دانلود پایان نامه مدیریت کسب و کار با عنوان آینده پژوهی شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی (فایل word)

آیا تحولات اقتصادی و اجتماعی بر شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی اثر گذار هستند؟ ضرورت دارد بررسی شود نظام تأمین اجتماعی و بالاخص سازمان تأمین اجتماعی تا چه حد تحت تاثیر اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور است و کدام یک از مولفه های اقتصادی و اجتماعی در زمان حال و آینده بیشترین تاثیر را برآن خواهند داشت تا بر اساس آن سناریو و یا سناریوهایی بعنوان راهکار سودمند طراحی شود. می توانید این پایان نامه رشته مدیریت کسب و کار را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,105,000 ریال
شناسه محصول : 2010527
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات فارسي : 150
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 2 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت کسب و کار با عنوان آینده پژوهی شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی (فایل word)

چکیده

توسعه یافتگی و تأمین اجتماعی هر دو در یك چرخة فزایندگی قرار دارند و بررسی آنها دارای اهمیت میباشد. لذابررسی اینکه نظام تأمین اجتماعی و بالاخص سازمان تأمین اجتماعی تا چه حد تحت تاثیر اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور است و کدام یک از مولفه های اقتصادی و اجتماعی در زمان حال و آینده بیشترین تاثیر را برآن خواهند داشت تا بر اساس آن  سناریو و یا سناریوهایی بعنوان راهکار سودمند طراحی شود ،ضروری است.این پژوهش با هدف بررسی اثر تحولات اجتماعی و تحولات اقتصادی بر درآمد و هزینه های سازمان تامین اجتماعی انجام شد. اين تحقيق از نظر نوع تحقيق تركيبی از روشهای اسنادی و پيمايشی است. از نظر ماهيت بر اساس روشهای جديد علم آينده پژوهی، تحليلی و اكتشافی است كه با استفاده تركيبی از مدلهای كمی و كيفی انجام شده است. و از نظر هدف کابردی است.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته با 19 سوال استفاده شد. می توانید این پایان نامه دکتری مدیریت کسب و کار را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

سازمانهای تامین اجتماعي هم متأثر از تحولات ساختاري بوده و هم اينکه خود تأثير گذار بر روند تحولات ساختاري بوده وهمبستگي متقابل و معنی داری باهم دارند.. اولين عامل تغيير در ساختمان اجتماعي بشر و تغيير و جهش آن از دوره مبتني بر اقتصاد معيشتي به يك اقتصاد مبادله اي و حركت مردم از مناطق روستايي به مراكز شهرها بود. دومين عاملي كه در ساختمان اجتماعي و اقتصادي جهان تاثير عميقي بخشيد انقلاب صنعتي بود كه بازارهاي جديد و اميد بخشي براي تجارت در سراسر اقيانوس اطلس و طول سواحل آفريقا و هند و قسمتهايي از خاور دور بدست آمدو تاثيرات آن رفته رفته در كشورهاي جهان از جمله ايران مشهود گرديد ،تا در نهایت در سال 1354 با تصويب قانون تأمين اجتماعي «سازمان تأمين اجتماعي»تشکيل شد. جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي، بطور کلي عبارتند از: تمامي کارکنان مشمول قانون کار، بيمه شدگان اختياري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد وکارکنان سازمان،بازنشستگان ،ازکار افتادگان بيمه شدگان اصلي و بيمه شدگان تبعي که عبارتند از افراد خانواده بيمه شدگان اصلی و بازماندگان آنها. سازمان تأمين اجتماعی به عنوان يک سازمان عمومی غير دولتی و زير نظر وزارت رفاه وتأمين اجتماعی می باشد.

سازمانهای تامین اجتماعي متأثر از تحولات ساختاري دربخش اقتصادی و اجتماعی میباشند بطوریکه شواهد موجود درایران حاکی است مسیر حرکتی سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روز‌به‌روز تعمیق می‌شود و قبل از اینکه به مرحله لاینحل برسد باید برای آن فکری کرد.

