دانلود رساله دکتری حقوق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق باروری زنان در اسناد بین المللی و حقوق اسلامی (فایل word)

حقوق باروری زنان در نظام حقوقی اسلام چه تفاوت ها و شباهت هایی با اسناد بین المللی دارد؟ مبانی حقوق باروری در اسناد بین المللی چیست ؟ آیا باروری در غیر کانون خانواده در حقوق اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ هدف این پژوهش دست یابی و تبیین مفاهیم حقوق باروری زنان در حقوق اسلام و مقایسه آن با حقوق بین الملل است. مبانی حقوقی ما (حقوق ایران) از موارد متاثر از فقه و شریعت مقدس اسلام می باشد، به همین علت بررسی این مهم ضروری به نظر می رسد. می توانید این پژوهش رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,470,000 ریال
شناسه محصول : 2010289
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 225
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 377 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : رساله دکتری حقوق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق باروری زنان در اسناد بین المللی و حقوق اسلامی (فایل word)

چکیده

حقوق باروری یکی از حقوق شناخته شده زنان در دوره معاصر است که بخش مهمی از حقوق بشر و اسناد مرتبط بین المللی را نیز به خود اختصاص داده است. حقوق باروری به دلیل آنکه ابعاد جنسی، جسمی، فرهنگی، پزشکی-بهداشتی و اجتماعی- اقتصادی فراوانی دارد، نمی تواند معطوف به یک حوزه باشد. در همین راستا، اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین فقه و حقوق اسلامی به طور مشخص جنبه¬های مختلف حقوق باروری را مورد بررسی قرار داده اند. ضمن اینکه حقوق باروری زنان در اسلام به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق زنان، قبل، حین و پس از باروری مورد توجه است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی حقوق باروری زنان در اسناد بین¬المللی و حقوق اسلامی است. سؤالی که مطرح است اینکه: حقوق باروری در اسناد بین المللی و حقوق اسلامی دارای چه تفاوت ها و شباهت هایی هستند؟ بررسی حاضر نشان می دهد که در نظر گرفتن حقوق زنان و تأکید بر کرامت ذاتی آنان، بهره مندی از مزایا و حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین حق سلامت، بهداشت، آموزش، تغذیه و... مورد تأکید هر دو دیدگاه است. اما آنچه باعث تمایز آنان می شود این است که دیدگاه اسلام معطوف به امور جزئی و در نظر گرفتن شرایط خاص زنان به عنوان آفریده خداوند است. تعالیم حقوقی اسلام درباره زنان، بر مبنای ویژگی¬های خاص زنان و با ابتناء به قواعد فقهی: قواعد لاضرر، لاحرج و تسلیط به ترتیب بر مبنای ضرر نداشتن روش¬های نوین باروری زنان، عدم سختی و مشقت بر انسان و تسلط زنان بر بدن خویش با توجه به آموزه¬های شرع می¬توانند حامی حقوق زنان در زمینه باروری در نظر گرفته شود. در آموزه¬های اسلامی، مصادیق حقوق باروری زنان بر مبنای کرامت ذاتی آنان به عنوان انسان در موضوعاتی مانند چگونگی کنترل موالید، کرامت زنان، حقوق آنان در زمینه مسائل آموزشی و بهداشتی و تکثیر و تحدید نسل دیده می¬شود. همچنین قواعد لاضرر، لاحرج و تسلیط به ترتیب بر مبنای ضرر نداشتن روش¬های نوین باروری زنان، عدم سختی و مشقت بر انسان و تسلط زنان بر بدن خویش با توجه به آموزه¬های شرع می¬توانند حامی حقوق زنان در زمینه باروری تلقی شوند. با این حال، حق بر آموزش، حق بر بدن خویش از طُرُق مشروع، حق تعداد موالید و کم و یا زیاد کردن آنان، از جمله مصادیق حقوق باروری زوجین از جمله زنان است. با توجه به این مسأله، حقوق باروری زنان به عنوان یکی از مسائل مستحدثه، بهره¬گیری از دستاوردهای علمی و پزشکی در چارچوب شرع و آموزه¬های شرعی را می¬پذیرد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که با گردآوری داده¬ها از طریق منابع اسنادی و کتابخانه¬ای به بررسی موضوع حقوق باروری زنان پرداخته شده است. می توانید این پژوهش رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

