دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی و مقایسه تاثیر ریسک نقدینگی با سلامت مالی در بانکها و موسسات اعتباری تاکید بر بانک سپه (فایل word)

در این پژوهش حسابداری ارتباط بین مولفه‌های سنجش سلامت مالی و نسبت کفایت سرمایه و از سوی دیگر مولفه های ریسک نقدینگی،سپرده‌های دیداری ،حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت،سپرده‌های بلند‌مدت ، بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید بر بانک سپه است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 665,000 ریال
شناسه محصول : 2009917
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 90
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 600 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی و مقایسه تاثیر ریسک نقدینگی با سلامت مالی در بانکها و موسسات اعتباری تاکید بر بانک سپه (فایل word)

چکیده

صنعت بانکداری دارای ریسک های مربوط به خود مانند ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک نرخ بهره و ... می باشد. ریسک می تواند سودآوری و جذب منابع بانک را آهسته یا متوقف کند. باتوجه به ریسک های مخلتفی که یک بانک با آن مواجه است. شناسایی و پایش شاخص های سلامت بانکی دارای اهمیت است. سلامت بانکی یا سیستم بانکی سالم سیستمی است که تک تک نهادهای مالی فعال در بازار پول آنکشور سالم باشند. بدین مفهوم که از شاخص های مالی مناسب با توجه به حجم عملیات آن بانک یا مؤسسه اعتباری برخوردار باشند. در این پژوهش به  مطالعه‌ی حاضر به بررسی و مقایسه تاثیر ریسک نقدینگی با سلامت مالی در بانکها و موسسات اعتباری تاکید بر بانک سپه پرداخته شد، در دوره‌ی زمانی  1390-1395 و بر اساس داده‌های مربوط به 28 بانک سپه می‌پردازد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، بررسي ارتباط متغيرهاي تحقيق و همبستگي موجود بين آن‌ها پرداخته شد. آنچه از نتایج تحقیق  بر می آید این است که  منفی بود  شاخص سپرده‌های دیداری  و تاثیر گذار بودن این  موضوع بر متغیر های  وابسته تحقیق (سلامت مالی و کفایت سرمایه) ،هر چه میزان نقدینگی، سپرده‌های بلند ‌مدت و حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر باشد، باعث افزایش سلامت مالی در در بانکها و موسسات اعتباری  بخصوص بانک سپه می شود و هر آنچه سپرده‌های دیداری  بیشتر شود، جواب معکوس  خواهیم گرفت و سلامت بانکها کاهش  می یابد. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

در سال‌هاي اخير، هم‌زمان با تخصيص حجم عظيم منابع مالي از طريق بانك‌هاي مختلف دنيا، شاهد بحران‌ها، زيان‌ها و حتي ورشكستگي‌هاي متعدد بانك‌ها بوده‌ايم زیرا بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری در تخصیص منابع خود در قالب اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خود به مساله وضعیت نقدینگی خود تقریباً کم توجه بوده‌اند و به دلیل عدم توجه به همگن‌سازی و یا منطبق‌سازی سررسید اعتبارات اعطایی با سپرده‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه با معضل کمبود وجه نقد روبرو شدند. مضاف اینکه در زمان تخیص منابع خود به شرایط و وضعیت اعتباری مشتریان خود وقعی قایل نشد و لذا میزان مطالبات معوق، سررسید گذشته، زیر استاندارد و مشکوک‌الوصل مع‌تنابه‌ای در ساختار دارایی‌ها ادعا شده در ترازنامه افشا کردند. به رغم مخاطرات فوق معددی از موسسات اعتباری نیز بیش از سرمایه پایه خود اقدام به اعطای وام نمودند و مرّ مقررات ناظر بر اعطای وام به اشخاص ذینفع واحد را رعایت نکردند، بنابراین مجموعه عوامل یاد شده به صورت باواسطه و بی‌واسطه بر میزان عملکرد، اهرم مالی و ریسک تجاری(مخاطره ناشی از کسب و کار آن به عنوان واسطه‌گران وجوه در بازار پول) تاثیر ناطلوب قابل ملاحظه‌ای داشت و نوعاً سلامت مالی چنین موسسات را با مخاطرات مختلفی مواجهه کرد.

