دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان مطالعه اثرات درامدهای غیرنقدی و تعهدی بر روی کسب وکار مطالعه موردی :(واحدهای کسب و کار مستقر در بورس اوراق بهادار تهران) (فایل word)

در این تحقیق حسابداری به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که: آیا بین جز غیر نقدی و تعهدی سرمايه در گردش و میزان نوسان در سهام ارتباط نزولی برقرارست؟ مي خواهيم ارتباط درامدهای غیرنقدی وتعهدي را بر روی کسب و کار از منظر سرمايه گذاري و به خصوص سرمايه گذاري در دارايي هاي واقعي و نوسانات سهام بررسی کنيم. می توانید این تجقیق حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,145,000 ریال
شناسه محصول : 2009896
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 50
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 134 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان مطالعه اثرات درامدهای غیرنقدی و تعهدی بر روی کسب وکار مطالعه موردی :(واحدهای کسب و کار مستقر در بورس اوراق بهادار تهران) (فایل word)

چکیده

این پژوهش در پی مطالعه اثرات درامدهای غیر نقدی بر روی نوسانات قیمت سهام  واحدهای کسب و کار مستقر در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.بدین منظور این واحدها براي دوره زماني شش ساله، از سال 1390 تا 1396مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع اوری و طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد.

نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل فرضیه اول این تحقیق موید این است که یک رابطه منفی معنادار بین نوسانات سهام و جزتعهدي سرمايه در گردش برقرار است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم این تحقیق حاکی این مطلب است که رابطه مثبت معنادار بین نوسانات سهام وبحران مالی و سطح جز تعهدي سرمايه در گردش برقرار است.در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه سوم این تحقیق بیانگر این است عامل چرخه عملیات بر نوسانات سهام بی تاثیر است و این فرضیه پذیرفته نمی شود.در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات گسترده تر و آتی ارایه گشت. می توانید این تجقیق حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

گزارش سود و نيز اجزاي سود، هم در سير پيشرفت تاريخي و هم در گزارشگري مالي همواره مورد توجه بوده است. حسابداران حرفه‌اي‌، تحليل¬گران مالي و محققين دانشگاهي اغلب با استفاده از اجزاي سود فعلي به پيش‌بيني سودهاي آتي و جريان¬هاي نقدي مي‌پردازند.

از آنجا که در تئوري¬هاي اقتصادي، ارزش شرکت مبتني بر ارزش فعلي جريان¬هاي نقدي آتي آن است و از سود به عنوان جانشين جريان¬هاي نقدي استفاده مي¬شود، پيش¬بيني سود از اهميت ويژه¬اي برخوردار مي-گردد. بر اين اساس يکي از اهداف گزارشگري مالي کمک به سرمايه¬گذاران و اعتبار دهندگان براي پيش-بيني جريان¬هاي نقدي آتي است. همچنين کميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران در بخش مفاهيم نظري گزارشگري مالي بيان نموده است که: «اتخاذ تصميمات اقتصادي توسط استفاده¬کنندگان صورت¬هاي مالي، مستلزم ارزيابي واحد تجاري جهت ايجاد وجه نقد و قطعيت ايجاد آن است...، ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي، عملکرد مالي وجريان¬هاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش¬بيني جريان¬هاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف¬پذيري مالي، تسهيل مي¬گردد» (Auditing Organization, 2002).

در اين پژوهش رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان¬هاي نقدي و كيفيت سودها در واحدهای کسب وکار مستقر در بورس تهران بررسي مي¬شود. به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان (Sloan, 1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان¬هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي¬گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان¬هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان¬هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان¬هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد.

استفاده از اقلام تعهدي و جريان¬هاي نقدي فعلي براي پيش‌بيني اجزاي سودهاي آتي داراي مفاهيمي اقتصادي است‌. به عنوان مثال توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي نمايانگر دو رفتار بنيادي اقلام تعهدي است:

1) توانايي تبديل اقلام تعهدي پيش‌بيني¬شده به جريان¬هاي نقدي تحقق يافته (يعني قابليت تحقق)  و

2) توانايي گزارش¬دهي اطلاعات به هنگام‌، قابل اتکا و پايدار .

