دانلود پایان نامه روانشناسی با عنوان مقايسه تصوير بدنی، بهزيستی روان شناختی و سازگاری روان شناختی دانش آموزان دوره متوسطه (فایل word)

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تصویر بدنی، بهزیستی روان شناختی و سازگاری روان شناختی دانش آموزان دوره متوسطه می باشد. نارضایتی از تصویر بدن به صورت تیپیک در دوره نوجوانی ایجاد می شود. تصویر بدن، یک تصویر ذهنی است که هر فرد از اندازه و شکل بدن خود داشته و نیز احساسی است که فرد از تک تک و کل اعضای بدنش دارد. می توانید این پژوهش رشته روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,265,000 ریال
شناسه محصول : 2010299
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1400
تعداد صفحات فارسي : 95
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 539 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه روانشناسی با عنوان مقايسه تصوير بدنی، بهزيستی روان شناختی و سازگاری روان شناختی دانش آموزان دوره متوسطه (فایل word)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ تصویر بدنی، بهزیستی روان¬شناختی و سازگاری روان¬شناختی دانش¬آموزان دوره متوسطه ایرانی و افغانی می¬باشد. جامعه مورد مطالعه، تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه سال تحصیلی 1399-1400 شهرستان ... که از بین دانش¬آموزان تعداد 385 نفر به¬صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده¬ها، پرسشنامه نگرانی تصویر بدنی (BICI)، مقیاس بهزیستی روان¬شناختی فرم کوتاه و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بود. برای بررسی نرمال بودن داده¬ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون t مستقل برای تفاوت¬های مربوط به تصویر بدنی، بهزیستی روان¬شناختی و سازگاری روان¬شناختی دانش¬آموزان دوره متوسطه ایرانی و اتباع استفاده شد. نتیجه¬گیری کلی نشان داد بین تصویر بدنی، بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان ایرانی و اتباع تفاوت معناداری وجود نداشت. می توانید این پژوهش رشته روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

نوجوانی  مرحله تغییر و تحولات چشمگیر و پر¬شتاب است. نوجوان بیشترین مشکلات را در رابطه با تصویر بدنی  خود دارد. نارضایتی از تصویر بدن به¬صورت تیپیک در دوره نوجوانی ایجاد می¬شود. تصویر بدن، یک تصویر ذهنی است که هر فرد از اندازه و شکل بدن خود داشته و نیز احساسی است که فرد از تک تک و کل اعضای بدنش دارد. در قرن بيست و يكم گروهي از روان شناسان متوجه اين امر شدند كه انسان بايد انرژي عقلاني خود را صرف جنبه¬هاي مثبت تجربه¬هايش كند. بنابراين يكي از موضوعاتي كه در دهه¬هاي اخير توجۀ بسياري را به خود جلب كرده است، روان¬شناسي مثبت¬گراست. مکتب روان شناسی مثبت¬گرا  توسط سلیگمن  و همکارانش مطرح شد (نقل از لاتانز ، آویلیو، اوی و نورمن ، 2007). یکی از مسائل مطرح در این مکتب، مفهوم بهزیستی روان شناختی  است. به¬دنبال شکل¬گیری جنبش روان¬شناسی مثبت، گروهی از روان¬شناسان به¬جای اصطلاح سلامت روانی، از بهزیستی روان¬شناختی استفاده کردند، زیرا معتقد بودند این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر می-کند (ریف و سینگر ، 1998). بهزیستی روان¬شناختی شامل، ارزیابی شناختی و عاطفی فرد از زندگی خود است.

بــهزيــستي روان¬شناختي يــك مفهــوم چندمؤلفه¬ای و دربرگیرنده: 1-پذيرش خود : یعنی نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبه¬هاي مختلف خود مانند ويژگي¬هاي خوب و بد و احـساس مثبـت دربـارۀ زنـدگي گذشـته؛ 2 -روابـط مثبـت بـا دیگران : احساس رضايت و صميميت از رابطـه بـا ديگـران و درك اهميت اين وابستگي هـا؛ 3 -خـود مختـاري : احساس استقلال و اثرگذاري در رويدادهاي زنـدگي و نقـش فعـال در رفتارها: 4 -تسلط بر محيط : حس تـسلط بـر محـيط، كنتـرل فعاليت¬هاي بيروني و بهره¬گيري مؤثر از فرصت¬هـاي پيرامـون؛ 5 -زندگي هدفمند: داشتن هدف در زندگي و باور به ايـن كـه زندگي حال و گذشـته او معنـي¬دار اسـت؛ 6 -رشـد شخـصي: احساس رشد بادوام و دستيابي به تجربه¬هاي نو بـه¬عنـوان يـك موجود داراي استعدادهاي بالقوه (ريف و كيز، 1995؛ ريف و سينگر، 1998).