ریسـک بـه معنـی احتمـال عـدم تحقـق نتـایج مـورد انتظـار اسـت یـا بـه عبـارتی ریسک احتمال محقق نشـدن پـیش بینـی هـاي آینـده تعبیـر شـده اسـت .ریسـک در هـر حیطـه اي قابلیـت مطـرح شـدن دارد کـه یکـی از ایـن حیطـه هـا بانـک و فعالیـتهـاي بانکداري است و بانکها به علـت اهمیـت بـه سـزایی کـه در نظـام اقتصـادي دارنـد در این زمینه مورد توجه خاص قرار مـی گیرنـد. دلایـل وجـود ریسـک در بانـک را بـا نـوع کارکرد آن میتوان توجیه کرد، چرا که بانـک هـا از یـک سـو سـ ر مایـه هـاي مـردم راکـه در قبـال ان مسـوولیت دارنــد جمـع اوري کــرده و از سـوي دیگـر بـا اسـتفاده از ایــن سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بـانکی و فعالیـت هـاي اقتصـادي مـی کننـد(. رستمیان، فروغ و حاجی بابایی، فاطمه، (1395)

ریسـک بـه معنـی احتمـال عـدم تحقـق نتـایج مـورد انتظـار اسـت یـا بـه عبـارتی ریسک احتمـال محقـق نشـدن پـیش بینـی هـاي آینـده تعبیـر شـده و عامـل ایجـاد ان را عامل ریسک نام نهاده اند . ریسـک در اصـطلاح بـه معنـی امکـان وقـوع یـک خسـارت و زیان اعم از مالی یـا غیـر مـالی در نتیجـه انجـام یـک فعالیـت اسـت .ریسـک در هـر حیطـه اي قابلیـت مطـرح شـدن دارد کـه یکـی از ایـن حیطـه هـا بانـک وفعالیـتهـاي بانکداري است و بانکهـا بـه علـت اهمیـت بـه سـزایی کـه در نظـام اقتصـادي دارنـد در این زمینه مورد توجه خاص قـرار مـی گیرنـد . دلایـل وجـود ریسـک در بانـک را بـا نوع کارکرد آن میتوان توجیه کرد، چرا کـه بانـک هـا از یـک سـو سـر مایـه هـاي مـردم را در قبـال ان مسـوولیت دارنـد جمـع آوري کـرده و از سـوي دیگـر بـا اسـتفاده از ایـن سرمایهها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیتهاي اقتصادي میکنند . صــنعت بانکــداري بــا توجــه بــه تعــداد و تنــوع عملیــات بــانکی و ماهیــت هــاي متفاوت آنهـا و محـدودیت سـرمایه بانـک و میـزان آن حفـظ وضـعیت منـابع و منـافع سـپرده گـذاران و نـوع وظیفـه بانکهـا کـه آنهـا را متمـایز از واحـدهاي دیگـر اقتصـادي کرده و تعداد گیرنـدگان تسـهیلات اعتبـاري و تفـاوت وضـعیت مـالی هـر یـک از آنـان و سرو کار داشتن گروه زیـادي از کارکنـان بانـک بـا منـابع مـالی و ثبـت زیـاد عملیـات مالی و نقل وانتقال زیاد پول داخلـی و خـارجی و انـواع خـدمات بـانکی همگـی نشـان دهنده تفاوت ماهیت ریسکها در بانک بـا سـایر موسسـات مـالی مـی باشـد کـه پـذیرش مـدیریت ریسـک را در بانـک حسـاس تـر و پیچیـده تـر و مشـکل تـر از سـایر مراکـز مینماید. 20.            منصف عبدالعلي، ومنصوري و نسرين (1393)،

