دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان مشوقها / محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی (فایل word)

در این پژوهش رشته حسابداری، در صدد پاسخ به این مساله هستیم که با توجه به پیچیدگی های عملیاتی شرکت ها و محدودیت های پیش رو در تامین مالی و ریسک گریزی شرکت ها، معیارهای حسابداری، تفاوت دیدگاه ها در سرمایه گذاری را چگونه می توان با طرحهای انگیزشی مدیریتی، خدمات را جبران و پوشش مناسبی برای سرمایه گذاری برای آن پیدا نمود و میزان ریسک را کاهش داد. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,875,000 ریال
شناسه محصول : 2009988
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 140
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 10 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان مشوقها / محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی (فایل word)

چکیده

یكى ديگر از وظايف مديريت مالی، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مديران مى توانند به منظور نظارت و تأثيرگذارى بر رفتار انگیزشی مدیریتی  و افزايش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبرانى خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نيروى انسانى و مالی منجرگردد. براى اين منظور نظام جبران خدمات بايد انگيزه آور باشد. به طوركلى هر جا سخنى از تناسب نظام جبران خدمات مطرح مى گردد، بحث مسائل مربوط به انگيزه پيش مى آيد، لذا با توجه به نقش و تأثير نظام مذكور در تغيير رفتار و انگيزه افراد سازمان  و سهامداران و افزايش بهره ورى، لازم است مديران توجه لازم را براى طراحى مناسب آن داشته باشند. در این پژوهش به اهمیت رابطه میان شوقها / محرک های ریسک  مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی پرداخته شد. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. برای آنالیز داده ها از روش آنالیز پنلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین جبران نقدی و سرمایه گذاری  مرتبط با هزینه ها ی نمایندگی وجود ندارد. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

یكى ديگر از وظايف مديريت مالی، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مديران مى توانند به منظور نظارت و تأثيرگذارى بر رفتار انگیزشی مدیریتی  و افزايش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبرانى خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نيروى انسانى و مالی منجرگردد. براى اين منظور نظام جبران خدمات بايد انگيزه آور باشد. به طوركلى هر جا سخنى از تناسب نظام جبران خدمات مطرح مى گردد، بحث مسائل مربوط به انگيزه پيش مى آيد، لذا با توجه به نقش و تأثير نظام مذكور در تغيير رفتار و انگيزه افراد سازمان  و سهامداران و افزايش بهره ورى، لازم است مديران توجه لازم را براى طراحى مناسب آن داشته باشند

هزینه حقوق صاحبان سهام یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد برای نشان دادن یک شرکت برای جبران و خطر سرمایه گذاری در سهام با توجه به سهامداران عادی، حداقل نرخ بازگشت است که از منافع در مورد نیاز حزب است. خطر منتقله توسط سهامداران، از جمله هر دو ریسک بازار، از جمله خطر ابتلا به منحصر به فرد. بنابراین، هزینه حقوق صاحبان سهام توسط شرکت های مختلف متفاوت است.

جامعه آماری

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای پژوهشگر دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. پژوهشگر باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن پژوهشگر را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند (طیبی، ملکی، دلگشایی،1391، 183). جامعه آماري اين پژوهش شامل شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. كيفيت اطلاعات و سهولت دسترسي به اطلاعات صورتهاي مالي و ساير اطلاعات شركت ها از جمله دلايل انتخاب جامعه آماري مي باشد.

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها

اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش مشتمل بر چند دسته اند: اطلاعات مربوط به پیشینه پژوهشات صورت پذیرفته در این زمینه و همچنین زمینه های مشابه از طریق مراجعه به کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی گردآوری می شود. داده های مربوط به شرکت های نمونه مورد بررسی از طریق مراجعه به صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت ها و همچنین مراجعه به کتابخانه و سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین استفاده از نرم افزارهای موجودگردآوری شده است.

تاريخچه ريسك

ريشه ريسك از كلمه ايتاليايي riscare به مفهوم to venture است. اين مفهوم بمعني تقبل ريسك در اتخاذ آگاهانه تصميم دلالت دارد به عبارتي تحمل ميزان ضرر و يا احتمال ضرر آتي كه از هر تصميم يا پديده بالقوه ناشي ميشود. بطور كلي تا دهه 50 نگرش به ريسك محدود، يك بعدي و كيفي بوده است . ماركويتز دانشمند آمريكايي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمي كرد . ماركويتز اعلام داشت كه تصميمهاي مالي بايستي براساس ريسك و بازده انجام شود و نتيجه كارا و ارائه خط مقدم كارا بود. كليه نقاط روي اين خط بهينه بودند به اين معني كه در يك سطح مشخص بازده كمترين ريسك و در يك سطح مشخص بيشترين بازده را نصيب سرمايه گذار ميكردند اسلامي بيدگلي، 1382).