مربوط بودن اقلام تعهدي فعلي با جريان¬هاي نقدي آتي مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد كه مديريت تا چه حد مي‌خواهد ارزش اقتصادي شركت را با صداقت نشان دهد و اين كه احتمال تبديل دارايي¬هاي آتي به جريان-هاي نقدي تحقق يافته تا چه حد است‌؛ هر چه توانايي پيش‌بيني قوي¬تر باشد، تحقق بخشي بيشتر خواهد بود. به علاوه‌، رابطه بين اقلام تعهدي فعلي و اقلام تعهدي آتي ممكن است بتواند توانايي اقلام تعهدي را در درك اطلاعات به شكلي به هنگام و توانايي وقوع مجدد آن را در دوره‌هاي آتي نشان دهد. در نهايت سودهاي حسابداري که توانايي بيشتري در پيش‌بيني اجزاي سودها دارند، احتمالاً بايد داراي پايداري بيشتر و رابطه قوي¬تر با بازده سهام باشد.

اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه اطلاعات وسيله و ابزار مهمي در تصميم گيريهاي اقتصادي به شمار مي آيد و بدون شك، كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميمگيري در اختيار افراد قرار ميگيرد.گزارشهاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيريهاي اقتصادي به شمار مي روند كه مديران، سرمايه  گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند. از اين رو قلام تعهدي در گزاشگري مالي اساسي هستند و ابتکار اصلي حسابدار مي باشد . (آريف و همکاران، 2016) .بر خلاف اين مطلب، در تحقيقات حسابداري شواهد کمي در باره عوامل اقتصادي موثر بر سطح اقلام تعهدي يک شرکت وجود دارد و رهنمودهاي محدودي براي  شکل گيري انتظارات درباره اقلام تعهدي بر مبناي ويژگي هاي پيش بيني شده شرکتي وجود دارند. در اين تحقيق  اقلام تعهدي به عنوان تابغي از ويژگي هاي سال جاري شرکتي در نظر گرفته شده و هم چنين تاثير سرمايه گذاري دارايي هاي واقعي بر ارتباط بين اقلام تعهدي و نوسانات آتي شرکتي مورد بررسي قرار مي گيرد( آريف و همکاران، 2016).از لحاظ جديد بودن : اين تحقيق از لحاظ اقلام تعهدي در ايران مورد مطالعه قرار گرفته است اما آن چيزي که باعث تمايز اين تحقيق با ساير تحقيقات ديگر مي شود اين است که ما مي خواهيم اقلام تعهدي را به عنوان تابعي از سرمايه گذاري در نظر بگيريم  و چگونگي تاثير سرمايه گذاري بر دارايي هاي واقعي وارتباط بين اقلام تعهدي و نوسانات مورد انتظار آتي شرکتي را مورد بررسي قرار دهيم.از لحاظ جنبه مجهول:اين تحقيق به بررسي چگونگي تاثير سرمايه گذاري بر دارايي هاي واقعي  و ارتباط بين اقلام تعهدي و نوسانات مورد انتظار آتي شرکتي مي پردازد.

نقش واهمیت اقلام تعهدی

 یکی از نقش های مهم اقلام تعهدی انتقال یا تعدیل شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می باشد .بطوری که اعداد تعدیل شده بهتر عملکرد شرکت را ارزیابی کنداقلام تعهدی اغلب براساس مفروضات و برآوردها می باشند که اگر اشتباه باشند باید در سود و اقلام تعهدی آینده تصحیح شوند. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می یابد .بعنوان نمونه از دیدگاه پالپوخطای برآورد به عنوان عاملی است که کیفیت حسابداری را کاهش می دهد.او اعتقاد دارد صحت و درستی و دقت برآورد به ویژگی های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش بینی محیط شرکت بستگی دارد . اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریانهای نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده (سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کنند. اعتقاد براین است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آنها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند .

حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟

• در حسابداری نقدی ( Cash basis ) صـرفـاً معاملاتـی كـه در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد می‌باشند در دفاتر منعکس می‌گردند، بدون اینكه در طی دوره هیچگونه تلاشی برای ثبت صورتحساب‌ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهی‌های شركت صورت گیرد.

• در این روش هـدف اولیه از تهیه صورت‌های مالـی، ارائـه اطلاعاتی درباره دریافت‌ها و پرداخت‌های وجه نقدسازمان، طی دوره مالی مورد نظر می‌باشد.    

• این سیستم اغلب در سازمان‌های دولتی و واحدهایی كه منابـع ورودی آنهـا در قالب بودجـه تخصیص یافته و عملاً تفاوتی نیز بین درآمدهای نقدی و تعهدی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسابداری بر مبنای تعهدی چیست ؟

• در مبنای تعهدی ( Acctual Basis ) درآمدها در زمان انجام خدمات یا فروش كالا و هزینه‌ها نیز در زمان دریافت كالا یا خدمات و ایجـاد تعهـد در حساب‌ها منظور می‌شوند.                         