با توجه به ماهيت اجتماعي زندگي بشر و چالش¬هايي كه اين امر براي وي به¬وجودآورده است، دور از ذهن نيست اگر فرض كنيم بشر در قضاوت در مورد كيفيت زندگي خود بعد اجتماعي آن را نيز به عنوان يكي از معيارهاي مهم درنظر گيرد. لذا در كنار جنبه هاي عيني، شناختي، عاطفي و روان¬شناختي نمي¬توان از جنبه هاي اجتماعي زندگي انسان غافل شد. رابطه عوامل اجتماعي از جمله كيفيت روابط اجتماعي، ميزان حمايت اجتماعي توسط فرد، مشاركت اجتماعي، پذيرش اجتماعي با سلامت عمومي توسط محققين بسياري مورد توجه قرارگرفته و موارد مذكور حاكي از اهميت بعد اجتماعي بشر در بررسي و بخش بهزيستي روان¬شناختي مي¬باشد (ریف و سینگر، 2000؛ کوهن ، 1988). هر انسانی دارای ویژگی های شخصیتی و الگوهای رفتاری گوناگونی است، یکی از این ویژگی¬ها که نقش عمده ای در بقای انسان و سلامت روانی او دارد، «سازگاری » است.

منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین فرد و محیط به نحوی که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت حقایق خارجی امکان¬پذیر سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی هم¬رنگ شدن با جماعت نیست، سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چارجوب¬های اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید. به طوركلي سازگاري توانايي آميزش، انطباق، مصالحه، همكاري و كنار آمدن با خود، محيط و ديگران تعريف شده است .بدين ترتيب با توجه به اينكه به‌نظر مي‌رسد بين تصویر بدنی و بهزیستی روانشناختی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان ارتباط تنگاتنگي وجود داشته باشد و با عنايت به اينكه پژوهش‌هاي اندكي ارتباط بين اين مؤلفه ها را بین دانش آموزان ایرانی و اتباع مورد بررسي قرار داده‌اند، لذا هدف از انجام اين پژوهش مقایسة تصویر بدنی، بهزیستی روان¬شناختی و سازگاری روان شناختی بین دانش آموزان دوره متوسطه ایرانی و افغانی می¬باشد.

روش پژوهش

موضوع پژوهش مقایسة تصویر بدنی، بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان مقطع متوسطه ایرانی و افغانی است. جامعة آماری پژوهش را کلیه دانش¬آموزان دوره متوسطه شهرستان سرخه در سال تحصیلی 98-99 تشکیل می¬¬دهند. از تمامی مسؤلین مدارس مجوز¬های لازم دریافت می¬شود و نسخة فارسی پرسشنامه¬ها تهیه می¬شود و با توجه به جدول مورگان یا فرمول کوکران، تعداد 385 نفر نمونه در دو جنس پسر و دختر انتخاب و پرسشنامه¬ها در بین دانش¬آموزان ایرانی و افغانی توزیع و جمع¬آوری می¬شود و برای جلوگیری از بروز پدیده مطلوبیت اجتماعی به دانش¬آموزان این مطلب گفته می¬شود که اسامی خود را ننویسند تا پرسشنامه¬ها محرمانه حفظ شود.

