دانلود پایان نامه روانشناسی با عنوان بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن (فایل word)

فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از افسردگی روانی است که با فشارهای روانی مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است و با محرک های تنش زایی مانند داشتن بیش از حد مراجعان در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی در این پژوهش سعی بر آن است، با بررسی ادبیات پژوهش، پدیده فرسودگی شغلی تبیین و مورد بررسی قرار گیرد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت و روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 855,000 ریال
شناسه محصول : 2010142
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات فارسي : 80
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه روانشناسی با عنوان بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن (فایل word)

چکیده

فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از افسردگی روانی است که با فشارهای روانی مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است و با محرک های تنش زایی مانند داشتن بیش از حد مراجعان در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی در این پژوهش سعی بر آن است، با بررسی ادبیات پژوهش، پدیده فرسودگی شغلی تبیین و مورد بررسی قرار گیرد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت و روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

روش تحقیق

این تحقیق یک پژوهش میان رشته ای است که در رشته های مدیریت و روانشناسی  قابل بررسی است. روش تحقیق در این پژوهش بر پایه کاربردی بودن بنا نهاده شده است. بنابراین این پژوهش، مطالعه ای است کاربردی ، بر اساس شیوه انجام و گردآوری داده ها (¬این پژوهش از گونه توصیفی) غیر آزمایشی و مطالعه همبستگی است. در پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) گرد آوری داده ها و پاسخ به پرسش ها نیز بر پایه زمان حال  انجام خواهد گرفت. شیوه انجام مطالعه به صورت نظری  و مطالعات کتابخانه ای است. به همین ترتیب از طریق پرسشنامه، گرد آوری داده های لازم جهت  تجزیه و تحلیل و مطالعات میدانی تحقیق، از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش آماری مورد استفاده روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از تحلیل همبستگی خواهد بود. در این پژوهش دو گونه متغییر مورد استفاده خواهند بود، متغیرهای توصیفی مربوط به مدیران از قبیل، سن، جنس، سابقه خدمت، سطح تحصیلات، و متغیر های همبستگی مربوط به محتوای پژوهش. تحقيقات همبستگي، شامل کليه تحقيقاتي است که در آنها سعي مي‌شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، کشف و يا تعيين شود. هدف تحقيق همبستگي عبارت است از درک الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرض مي‌شود بين آنها رابطه وجود دارد. اين روش علي‌‌الخصوص در شرايطي مفيد است که هدف آن کشف رابطه متغيرهايي باشد که در مورد آنها تحقيقاتي انجام نشده است. بدین ترتیب با استفاده از نرم افزار SPSS داده¬ها به روش رگرسیون تخمین ضرایب همبستگی بین متغیر های مدل انجام خواهد شد. همچنین برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه‌ها ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می‌گیرد اطمینان حاصل کرد. برای نمونه پیش‌ نیاز گرفتن آزمون‌های پارامتری نرمال‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. معمولا برای آزمون نرمال‌بودن از آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف استفاده می‌شود که در فصل سوم پایان نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. از آزمون “کولموگروف-اسمیرنف” نرمال بودن یا نبودن توزیع آماری متغیرها تعیین و سپس در مورد روش تصمیم¬گیری می¬شود بدین ترتیب که پس از بررسی فرضیه ها در صورت نرمال بودن داده ها، از آزمون های پارامتری و در صورت نرمال نبودن  توزیع داده ها، از آزمون های ناپارامتری استفاده می¬شود.

قلمرو تحقیق

           قلمرو مکانی: این تحقیق در نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندرعباس انجام شده است.

           قلمرو زمانی: مدت انجام این تحقیق طی سالهای 1395 از ابتدای دیماه 94 تا پایان خرداد 95 به مدت شش ماه  می باشد.

           قلمرو موضوعی: این تحقیق به بررسی تاثیر فرسودگی شغلی در بین پایوران نیروی دریایی سپاه انجام شده.

جامعه و حجم نمونه تحقیق

روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. زمانی از جدول مورگان استفاده می شود که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی شود از فرمولهای آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد در چنین شرایطی جدول نمونه گیری مورگان ( جدول نمونه گیری مورگان برای محاسبه حجم نمونه )مورد استفاده قرار می گیرد. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد. برای تعین حداقل تعداد حجم نمونه  از روش جرسی و مورگان استفاده می شود.روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده است. از آنجا که جامعه آماری ما برابر با 150 نفر می باشد با استفاده از جدول جرسی و مورگان حجم نمونه برابر خواهد بود با138  نفر.