. لذا همانطور که بیان گردید بانکها با توجه به نوع فعالیتهاي خود در معرض وسیعی از انواع ریسکها قرار دارند حال بر اساس تقسیم بندي کمیته بـال ،ریسـک در بانـک شـامل ریسک اعتباري ،ریسک بازارو ریسک عملیاتی است ولی در اکثر کشورهاي دنیـا ریسـک بانکی را در چهار گروه مختلف ریسکهاي مالی، ریسکهاي عملیاتی، ریسکهاي کسـب و کار و ریسک رویداد تقسیم میکنند. پس بطور کلی میتوان ریسک را احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار دانست و مدیریت ریسک به مفهوم برنامه ریزي و سازمان دهی و کنترل فعالیتها و منابع جهت به حداقل رساندن تاثیر حوادث نامشخص و نامعلوم در حفظ تعادل مالی و توان عملیاتی موسسات دانست . مسئله این تحقیق شناسایی عوامل مـوثر بـر ریسـک نقـدینگی بانکهـا اسـت کـه در این تحقیق تمرکـز مـا بـر روي بانـک سپه مـی باشـد .مـدیریت نقـدینگی از مهمتـرین وظایف مدیریت مالی بنگاههاي اقتصـادي اسـت . بـه بیـان دیگـر نگهـداري وجـوه نقـد در حسـابهاي جـاري و بانـک مرکـزي و نـزد سـایر بانکهـا و ذخـایر قــانونی، ریسـک نقدینگی بانک را کاهش مـی دهـد . در عـین حـال فرصـت هـاي سـرمایه گـذاري را نیـز از بانک سلب می کنـد و در نهایـت موجـب کـاهش بـازدهی بانـک مـی گردد. ولي پور و پاشایی (1393)

اهمیت پژوهش

بانك‌ها به عنوان موسسات مالي و خدماتي كه در يك جامعه نقش تعيين‌كننده‌اي را در گردش پول و ثروت دارند، از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد هر كشور برخوردارند. فعاليت مثبت و موثر بانك‌ها مي‌تواند در رشد بخش‌هاي اقتصادي و افزايش توليدات در هر بخش و يا شكوفايي در برخي زمينه‌هاي اقتصادي اثرات مهمي بر جاي گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولي به وسيله بانك‌ها انجام مي‌پذيرد. اداره امور زندگي مردم و همچنين اداره امور اقتصادي كشورها، مستلزم وجود بانك هاست. با این وجود نقش برجسته نظام بانکی انتقال منابع پس‌انداز به سمت منابع سرمایه‌گذاری است.

بروز بحران‌هاي اقتصادي در دو دهه گذشته به دلیل مدیریت ناکارآمد انواع ریسک‌های مترتب بر فعالیّت بانکهای پذیرفته شده در بورس، شركت‌ها و بنگاه‌هاي واسطه وجوه در دنيا را تحت تاثير قرار داده  و ثبات مالی آنها را به مخاطره انداخته و بعضاً منجر به استیصال مالی ورشكستگي آنان شده است، بر همین اساس نهادهای بین‌المللی را برآن داشت که با وضع قوانین و مقررات بین المللی احتمال وقوع بحران های مالی را به حداقل برسانند. کمیته بال در سال 1974 در بانک تسویه بین‌المللی ، محل ملاقات بانکداران ارشد کشورهای صنعتی دنیا پایه‌ریزی شد.کمیته مذکور از اعضای گروه ده (G10) به همراه لوکزامبرگ و اسپانیا تشکیل شد. از اين رو سازمان‌هاي جهاني مانند صندوق بين‌المللی پول ، بانك جهاني  و بانك تسويه حساب‌هاي بين‌الملل  طي دهه گذشته نسبت به گردآوري و تدوين قوانين و مقررات نظارتي به منظور شناسايي و كنترل ريسك‌هاي موجود همچون ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، کارایی، ریسک تطبیق سررسید، ریسک بازار ... اقدام و به منظور اجرا در اختيار كشورهاي عضو قرارداده است. 

بررسی تاثیر انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات اعتباری نظام بانکی کشور بر ملاک‌های سنجش نرخ رشد پایدار سود ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر و درآمد ناشی از تسهیلات و وام‌های اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی و سلامت مالی در ایران ضرورت  اهمیت فراوانی دارد.

