دانلود پایان نامه روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان (فایل word)

چه ارتباطي بين اختلالات رواني و مكانيزم هاي دفاعي در دانشجويان دانشگاه پيام نور وجود دارد؟ آیا بین اختلال های روانی و سبک های دفاعی سازش نیافته در دانشجویان دانشگاه پیام نور رابطه دارد؟ آیا بین اختلال های روانی و سبک های دفاعی سازش یافته در دانشجویان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر رابطه اختلالات رواني از جمله افسردگي ،اضطراب،شكايت جسماني و غيره با مكانيزم هاي دفاعي رابر روي دانشجويان را بررسي خواهد كرد. می توانید این پژوهش رشته روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 895,000 ریال
شناسه محصول : 2010121
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 145
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 674 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان (فایل word)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید. می توانید این پژوهش رشته روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

اختلال رواني.. عبارت است از «نشانگان يا الگوي رفتاري يا رواني كه اهميت باليني دارد و در فرد يافت مي شود و با پريشاني فعلي (مثل نشانه اي عذاب آور) يا معلوليت (يعني، اختلال در يك يا چند زمينه ي مهم عملكرد) يا با افزايش قابل ملاحظه ي خطر مرگ، درد، معلوليت، يا از دست دادن آزادي ارتباط دارد. به علاوه، اين نشانگان يا الگو نبايد صرفاً پاسخي قابل پيش بيني و از لحاظ فرهنگي تائيد شده به رويدادي خاص، مثل مرگ فرد عزيز، باشد» اصطلاح اختلال هاي رواني براي كل اقدام تشخيص و درمان، اهميت زيادي دارد. اجازه دهيد به تعريف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقيق تري بياندازيم.

اختلال رواني، «اهميت باليني» دارد. DSM-IV-TR براي هر اختلال، مدتي را مشخص مي كند كه طي آن، نشانه ها براي تشخيص اختلال بايد وجود داشته باشند. بنابراين، فكر يا خلق زودگذر، رفتار گاه و بي گاه عجيب، يا احساس زودگذر بي ثباتي يا سردرگمي، اختلال رواني را تشكيل نمي دهند. شايد بتوانيد به زماني فكر كنيد كه بعد از رويدادي ناراحت كننده در زندگي تان، احساس كرديد از لحاظ هيجاني آشفته هستيد. اينگونه تجربيات شايع هستند و اختلال رواني محسوب نمي شوند، مگر اينكه به قدري شديد باشد كه عواقب جدي به بار آورند. براي اينكه اختلالي «اهميت باليني» داشته باشد بايد براي مدتي پيوسته وجود داشته و به قدر كافي موثر باشد كه زندگي فرد به نحو چشمگيري تحت تاثير قرار گيرد.

مکانیسم های دفاعی.. فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود  را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد.

بیان مسئله

اختلال های روانی رفتاري كه از لحاظ باليني معني دار باشد، يا نشانگان روانشناختي يا الگويي كه در يك شخص بروز مي يابد و با پريشان حالي (نشانه ي دردناك)، ناتواني (اختلال در يك يا چند حوزه ي مهم كنش وري)، افزايش خطر مرگ، درد، ناتواني يا از دست دادن آزادي مرتبط است. به علاوه اين نشانگان يا الگوها نبايد فقط واكنش مورد انتظار به حادثه ي خاصي مانند مرگ يكي از عزيزان باشد.

طبقه بندي بين المللي بيماري ها   ICD (سازمان جهاني بهداشت، 1992، چاپ دهم)، نظام طبقه بندي ديگري است كه بيماري رواني را چنين تعريف مي كند: «وجود مجموعه اي از نشانه ها و رفتارهاكه به لحاظ باليني قابل تشخيص باشند. اين نشانه ها در بيشتر موارد با پريشان حالي و اختلال در انجام فعاليت ها و وظايف شخصي مرتبط اند.» همانند DSM اين طبقه بندي نيز روي پريشاني اي كه فرد بيمار، نه افراد ديگر، تجربه مي كند، متمركز است و مجموعه هايي از علائم را ذكر مي كند.

در كار باليني، استفاده از ملاك هاي بيماري رواني رويكردي محبوب به شمار مي آيد. بنابر آنچه تاكنون گفته شد، روشن است كه شناسايي مجموعه هاي نشانه ها در اينجا موضوع مهم و حساسي است. آيا شناسايي آنها بطور پايايي ميسر است؟ آيا متخصصان باليني در قضاوت هايشان توافق دارند؟ هنوز زمان لازم است تا بتوان تصميم گرفت كه آيا اين مجموعه نشانه ها روا هستند، يعني مي توانند بين نشانگان متفاوت (با دلايل و       درمان هاي متفاوت) به خوبي تمايز قائل شوند. روايي   و پايايي   مجموعه نشانه ها در ادامه بيشتر بررسي مي شود. اجرا مي شود با اي سوال اصلي كه چه ارتباطي بين اختلالات رواني و مكانيزم هاي دفاعي در دانشجويان دانشگاه پيام نور تربت جام وجود دارد؟ 

این پایان نامه شامل پنج فصل به شرح زیر می باشد.

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

سوالات اصلی پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف عملیاتی متغییرها

تعاریف نظری متغییرها

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

اختلال هاي رواني

يونان باستان و توجيهات پزشكي

قرون وسطي و ديوشناسي

عصر خردگرايي و درمان مبتني بر اصول اخلاقي

ملاك هاي تعريف نابهنجاري

ديدگاه هاي روانشناختي در مقابل ديدگاه هاي عضوي

ملاك هاي قانوني

ملاك هاي آماري

ملاك هاي انحراف از هنجار

ملاك هاي بهداشت رواني

ملاك هاي اجتماعي و روان شناختي

چهار مباحثه

ملاك هاي بيماري رواني

رويكردها/ الگوها

الگوي پزشكي (يا زيست – شيميايي)

الگوي روان پويشي

الگوی رفتاری

الگوی شناختی

الگوی ساختارگرای اجتماعی

الگوی انسان گرا/ وجودگرا

رویکرد تکاملی

الگوی نظام های خانوادگی

الگوی اجتماعی- فرهنگی

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)

رویکرد التقاطی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویشی

ديدگاه يادگيري

ديدگاه شناختي

ديدگاه انسان گرايي- هستي گرايي

ديدگاه اجتماعي

ارزش رويكرد تعاملي

ديدگاه روان پويشي

راهنماي تشخيص و طبقه بندي

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM)

رويكرد طبقه بندي

سيستم چندمحوري

پنج محور DSM-IV-TR

محور I: اختلال هاي باليني

محور II: اختلال هاي شخصيت و عقب ماندگي ذهني

محور III:بيماري هاي جسماني

محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي

محور V: ارزيابي كلي عملكرد

اختلال های خُلقی

اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط

اختلال هاي شخصيت

اختلال هاي مرتبط با رشد

اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي

اختلالهاي مرتبط با مواد

اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه

تجربه انسان در مورد اختلال هاي دوراني

تأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشاني

تاثير اختلال رواني بر خانواده

تأثير اختلال رواني بر جامعه

مکانیسم ها و سبک های دفاعی

نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

دفاع های نوروزی

دفاع های سالم

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش

ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

سوالات اضافي

شیوه اجرا و نمره گذاری

پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)

پايايي و اعتبار آزمون

روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش

ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد نیافته

ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد یافته

ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی روان رنجور

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

محدودیت ها

پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها

منابع و ماخذ

 

 

 

 

Keywords: اختلالات روانی- سبک های دفاعی - دانشجویان
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links