ساختار تحقیق

فصل اول:¬ در اين فصل ابتدا موضوع تحقيق بيان و سپس به اهميت و ضروت انجام تحقيق براي کمک به مديران و کارکنان سازمان در ارتقاء سطح پاسخگویی به مراجعین،  فرضيه ها و سوالات تحقيق پرداخته می شود و نیز پاره اي از واژه های مورد استفاده در پژوهش تعريف و در نهايت ساختار تحقيق مشخص می شود.

فصل دوم: به ¬ارائه مطالبي در مورد ادبيات موضوع از جمله حکمرانی خوب و مولفه ها آن و پیشینه تحقیق پرداخته می شود.

فصل سوم: ¬اين فصل به مباحثي از قبيل فرضيه ها، جامعه آماري ، روش نمونه¬گيري و جمع آوري اطلاعات مربوط به متغير¬هاي تحقيق و رويه¬هاي تجزيه و تحليل می پردازد.

فصل چهارم: به تجزيه وتحليل اطلاعات آماري به دست آمده می پردازد. نتايج مربوط به آزمون فرضيه ها دراين فصل ارائه مي شود.

فصل¬پنجم:¬¬ اين ¬¬فصل ¬¬¬به ¬¬ارائه ¬خلاصه¬ تحقيق ¬و تطابق نتايج ديگران با¬ نتيجه¬گيري ¬اين تحقيق مي پردازد و پيشنهادهايي مربوط به تحقيقات آينده و محدوديت¬هاي تحقيق ¬ارائه می شود.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش     

1-1. مقدمه         

1-2. بیان مسئله و ضرورت اجرا      

1-3. اهداف پژوهش          

1-3-1. هدف اصلی           

1-3-2. اهداف فرعی         

1-4. سوال هاي پژوهش     

1-4-1. سوال اصلی          

1-4-2. سوال های فرعی    

1-5. تعاریف       

1-6. واژگان کلیدی           

1-7. مدل مفهومی تحقیق:   

1-8. روش تحقیق:

1-9. قلمرو تحقیق:

1-10. جامعه و حجم نمونه تحقیق:     

1-11. ساختار تحقیق:        

 فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع  

2-1. مقدمه         

2-2. مبانی نظری 

2-2-1. تعاریف    

2-2-2. تاریخچه   

2-2-3. مراحل ایجاد فرسودگی شغلی  

2-2-4. رویکردهای فرسودگی شغلی  

2-2-4-1. رویکرد بالینی    

2-2-4-2. مدل کَپنر          

2-2-4-3. رویکرد تبادلی چرنیس      

2-2-4-4. رویکرد روان‌شناختی ـ اجتماعی       

2-2-5. نشانه های فرسودگی شغلی    

2-2-6. عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی       

2-2-6-1. عوامل محیطی   

2-2-6-2. عوامل انگیزشی  

2-2-6-3. عوامل سازمانی  

2-2-7. رابطه استرس و فرسودگی شغلی         

2-2-8. تفاوت فرسودگي با استرس     

2-3. پیشینه پژوهشهای انجام شده      

2-3-1. پژوهش های داخلی 

2-3-2. پژوهش های خارجی

2-4. خلاصه       

 فصل سوم روش شناسی پژوهش       

3-1. مقدمه         

3-2. روش تحقيق 

3-3. جامعه آماري

3-4. شیوه تعیین حجم نمونه و روش محاسبه     

3-5. روش نمونه گیری      

3-6. نحوه گردآوري داده ها 

3-7. ابزار پژوهش

3-8. روايي و پايايي پرسشنامه         

3-8-1. تعيين اعتبار( روايي) پرسشنامه          

3-8-2. تعيين پايايي( قابليت اعتماد) پرسشنامه   

3-9. تجزيه وتحليل اطلاعات           

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه

4-2-  تحلیل¬های آماری توصیفی

4-2-1- جنسیت

4-2-2- سن

-2-3-  وضعیت تاهل

4

4-2-4  میزان سابقه مدیریت

4-2-5  محیط کاری

4-3- آمار توصیفی متغیر¬های مستقل و وابسته

4-4  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی

4-4-1  فرض فرعی اول تحقیق

4-5-2-  فرضیه فرعی دوم تحقیق

4-6-3-  فرضیه فرعی سوم تحقیق

منابع و مآخذ

Keywords: فرسودگی شغلی پایوران ندسا
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links