مدیریت نقدینگی در بانکها و موسسات اعتباری

امروزه بانکداري یکی از با اهمیت ترین بخش هاي اقتصاد به شمار می آید. بانک ها، ازیک طرف، با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس اندازهاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي، زمینه هاي رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(اسدی‌پور نوشین،(1394)

بانک‌ها در مسیر نیل به این اهداف، با چالش‌هاي متعددي روبه رو هستند که ریسک نقدینگی از جمله بزرگ ترین آن چالش‌هاست مدیریت نقدینگی بانک شامل پیش‌بینی نیازهاي نقدینگی و تأمین آنها با حداقلّ هزینۀ ممکن است دلیل اصلی ریسک نقدینگی این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تأمین می‌شود، در حالی که تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاري در دارایی‌هایی می‌گردد که درجه  نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند بنابراین، یکی از وظیفه‌هاي اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت است. نگهداري مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفاي تعهدات  و ورشکستگی مواجه می‌کند؛ و نگهداري مقادیر فراوان نقدینگی موجب تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش نرخ سو‌ددهی به سپرده‌ها، و در نتیجه از دست دادن بازارمی شود از دیدگاه بانکداري اسلامی، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در تجهیز برنامه‌ریزي شدة منابع و تأمین تقاضاهاي موجه اطلاق می‌شود. بدین ترتیب، عوامل اساسی در مدیریت نقدینگی، شامل شناسایی تقاضاي موجه نقدینگی و پاسخگویی مناسب، با توجه به زمان و هزینۀ تأمین نقدینگی است. توانایی یک بانک اسلامی در فراهم کردن نقدینگی، نیازمند نگهداري دارایی هاي مالی با قابلیت نقدشوندگی بالا و قابلیت جابه جایی سریع است؛ بدین ترتیب، نقد بودن و قابلیت نقل و انتقال، مهم ترین اجزاي چنین تعاملی هستند. نقد بودن دارایی بدین معناست که دارایی مالی باید در کمترین زمان(یک روز یا کمتر) در دسترس قرار گیرد، دین منظور، بانک هاي اسلامی می بایست مقداري دارایی را به صورت نقد یا با سودآوري کم نگهداري کنند. بنابراین، بانک‌هاي اسلامی می خواهند ضمن پاسخ‌گویی به نیازهاي نقدینگی، حجم دارایی‌هاي کم بازده را به حداقلّ برسانند؛ و این در حالی است که رقابت روزافزون بانک‌ها از یک سو، و برداشت سپرده ها به علّت تفاوت نرخ‌هاي سوددهی در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سوي دیگر، تلاش براي بهینه کردن دارایی‌هاي غیر سودآور را تشدید می کند. ریسک نقدینگی یعنی تأمین مالی دارایی‌هاي با سررسید بلند‌مدت بوسیله تعهدات با سررسید کوتاه مدت که بانک را مجبور نماید در سررسیدهاي متعدد متوسل به ریفاینانس  یا تامین مالی کوتاه مدت ارزی بشود.(همان منبع )

مفاهیم، مبانی، رویکردها و معیارهای ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی جز ریسک‌هاي مالی است که عبارتست از ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانایی یک بانک در تامین وجوه براي اعطاي تسهیلات، یا پرداخت به موقع دیون خود (نظیر سپرده ها) است.  هنگامی که یک بانک نقدینگی کافی ندارد، قادر نیست که به سرعت و با هزینه‌اي معقول، وجوه کافی را با افزایش بدهی‌ها یا تبدیل دارایی‌ها به دست بیاورد و این ناتوانایی بر سود آوري بانک تاثیر خواهد گذاشت در شرایط حاد، عدم نقدینگی کافی ممکن است به ورشکستگی یک بانک بی‌انجامد.. ابعاد ریسک نقدینگی(اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت ،مدیریت ریسک در بانکداري‌) شامل:ریسک تامین مالی و برداشت غیر منتظره و یا عدم تجدید دوباره مدت سپرده‌گذاري توسط مشتریان خرد و عمده باعث می‌شود که بانک‌ها مجبور به تامین غیر‌منتظره خالص خروج این نوع وجوه شوند. به این نوع ریسک نقدینگی، ریسک تامین مالی می‌گویند. ریسک زمان: عدم تحقق میزان مورد انتظار ورود وجه از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان موجب می‌شود که بانک ها مجبور به جبران کمبود خالص ورود این نوع وجوه شوند. به این نوع ریسک نقدینگی، ریسک نقدینگی وجوه گفته می‌شود. ریسک تعهدات:  ریسک تعهدات، ریسک نا‌شی از شفاف سازي تعهدات بانک(اقلام زیر ترازنامه) است که موجب ناتوانایی بانک در پذیرش فرصت‌هاي تجاري سودآور و مطلوب (به دلیل بالا بودن میزان تعهدات بانک) می‌شود(رنانی، حسین، هاشمی آمنه و سارا قبادي 1392)

