمودار 2-2 رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه 43

2-2-4-2) دیدگاه سنتی مبتنی بر تامین مالی         43

نمودار  3-2 رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه طبق نظریه سنتی  44

2-2-4-3 ) الگوي ميلر- موديلياني بدون ماليات    45

2-2-4-4 ) الگوي ميلر- موديلياني با اثر ماليات شركت ها   46

2-2-4-5) الگوي ميلر و تامین مالی شرکت‌ها      47

2-2-5) انتقادهايي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني 48

2-2-6) تئوری توازی ایستا و نوسانات تامین مالی خارجی شرکت‌ها    48

2-2-7) تئوري سلسله مراتبی(تئوري ترجيحي) و نوسانات تامین مالی داخلی شرکت‌ها       50

2-2-8) نظریه ساختار تامین مالی در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای         51

2-3- پیشینه تحقیق 52

فصل سوم 59

روش تحقیق         59

3-1 مقدمه           60

3-2 روش شناسي تحقيق       60

3-2-1 قلمرو مكاني پژوهش  60

3-2-2 قلمرو زماني پژوهش  61

3-2-3 قلمرو موضوعي پژوهش         61

3-2-4 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري   61

3-2-5 ابزار جمع‌آوري داده‌ها:            62

3-3 معرفي مدل، متغيرها و نحوة محاسبة آن‌ها     62

3-4-نحوه تجزيه و تحليل فرضيه‌ها      68

3-4-1- آزمون روايي و پايايي متغيرهاي تحقيق   68

3-4-2 آزمون‌t        69

3-4-3 آزمون F      69

3-4-4-آزمونF-ليمر           70

3-4-5 آزمون هاسمن          70

3-4-6 تحليل رگرسيون        71

3-5 خلاصه فصل  74

 

 


Keywords: تأمین مالی شرکت ضعف کنترل داخلی افشای اطلاعات تأمین سرمایه بدهی شرکت
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل داخلی بر تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فایل word)