فهرست مطالب

فصل اول كليات پژوهش      1

1-1-مقدمه و بیان مسئله       2

1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش         6

1-3-اهداف پژوهش            9

1-3-1- هدف کلی: 9

1-3-2- اهداف جزئی:         9

1-4-فرضیه های پژوهش     9

1-5-روش پژوهش 9

1-6-جامعه و نمونه            10

1-7-ابزار جمع آوری دادهها 10

1-8-روش اجرایی  12

1-9-روش تجزیه و تحلیل آماری        13

1-10-سوابق پژوهش          13

1-10-1-پیشینه داخلی         13

1-10-2-پیشینه خارجی       14

1-11-تعاریف اصطلاحات    16

1-11-1-تعاریف نظری متغیرها         16

1-11-2-تعاریف عملیاتی متغیرها       16

فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش           17

2-1-مقدمه:          18

2-2-مبانی نظری   18

2-2-1-جامعه شناسی بدن     18

2-2-2-خودپنداره   19

2-2-3-تصویر بدنی           20

2-2-3-1-عوامل مؤثر بر تصوير بدني            24

2-2-3-2-انواع روشهاي اندازهگيري تصوير بدني          25

2-2-3-3-خرده مقياسهاي تصوير بدني 26

2-2-3-4-عوامل وابسته به تصویر بدنی          28

2-2-3-5-راههای درمانی رایج در اختلالات تصویر بدنی  31

2-3- بهزیستی روانشناختی   31

2-3-1-مولفه هایی از بهزیستی روانشناختی       36

2-3-2-عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی     38

2-4-سازگاری اجتماعی       40

2-4-1-مفهوم سازگاری       40

2-4-2-اهمیت سازگاری       41

2-4-3-ارتباط سازگاری با متغیرهای روانشناختی            42

2-4-4-عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی        44

2-5-نظریه ها و دیدگاه های سازگاری  47

2-5-1-  دیدگاه یادگیری اجتماعی        47

2-5-2-دیدگاه اصالت وجود   48

2-5-3-دیدگاه رفتارگرایی     49

2-5-4-دیدگاه انسان گرایی    49

2-5-6-دیدگاه روانشناسی شناختی       50

2-5-7-دیدگاه تحولی           51

2-6-پیشینه تحقیقات            53

2-6-1-تحقیقات منتشر شده داخلی       53

2-6-2-پیشینه خارجی         57

2-6-3-پیشینه داخلی           59

2-6-4-پیشینه خارجی         62

فصل سوم روش پژوهش      65

3-1- مقدمه          66

3-2-1-جامعه آماری و نحوه انتخاب شرکتکنندگان           66

3-3-ابزار جمع آوری اطلاعات          66

جدول3-1- : تعیین ضریب آلفای سوالات پرسشنامه سازگاری          69

3-4-روش اجرا     70

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری:       70

فصل چهارم يافته هاي پژوهش           71

4-1. مقدمه          72

4-2. آمار توصیفی 72

4-2-1.  توصیف یافته های مربوط به سن آزمودنی ها      72

جدول 4-1. میانگین و انحراف استاندارد سن گروه های پژوهش       72

شکل 4-1. میانگین و انحراف استاندارد سن دانش آموزان ایرانی و اتباع         72

4-2-2. توصیف یافته های مربوط به متغیرهای تحقیق      73

جدول 4-2. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای گروه های پژوهش           73

4-3. آمار استنباطی            74

1-3-4 بررسی طبیعی بودن توزیع دادههای مورد اندازهگیری        74

جدول 4-3. خلاصه نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق           74

2-3-4. آزمون فرضیه‌ها      75

4-3-2-1. فرضیه اول        75

جدول 4-4. نتایج t مستقل جهت  مقایسه تصور بدنی گروه های پژوهش         75

2-2-3-4. فرضیه دوم         76

جدول 4-5. نتایج t مستقل جهت  مقایسه بهزیستی روانشناختی گروه های پژوهش         76

3-2-3-4. فرضیه سوم        77

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري           78

5-1. مقدمه          79

5-2. خلاصۀ پژوهش          79

5-3. یافتههای پژوهش         80

5-4. بحث و تفسیر یافته ها   80

5-4-1. بحث و تفسیر یافته های مربوط به تصویر بدنی    80

5-4-2. بحث و تفسیر یافته های مربوط به بهزیستی روانشناختی      82

5-4-3. بحث و تفسیر یافته های مربوط به سازگاری        83

5-5. پیشنهادات     85

5-5-1. پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 85

5-5-2. پیشنهادات پژوهشی  86

منابع:     87

 


Keywords: تصوير بدنی بهزيستی روان شناختی سازگاری روان شناختی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links