ماهیت این بحران یا چالش‌ها، اقتصادی و اجتماعی است و اثر آنها بر سازمان تامین اجتماعی طوری است که اقدامات اصلاحی برای رفع آن، خود در کوتاه مدت بحران‌های دیگری به همراه دارد و از این جهت، کمتر مدیر اجرایی را می‌توان یافت که ریسک آغاز اصلاحات را بپذیرد و لازم است حرکت اصلاحی از سطوح راهبردی آغاز شود. نظرخواهي از مديران ارشد اجرايي این سازمان نشان داده است‌که بزرگترين نگراني آنها "اجراي استراتژي های راهبردی" است زیرا موفقيت راهبرد زماني حاصل مي شود که استراتژي صحيح به شکلي صحيح پياده سازي شده باشد. یکی از ابزارهای بسیار کارآمد دراین زمینه پیاده سازی و بکارگیری مدیریت پورتفولیو در سازمان مورد مطالعه با استفاده از برنامه ریزی سناریو خواهد بود.

لذا باتوجه به مطالب فوق الذکر، مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات تحولات اقتصادی و اجتماعی بر سازمان تامین اجتماعی با رویکرد آینده نگرانه با استفاده از روشهای برنامه ریزی سناریو میباشد.

ساختار اساسی تحقیق

گزارش تحقیق حاضر مبتنی بر 5 فصل است.

فصل اوّل: شامل کلیات تحقیق است که در آن ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات پژوهش مطرح و همچنین جامعه مورد بررسی بیان می گردد. 

فصل دوّم: پژوهشگر در این فصل به بیان ادبیات موضوعی تحقیق و مفاهیم کلی در خصوص موضوع تحقیق رامورد بررسی قرار  می گیرد. در این فصل مروری کامل بر تحقیقات ارائه شده در این خصوص خواهیم داشت. 

فصل سوّم: در این فصل نیز روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی سناریو ،مدل تحقیق در عملیات توضیح داده می شوند.

فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، توصیف جامعه و پاسخ به سوالات است. که این امر با استفاده از داده های موجود در پرسشنامه صورت می  پذیرد.

 فصل پنجم: بیان نتایج و پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق نیز در این فصل ارائه میشود.

فهرست مطالب

چکیده     ‌د

فصل اول: کلیات تحقیق        2

1-1-بیان مساله      3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق            5

1-3-اهداف تحقیق  6

1-4-سوالات تحقیق 6

1-5-تعاریف مفهومی و عملیاتی          7

1-5-1-تعریف مفهومی سازمان تامین اجتماعی :   7

1-5-2-تعریف عملیاتی سازمان تامین اجتماعی     7

1-5-3- تعریف مفهومی برنامه ریزی سناریو       8

1-5-4- تعریف عملیاتی برنامه ریزی سناریو       8

1-5-5- تعریف عملیاتی پورتفلیو         8

1-5-6-تعریف مفهومی پورتفلیو          8

1-5-7-تعریف عملیاتی آینده پژوهی     8

1-5-8-تعریف مفهومی آینده پژوهی     9

1-5-9-تعریف مفهومی تحولات اجتماعی:          9

1-5-10-تعریف عملیاتی تحولات اجتماعی         9

1-5-11-تعریف مفهومی تحولات اقتصادی :       9

1-5-12-تعریف عملیاتی تحولات اقتصادی         9

1-6-روش تحقیق   10

1-7- ساختار اساسی تحقیق    10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق  11