زنان نیز دارای حقوق خاص خود هستند که علاوه بر تلاش و دغدغه آنان برای همسان شدن با مردان، دارای حقوق ویژه ای هستند که در بنابر شرایط زمانی و مکانی هر جامعه دارای تفاوت¬های قابل توجهی است. در هر صورت، نادیده گرفتن حقوق زنان از جمله حق باروری آنان که طیفی از حقوق سلامت فردی، بارداری، تعداد فرزندان، بهره مندی از آموزش و ... را در بر می¬گیرد، مسأله¬ای مهم است که نادیده گرفتن آن، آسیبی برای حقوق زنان در عصر کنونی محسوب می¬شود. با اهمیت یافتن مسائل مرتبط با حقوق باروری زنان، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی جایگاه آن در اسناد داخلی و بین¬المللی بپردازد. علاوه برآن درک صحیح از مواضع هر دولت و دستیابی به رفاه و زندگی مسالمت¬آمیز در عرصه متفاوت بین¬المللی و اجرای معاهدات در زمینه حقوق بشر به عنوان یک ضرورت عصر حاضر تلقی می¬شود. با توجه به قوانین موجود در ایران از لحاظ دینی و اعتقادی و تعارض کنوانسیون با قوانین مقدس اسلامی ضرورت بحث درباره موارد یاد شده موضوع پژوهش است که بررسی می¬شود.

روش شناسی تحقیق

روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که به دلیل بررسی حقوق باروری در فقه و حقوق اسلامی و همچنین اسناد بین المللی، صبغه مقایسه ای نیز به خود می گیرد. به یک بیان، رویکردهای تحلیلی نیز در زمرۀ روش-های کیفی دسته¬بندی می¬شوند. به بیان دیواین، اساساً روش¬های کیفی در جایی مناسب است که هدف پژوهش کشف تجارب ذهنی انسان¬ها و معانی است که آنان به این تجارب نسبت می¬دهند (دیواین، 1390: 227).ضمن اینکه در این روش و در مرحله جمع آوری اطلاعات، هر قدر محقق به منابع وقوع رخدادها نزدیکتر باشد، در واقع از منابع اولیه جمع¬آوری استفاده نموده و هر اندازه که وی از منابع اصلی دور باشد از منابع ثانویۀ جمع¬آوری بهره¬برداری کرده است (سریع القلم، 1384: 120). سپس پژوهشگر مطالب اصلی را از دل این منابع اصیل بیرون می¬کشد و در واقع به دنبال چیزی خواهد رفت که ممکن است فراتر از متون مشاهده شده باشد (ایمان و نوشادی، 1390: 21). پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع حاضر پرداخته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم     14