از لحاظ تاريخي ريسك بازار موضوعي جديد محسوب ميشود كه شناخت آن به بعد از دهه 80 يعني هنگاميكه تغييرات عميقي در بازارهاي مالي نمايان شد برميگردد. با فن آوري اطلاعات و انقلاب اطلاعات، روند جهاني شدن اقتصاد و بازارهاي مالي در حال پيوند خوردن به هم هستند اكنون بازارهاي مالي دنيا از هم تاثير مي پذيرند و اين سبب شده است كه ريسك بازار بيش از پيش اهميت يابد .

ریسک مدیریتی 

ریسک مدیریتی فرآيندي كه از طريق آن شرايط (احتمال)وقوع خسارت غير منتظره كنترل و كاربردي ميشود؛ در اينجا مديرت ريسك شامل برنامه ريزي اقتضايي و مداومي است كه مي پرسد « چه ميشود ...» ریسک  مدیریتی  عبارتست از فرآيندي كه از طريق آن يك سازمان يا سرمايه گذار با روش بهينه در مقابل انواع ريسكها از خود واكنش نشان مي دهد؛ بر اين اساس ریسک  مدیریتی  ابتدا انواع ريسكها را شناسايي ميكند و سپس روش كنترل آنها را مشخص مي سازد. ریسک  مدیریتی  فرآيند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژيهاي براي اداره ريسك است.بطور كلي؛ ریسک  مدیریتی فرآيند شناسايي ،ارزيابي و كنترل ريسكهاي اتفاقي بالقوه اي است كه مشخصاً پيشامدهاي ممكن آن خسارت يا عدم تغيير در وضع موجود مي باشد.

مدیریت ریسک در سازمان

اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺮوژه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎن و ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه درك درﺳﺘﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي آن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، درﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه اﺳﺖ. ﺑﻪاﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ، ﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺐ آن را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار داده و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺮوژه، اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ. (حکیم و حکیم، 1384).

در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را در ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ می توان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد:

• ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف

• ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ

• ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن رﻳﺴﻚ ﻛﺮدن

• ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎ وﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ

فهرست مطالب

چکیده     3

فصل اول: کلیات پژوهش     3

1-1- مقدمه          3

1-2- بیان مساله پژوهش      3

1-3- سابقه موضوع           4

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش        7

1-4- اهداف پژوهش           8

1-5- سوال های پژوهش      8

1-6- فرضیه ها پژوهش      9

1-7- مدل مفهومی پژوهش   9

1-7-1- مدل ریاضی پژوهش            10

1-8- قلمرو موضوعی پژوهش          15

1-8-1- قلمرو مکانی پژوهش            15

1-8- 2- قلمرو زمانی پژوهش           15

1-9- روش پژوهش            15

1-10- روش تجزیه وتحلیل  16

1-11- جامعه آماری           16

3-11- نمونه آماری            16

1-12- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها         17

1-13- ساختار فصول آتی    17

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش         18

2-1- مقدمه          20

2-2- تاريخچه ريسك           21

2-3- تعريف ريسك            22

2-4- انواع ريسك  23

2-5- اندازه گيري ريسك      32

2-6- ابزارهاي كنترل ريسك 34

2-7-  رابطه ريسك و بازده:  37

2-8- تكامل ریسک  مدیریتی 37

2-9- تعريف ریسک  مدیریتی           38

2-10- نقش ریسک  مدیریتی 38

2-11- اهداف  ريسك مدیریتی           39

2-12- ابزارها و روشهاي ریسک  مدیریتی       40

2-13- عناصر اصلي در ریسک  مدیریتی         42

2-14- هدف ریسک  مدیریتی  است نه اجتناب از ريسك    44

2-15- مدیریت ریسک        45

1-15-1- سير تحولات ریسک  مدیریتی           45

2-16- جايگاه ریسک  مدیریتی          46

1-16-1-لزوم توجه به چرخه حيات در فرايند ریسک  مدیریتی        46

2-16-2-تفكيك گام هاي چرخه حيات   47

2-17- مدل ریسک  مدیریتی  در چرخه حيات پروژه        47

2-17-1- آغاز فرايند ریسک  مدیریتی 48

2-17-2- ریسک  مدیریتی  در گام طراحي        48

2-17-3- تعریف پروژه       49

2-17-4-  شناسایی عوامل ذینفع         49

2-17-6-  تمركز بر فرايند   52

2-17-7- شناسايي ريسك ها  52

2-17-10- ارزيابي و برآورد ريسك ها(تجزيه و تحليل كمي)          54

2-17-11- ریسک  مدیریتی  در گام برنامه ريزي و تخصيص        55

2-17-12- ریسک  مدیریتی  در گام اجرا و تحويل          55

2-18-5- ریسک  مدیریتی  در گام بازنگري و پشتيباني    56

2-19- مدیریت ریسک در سازمان      57

2-20- ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف 57

2-21-  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ ریسک           58

2-22- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ریسک ها        59

2-22-1- ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ:     60

2-22-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻜ ﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ            61