به عبارت دیگر، تعهدات بانک موجب می شود که بانک در مواقعی مجبور به رد فرصت‌هاي اعتباري با سرمایه‌گذاري سودآور شود و یا این که عدم ایفاي تعهدات یکی از مشتریان موجب تبدیل به حال شدن یکی از تعهدات بانک شود و این امر فشار کسري نقدینگی را به دنبال دارد. تاکنون معیارهاي مختلفی براي تعیین ریسک توسط صاحب‌نظران معرفی شده‌اندکه که هر یک به جنبه‌اي از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده‌اند. می توان طبقه بندي زیر را در مورد معیارهاي اندازه‌گیري ریسک ارائه داد.

الف : حساسیت: تغییر یک متغیر وابسته بر اثر تغیر یک متغیر مستقل مثل تغییرات قیمت در قبال تغیر یک واحد نرخ سود. دیرش و ضریب حساسیت (بتا) دو از این معیار می باشند.

ب: نوسان: عبارت است از نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار.

ج : معیارهاي ریسک نامطلوب: این معیارها به عکس معیارهاي نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می‌دهند.معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار براي محاسبه ریسک نامطلوب  و ارزش سرمایه در معرض خطر ، از این دست می باشند(مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک چاپ دوم پائیز85)براي جلوگیري از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذور انحرافات استفاده می‌شود. در عین حال براي مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند.

ابعاد مدیریت ریسک نقدینگی

مدیریت نقدینگی با اهدافی از جمله پرداخت بدهی ها و ایفاي تعهدات به طور مستمر و به موقع، نگهداري سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخ‌گویی به جریان هاي نقدي خروجی غیر منتظره بر اساس تجربیات گذشته، اجتناب از تأمین وجوه با هزینه هاي قابل ملاحظه از جمله فروش اجباري دارایی‌ها و تأمین سطح مناسبی ازنقدینگی مطابق با حدود تعیین شده در مقررات داخلی، شکل می‌گیرد. این مساله تا حدي داراي اهمیت است که کمیته بال تحقیقاتی را دز این زمینه انجام داده و اهمیت آن را با اعمال قوانینی مبنی بر ارائه بندهایی در راستاي مدیریت نقدینگی نشان می دهد. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازي، استفاده از سرمایه و به حداکثرسازي ارزش دارایی‌هاي سهامداران را به عنوان هدف اصلی خود مطرح می‌نماید و با استفاده از تدابیر متناسب و راه‌کارهاي به موقع، ریسک ها را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباري براي رسیدن به اهداف مدیریت نقدینگی، می بایستی سناریوي اصلی (تداوم فعالیت) و سناریوي جایگزین(بحران)را طراحی کنند. سناریوي اصلی به رفتار جریان هاي نقدي مورد انتظار که ناشی از فعالیّت‌هاي عادي بانک ها و موسسات است، اشاره دارد و آنها را ملزم می کند تا به منظور اطمینان از ایفاي تعهداتشان در سررسید، مدیریت نقدینگی خود را به صورت روزانه اعمال کنند. در مقابل سناریوي جایگزین یا بحران نیز به رفتار جریان‌هاي نقدي در هنگام بروز اختلالات حتمی یا احتمالی از قبیل مشکلات عملیاتی، تردید در پرداخت به موقع بدهی‌ها و عدم توانایی بانک و موسسه اعتباري در انطباق با تغییرات محیطی اشاره دارد. در این میان مفروضاتی در خصوص میزان و ترکیب دارایی‌ها مطرح می شود که می بایستی برآوردهایی براي آن صورت گیرد. یعنی میزان دارایی هاي سررسید شده که بانک و موسسه اعتباري تمایل و توانایی تمدید آنها را دارد و افزایش یا کاهش در میزان دارایی هاي عمده برآورد شده و هریک از دارایی‌ها بر حسب درجه نقدشوندگی طبقه‌بندي شوند. در سناریوي اصلی نیز مفروضات در خصوص میزان و ترکیب بدهی‌ها به نحوي است که سطح متعارفی از میزان بدهی‌هاي سررسید شده قابل تمدید و رشد متعارف سپرده‌هاي جدید، میانگین موزون سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري مدت دار بر اساس سررسید آنها و تخمین میزان بازپرداخت سپرده هاي عندالمطالبه بر اساس روند گذشته برآورد می‌شود. از سوي دیگر در سناریوي جایگزین نیز میزان منابع مالی که تحت هر شرایطی در اختیار بانک و موسسه اعتباري است و نیز توانایی موسسه در افزایش اینگونه منابع برآورد می‌شود.