1-1. بيان مسأله     15

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق   20

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه   21

1-4- اهداف مشخص تحقيق  22

1-4-1. هدف اصلی:           22

1-5. سؤالات تحقیق:          23

1-5-1. سوالات فرعی:       23

1-6-1. فرضيه‏هاي تحقیق:   24

1-6-1-1. فرضیه فرعی:     24

1-7. روش شناسی تحقیق     24

1-8. متغيرهاي تحقیق         25

1-8-1. گردآوري داده‏ها:      25

1-8-2. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:   25

1-9. تعاریف و مفاهیم         26

1-9-1. حقوق       26

1-9-2. نكاح        27

1-9-3. حقوق باروری:       28

1-9-4. حقوق اسلامی         29

1-9-5. حقوق زنان            30

1-9-6. حقوق بشر 31

1-9-7. حق بهداشت جنسی   32

1-9-8. حق کنترل موالید     33

فصل دوم: حقوق باروری زنان قبل از باروری و قبل از ازدواج       35

2-1. حقوق باروری زنان در اسلام قبل از ازدواج            36

2-2. حق انتخاب همسر در نظام حقوقی اسلام     37

2-3. اهمیت انتخاب همسر    42

2-3-1. ملاک¬های انتخاب همسر از نظر فقه اسلامی:      44

2-4. محدودیت¬های انتخاب همسر     46

2-4-1. ازدواج با غیرمسلمان            46

2-4-2. اذن پدر در ازدواج دختر        51

2-4-3. ازدواج با محارم نسبی و سببی 55

2-4-4. محدویت ازدواج زن ایرانی با غیرایرانی 57

2-5. حقوق باروری زنان قبل از ازدواج در حقوق بین¬الملل          61

2-5-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر:     61

2-5-2. حقوق باروری زنان و اعلامیه حقوق بشر           68

2-5-2. حق انتخاب همسر در نظم حقوق بین¬الملل          70

2-5-3. منشور حقوق باروری           72

2-6. ميثاق بين¬المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد 75

2-6-1. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان         86

2-6-3. آزادی بدون ثبت رسمی ازدواج            94

2-7. حقوق باروری زنان در اسناد بین المللی و اسلام قبل از ازدواج: 96

2-7-1. داشتن رفاه و امکانات مناسب زندگی      96

2-7-2. اعلامیه¬های اسلامی و حقوق باروری زنان        99

2-7-2-2. ضمانت اجرای تخلف از شرط فرزندآوری        105

2-8. اخلاق زیستی و حقوق باروری   115

فصل سوم: حقوق باروری زنان بعد از ازدواج    119

3-1. حقوق باروری زنان و ازدواج در حقوق بین الملل     120

3-1-1. حق سقط جنین ایمن  120

3-1-2. حق بهداشت           122

3-1-4. حق آموزش و بهداشت جنسی  127

3-1-5.. حق کاشتن نطفه در رحم شخص ثالث    131

3-1-6. حق باروری بدون خشونت و تبعیض:    133

3-2. حق باروری زنان بعد از ازدواج در اسلام   137

3-2-1. حق سقط جنین ایمن  137

3-2-2-قواعد فقهی مرتبط    140

3-2-3. حق بهداشت زنان و حقوق باروری       145

3-2-3-2. قواعد فقهی مرتبط            149

3-3-3. حق آموزش و بهداشت جنسی  151

3-3-3-1. قواعد فقهی مرتبط            154

3-4-1. حق کاشتن نطفه در رحم شخص ثالث     157

3-4-1-1. قواعد فقهی مرتبط با رحم اجاره¬ای   160

3-5-1. حق باروری بدون خشونت و تبعیض     162

3-5-1-1. قواعد فقهی مرتبط            163

قاعده نفی ضِرار:   167

3-8.- قاعده قذف   168

3-9. مقایسه اصول مشترک باروی در اسناد بینالمللی و حقوق اسلامی           170

3-9-1. بهرهمندی از زندگی آزادانه و مطلوب انسانی       170

3-9-2. حق بهره مندی از کرامت انسانی در اسلام           173

3-9-3. مختار بودن و حقوق باروری  174

3-9-4. حق بهداشت زنان در اسناد بین المللی و حقوق اسلامی         179

3-9-5. حق کنترل موالید     185

3-9-6. تنظیم و کنترل تعداد افراد خانواده         188

3-9-7. انتخاب آزادانه و مسؤولانه تعداد فرزندان            189

3-9-8. فاصله¬گذاری اجتماعی و کنترل تعداد فرزندان     191

3-9-9. فناوری¬های جدید باروری از منظر اسناد حقوقی بین¬الملل 194

3-9-10. شناخت اجاره رحم  199

3-9-11. تلقیح و اجاره رحم در غرب و حقوق اسلام        200

 نتیجه¬گیری پایانی:           209

پیشنهادات کاربردی 214

منابع:     216

 

 

 

 


Keywords: حقوق باروری؛ اسناد بین المللی؛ فقه اسلامی؛ زنان؛ قواعد حقوقی.
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > الهیات و معارف اسلامی > گرایش ها > کلیه گرایش ها > محصولات قابل دانلود کلیه گرایش ها > پروژه های آماده کلیه گرایش ها > رساله دکتری حقوق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق باروری زنان در اسناد بین المللی و حقوق اسلامی (فایل word)