2-24- ريسك هاي مالي       62

2-25-ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ریسک ها و ﻛﻨﺘﺮل آن        70

2-25-1-اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ رﻳﺴﻚ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن  70

2-25-2-ﺗﻮﺳﻌﻪ ي راه ﺣﻞ رﻳﺴﻚ        71

2-26- پیشینه پژوهش         75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق          81

3-1- مقدمه          83

3-2- فرضیه های پژوهش    83

3-3- متغیر های پژوهش      83

3-3-1- متغیرهای مستقل     83

3-3-2- متغیرهای وابسته     84

3-3-2- متغیرهای کنترلی    87

3-4- روش تجزیه وتحلیل    87

استفاده شد.           87

3-4-2- آمار استنباطی         89

3-4-3-  مدل‌سازي داده‌هاي تابلويي     89

3-4-4- مدل پولينگ           91

3-4-5- مدل اثرات ثابت      91

3-4-6 - اثرات تصادفی       92

3-4-7- آزمون‌هاي تشخيصي            93

3-4-8 - آزمون F– ليمر      94

3-4-9- آزمون هاسمن         97

3-4-10 - آزمون مانايي در داده‌هاي تابلويي       98

3-4-11-  آزمون هم‌انباشتگي پانل      99

فصل  چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها     102

4-1- مقدمه          103

4-2- آمار توصیفی 103

4-2-1-  جدول نسبت های توصیفی متغیرهای پژوهش     106

4-2-2- کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش    107

4-3- آمار استنباطی            108

4-3-1- بررسی مانایی متغیرهای پژوهش         109

4-4- آزمون فرضیه اول      111

4-1-1-یک رابطه منفی بین دلتا و سرمایه گذاری  مرتبط با هزینه ها ی نمایندگی  وجود دارد.      111

4-4-2- آزمون  فرضیه دوم  114

4-4-3- آزمون فرضیه سوم  116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    119

5-1 - مقدمه         121

5-2- نتايج فرضيه ها ی پژوهش        122

5-2-1- فرضیه اول پژوهش 122

5-2-3- فرضیه سوم  پژوهش            123

5-3-2- برای پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد:            132

منابع فارسی         134

منابع لاتین           136

فهرست جدول ها

جدول 1-1: خلاصه متغیرهای تحقیق   13

جدول 2-1: خلاصه تحقیقات خارجی    78

جدول 2-1: خلاصه تحقیقات داخلی     80

جدول 3-1: پراکندگی نمونه براساس نوع صنعت 88

جدول 3-2: مدل اثرات        92

جدول 4-1: پراکندگی نمونه براساس نوع صنعت 103

جدول 4-2: میانگین متغیرهای مورد مطالعه برای شرکت های بورسی بر حسب سال مورد ارزیابی            106

جدول 4-3: نسبت های توصیفی متغیرهای پژوهش          106

جدول 4-4: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق        107

جدول 4-5 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها نشان میدهد        108

جدول4-6. بررسی مانایی متغیرهای پژوهش      110

جدول4-7: نتايج آزمونF لیمر برای نشان دادن مدل تحلیل دادها (مدل پانلی در مقابل مدل پولینگ) 111

جدول4-8: نتايج آزمون هاسمن برای نشان دادن مدل FIX در مقابل RANDOM            111

جدول 4-9: نتایج تخمین مدل با استفاده از مدل پانلی اثرات ثابت   متغیر وابسته: دلتا      113

جدول4-10: نتايج آزمونF لیمر برای نشان دادن مدل تحلیل دادها (مدل پانلی در مقابل مدل پولینگ)           114

جدول4-11: نتايج آزمون هاسمن برای نشان دادن مدل FIX در مقابل RANDOM          114

جدول 4-12: نتایج تخمین مدل پانلی اثرات ثابت           متغیر وابسته: وگا     115

جدول4-13: نتايج آزمونF لیمر برای نشان دادن مدل تحلیل دادها (مدل پانلی در مقابل مدل پولینگ)           116

جدول4-14: نتايج آزمون هاسمن برای نشان دادن مدل FIX در مقابل RANDOM          116

جدول 4-15: نتایج تخمین مدل پانلی به روش اثرات تصادفی    متغیر وابسته: پاداش نقدی           118

جدول 5-1: فرضیه اول پژوهش         122

جدول 5-2: فرضیه دوم  پژوهش        122

جدول 5-3: فرضیه دوم  پژوهش        123

جدول 5-4:  خلاصه نتایج و مقایسه با   مطالعه های دیگر  124

 فهرست شکل ها

شکل 3-1- مدل سازی پنلی   90

شکل (3-2): آزمون تشخیصی           93

فهرست نمودار ها

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش      9

نمودار 4-1: درصد فراوانی شرکت های مورد مطالعه بر حسب گروه صنعتی  105

 

 

Keywords: نظام جبران خدمات جبران نقدی هزینه ها ی نمایندگی
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان مشوقها / محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی (فایل word)