2-مقدمه  12

2-1-تاریخچه تامین اجتماعی  12

2-1-1-تامین اجتماعی         13

2-1-1-1- تامین اجتماعی و توزيع درآمدها:        17

2-1-1-2-رابطة تأمين اجتماعي و رشد اقتصادي  18

2-1-1-3- تأمين اجتماعي و اشتغال      19

2-1-1-4- تأمين اجتماعي و توليد        19

2-1-1-5- تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري         20

2-1-2-مدل‌هاي تامين مالي بيمه اجتماعی           21

2-1-2-1-مدل بوريج          21

2-1-2-2-مدل بيسمارك       21

2-1-2-3-مدل بيمه سلامت ملي          22

2-1-2-4-مدل پرداخت شخصي          22

2-2-آینده نگاری    23

2-2-1-ابزارهاي آينده پژوهي 25

2-2-2-سناریو      27

2-2-2-1-برنامـه ريـزي بـر پايـه  سـناريوها       27

2-2-2-2- ارزش سـناريوها   28

2-2-3-طبقه بندي انواع سناريوها        29

2-2-4-اهداف برنامه ریزی سناریو      31

2-2-4-سناريوها براي تدوين استراتژي 32

2-2-5-محيط سازمان          33

2-2-6-برنامه ریزی سناریو اکتشافی    33

2-2-7-توانایی های مدل اکتشاقی         34

2-2-8-رويكردهاي موجود در زمينه برنامه ريزي بر پايه سناريوها    35

2-2-8-1- منطق شهودي      35

2-2-8-2- عدم قطعيت هاي بحراني     35

2-2-8-3- پراسپكتيوها        36

2-2-8-4- رويكرد تحليل تاثيرات متقابل 36

2-2-8-5- رويكرد عدم قطعيتهاي بحراني          37

2-2-8-6- تحليل لايه لايه اي علتها      37

2-2-8-7- رويكرد برنامه ريزي بر پايه فرض     38

2-3-طراحی پورتفلیو سازمان 38

2-3-1-مدیریت پورتفولیو     39

2-3-2-رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو           39

2-3-3-مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان         42

2-3-4- پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو       43

2-4-تحولات اجتماعی         44

2-4-1-سرمایه اجتماعی       44

  2-4-2- همبستگی اجتماعی 64

2-4-3-گفتگوی اجتماعی      69

2-4-4-شبکه های اجتماعی   71

2-4-5-تشکل کارگری و کارفرمایی      73

2-4-5-1-تشکل کارگری      73

2-4-5-2-تشکل کارفرمایی   75

2-4-6-مشارکت کارفرمایی   75

2-4-7-صندوق بیمه اجتماعی 76

2-4-8- جمعیت و اشتغال:     78

2-4-8-1-اصلاحات سيستماتيک ( بلند مدت )      82

2-4-8-2-اصلاحات پارامتريک (بلند مدت )       82

2-4-8-3-اشتغال   83

2-4-9-تورم و بیکاری         84

2-4-9-10-مشارکت زنان و جوانان     86

2-4-9-11-دستمزد و هزینه‌ی نیروی کار           87

2-5-تحولات اقتصادی         89

2-5-1- منابع طبیعی           89

2-5-2- صنایع قابل رقابت    90

2-5-3-زیرساختها  92

2-5-4-سرمایه گذاری در ایران          93

2-5-5- ثبات اقتصادی         94

2-6-پیشینه مطالعاتی تحقیق   95

2-6-1-پیشینه داخلی:          95

2-6-2-پیشینه خارجی:        97

فصل سوم: روش تحقیق        101

3-1 مقدمه           102

3-2 روش شناسي تحقيق       102

3-2-1 قلمرو مكاني پژوهش  102

3-2-2 قلمرو زماني پژوهش  103

3-2-3 قلمرو موضوعي پژوهش         103

3-2-4 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري   103

3-2-5 ابزار جمع‌آوري داده‌ها:            103

3-3 معرفي متغيرها و تبيين الگوهاي تحقيق        104

3-6 نحوه تجزيه و تحليل فرضيه‌ها      104

3-8 خلاصه فصل  105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها     108

4-1-مقدمه           109

4-1-تحلیل توصیفی 109

4-2-تحلیل استنباطی           111

4-2-1-بررسی سوال اول      111

4-2-2-بررسی سوال دوم      115

4-2-3-بررسی سوال سوم     119

4-3-خلاصه فصل: 125

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات     126

5-1 مقدمه           127

-2-5 مروري بر اهداف، مسأله و روش تحقيق     127

-3-5نتايج تحقيق    129

5-4-بحث و نتيجه گيري       133

5-5  پيشنهادات     133

5-5-1 پيشنهادات مبتني بر نتائج تحقيق :            133

5-7-  محدوديت هاي تحقيق   134

5-8- خلاصه فصل 135

 


Keywords: سازمان تامین اجتماعی پورتفلیو سناریو تحولات اجتماعی تحولات اقتصادی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links