در یک نگاه کلی می‌توان ابعاد مدیریت ریسک نقدینگی را به موارد زیر تقسیم نمود:

ریسک تأمین مالی برداشت‌هاي غیر منتظره و یا عدم تمدید سپرده‌هاي قبلی

ریسک زمان عدم وصول بموقع دارایی‌ها و تبدیل شدن آنها به داراي‌هاي غیر‌جاري

ریسک‌هاي پیش‌بینی نشده :‌ممکن است بعضی تعهدات قابل برداشت قبل از سررسید باشند و امکان سرمایه‌گذاري سود‌آور در فرصت‌هاي مناسب پیش نیاید.

فصل اول کلیات طرح پژوهشی          1

1-1مقدمه            2

1-2بیان مساله پژوهش        2

1-3اهمیت موضوع پژوهش  4

1-4سوالات پژوهش............           5

1-5فرضیه‌‌های پژوهش...........        6

1-6اهداف پژوهش.......      6

1-7روش‌شناسی پژوهش      7

1-8جامعه آماری هدف، روش نمونه‌گیری و نحوه‌ی تعیین حجم نمونه            7

1-9شیوه‌ گردآوری داده‌ها و پردازش اطلاعات    8

1-10خلاصه اجرایی فصل   8

فصل دوم ادبیات موضوعی و چارچوب نظری پژوهش     9

2-1مقدمه……..   10

2-2مبانی نظری تحقیق        13

2-2-1 مدیریت نقدینگی در بانکها و موسسات اعتباری      13

2-2-1-1 مفاهیم، مبانی، رویکردها و معیارهای ریسک نقدینگی      19

2-2-1-2- ابعاد مدیریت ریسک نقدینگی           21

2-2-1-3 الگوهای مدیریت ریسک نقدینگی       22

2-2-1-4 اقدامات مدیریت ریسک نقدینگی         25

2-2-1-5 ریسک نرخ سود وام‌ها و اعتبارات اعطایی        27

2-2-1-6 خط‌مشی مدیریت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری     28

2-2-1-7 سنجش ریسک نقدینگی و روش شبیهسازي        30

2-2-1-8 نسبتهاي مالی سنجش ريسك نقدينگي    31

2-2-1-9 مبانی مديريت و نظارت بر ريسک نقدينگي       32

2-2-1-10 اصول حاکمیتی مديريت ريسک نقدينگي         33

2-2-1-11 اندازهگيري و مديريت ريسک نقدينگي          33

2-2-2 اولویت نظام بانکی در بحث سلامت مالی 36

2-3-پیشینه‌ی پژوهش‌های خارجی و داخلی        38

2-3-1 پیشینه‌ی پژوهش‌های خارجی    38

2-3-2 تاریخچه پژوهش‌های داخلی     42

فصل سوم روش‌شناسی پژوهش          48

3-1مقدمه ................................................................................................................................49

3-2روش پژوهش و انواع آن :          49

3-3نوع تحقیق( از نظر روش ( تجربی، همبستگی، توصیفی، سایر: 49

3-4دسته بندی روش پژوهش بر اساس هدف :    50

3-4-1 تحقیق های بنیادی (پایه ای)     50

3-4-2 تحقیق های کاربردی  50

3-4-3 دسته بندی روش ها پژوهش از نظر داده ها و مقیاس های پژوهش :     50

3-5جامعه آماری . 52

3-6نمونه آماری .. 53

3-7انواع داده ها…            53

3-7-1-  داده های سری زمانی :         53

3-7-2 داده های مقطعی :     53

3-7-2-1- داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی (پانل ) : 54

3-8نحوه جمع آوری اطلاعات و داده های آماری پژوهش : 54

3-9آمار توصیفی .........     54

3-10آمار استنباطی ….      55

3-10-1 شرحی بر آمار توصیفی و استنباطی :   55

3-11تحلیل رگرسیونی و معرفی متغیرهای آن :  55

3-11-1 رگرسیون ساده یا دو متغیره : 55

3-11-2 رگرسیون مرکب یا چند متغیره :          56

3-11-3 برآورد ضرایب :    58

3-11-3-1 روش حداقل مربعات معمولی :        58

3-11-3-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته :     59

3-11-3-3 روش حداکثر درستنمایی :  59

3-12نحوه آزمون فرضیه های پژوهش :           60

3-12-1 آزمون t : 60

3-12-2 آزمون F :            60

3-12-3 آزمون خودهمبستگی :         61

3-12-4 آزمون دوربین واتسن :         62

3-12-5 آزمون  همخطی :   63

3-13خلاصه فصل.            63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری       64

4-1مقدمه……     64

4-2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.     65

4-3آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق           65

4- 4بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق     70

4-5 فرضیات تحقیقق..        71

4- 6نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق    72

4-7 نتایج آزمون جارکیو- برا            73

4-8 نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق    75

4-9 خلاصه فصل......        78

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     79

5-1مقدمه.....       80

5-2خلاصه تحقیق. 80

5-3نتايج تحقيق     81

5-4بررسی فرضیات  بر اساس  مدل اول و دوم  81

5-5پيشنهادات...    82

5-5-1 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق       82

5-6 مقایسه تحقیق با نتایج سایر محققین            83

5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی 83

5-8محدودیت های تحقیق     84

منابع و مأخذ         85

فهرست جداول

جدول  ‏2 1  انواع مخاطرات فرآروی بانک‌ها و روش های تعدیل و مدیریت مخاطرات   26

جدول ‏2 2 نسبت‌ مالی سنجش ريسك یا مخاطره نقدینگی در موسسات اعتباری نقدينگي    32

جدول ‏4 1 ) نتايج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق            66

جدول ‏4 2 ) نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی     68

(جدول ‏4 3 )  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق         70

 جدول ‏4 4  متغیرهای  تحقیق           72

جدول ‏4 5   نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل اول      72

جدول ‏4 6  نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماري مدل (1)     74

جدول ‏4 7  نتایج آزمون فرضيه های تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت      74

جدول ‏4 8  جدول متغیر های  الگوی  دوم        75

جدول ‏4 9  نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل دوم       76

جدول ‏4 10  نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماري مدل دوم   77

جدول  ‏4 11  نتایج آزمون فرضيه های تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت   78

جدول  ‏5 1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق    82

 

 

 

Keywords: سلامت مالی - ریسک نقدینگی
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: مدیریت مالی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت مالی > محصولات قابل دانلود مدیریت مالی > پروژه های آماده مدیریت مالی > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی و مقایسه تاثیر ریسک نقدینگی با سلامت مالی در بانکها و موسسات اعتباری تاکید بر بانک سپه (فایل word)