• صورتحساب عملکرد بر مبنای تعهدی، موفقیت شرکت را در عملیات خود نشان می‌دهد لذا سود و زیان خالص در این مبنا، نتیجه ترکیب درآمدهای کسب شده ( صرف نظر از وجوه نقد دریافتی ) و هزینه‌های تحمیل شـده در طی دوره مالی ( صرف نظر از وجوه نقد پرداختی ) می‌باشد.

• حسابداری تعهـدی اطلاعاتی در مورد دارائی‌ها و بدهی‌های یک سازمان و تغییـرات آن فراهم می‌آورد که با حسابداری دریافت و پرداخت وجه نقد به هیچ وجه قابل تأمین نمی‌باشد.                                        

• ایـن روش تعـداد بـی‌شمـاری از دارائـی‌هـا، بدهـی‌هـا، معامـلات و دیگـر رویـدادهـای مـؤثـر بر آنها را مـورد شناسائی قرار می‌دهد. نهایت كار حسابداری تعهـدی و ثمـره غایی آن امکانپذیر ساختن « سنجش عملكـرد سازمان‌ها، بنگـاه‌ها و مؤسسات تجـاری است » که ایـن كـار را با شناسائی و اندازه‌گیری آثـار مالـی عملیات و معاملات و رویـدادهـا در دوره تحقـق آنهـا بـه انجام می‌رساند.

ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی

 • قابلیـت اعتمـاد مطلوبتـر اطلاعات.                                

• برخـورداری از كارآیـی و كیفیت مناسبتـر و قابلیـت فهـم بهتـر   .

• انعکاس اطلاعات مرتبط  و مناسبتـر برای تصمیم‌گیـری‌های زمانـی

• صورت‌های مالی تهیه شده قابلیـت مقایسـه بهتـری دارد و اطلاعات آن به حـدی شفاف است كه تصمیم‌گیـری را برای کلـیـه  مسئولین و خصوصاً دست اندركاران امور مالی و حسابداری سازمان روشن‌تـر و شفاف‌تـر می‌نماید

• كارآیی بیشتر عناصر حسابداری در صورت‌های مالی تهیه شده

• قابلیت مقایسه بهتر صورت‌های مالی تهیه شده.

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری                     

"هیـأت استانـداردهای حسابداری" در بیانیـه شماره شش مفاهیـم حسابداری مـالـی  بر این موضوع تأكیـد می‌گـذارد كه تمام اجـزای صـورت‌های مالـی و معیارهای شناخت و اندازه‌گیـری اقلام منـدرج در گزارش‌های مزبور با استفاده از روش‌های حسابـداری تعهـدی تهیه و در این صورت‌ها درج می‌شود.

بنابـر تعریف FASB « حسابداری تعهدی تلاش دارد تا مجموع معاملات و سایر رویدادها و مواردی را كه دارای تبعات و نتایج نقدی برای بنگاه است در طول همان دوره‌ای كه آن معاملات، رویدادها و موارد اتفاق افتاده‌اند ( واقع شده‌اند )، اثرشان را بر بنگاه ثبت كند، به جای آنكه این آثار را دوره‌ایی ثبت كند كه وجه نقدی توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است.

فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1- مقدمه          2

2-1-کلیات تحقیق   4

3-1-بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق          5

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع       5

5-1- اهداف تحقیق 6

6-1 سوالات تحقیق            6

7-1فرضیات تحقیق            7

8-1 ابزار گرداوری اطلاعات و روش تحقیق.    7

روش تحقیق         7

جامعه اماری تحقیق            8

ابزار گردآوری اطلاعات      8

8-1-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش(اشخاص حقیقی و حقوقی).      9

9-1-واژه های کلیدی.         9

فصل دوم ادبیات تحقیق        10

1-2-مقدمه           11

2-2-کلیات           11

3-2-پیشینه تحقیق  25

فصل سوم روش اجرایی تحقیق           33

1-3-مقدمه           34

2-3- فرضیه هایپژوهش (به تفکیک  اصلی و فرعی)       34

3-3-مدل ها و متغییرهای تحقیق         34

روش گردآوری اطلاعات      37

جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه       37

ابزار گردآوری اطلاعات      38

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      39

1-4-مقدمه           40

2-4 روش تحقیقآمار توصیفی            40

3-4-آمار استباطی  42

فصل پنجم نتیجه گیری        44

1-5-مقدمه           45

2-5-نتیجه گیری   45

3-5-پیشنهادات      46

فهرست جداول

جدول  1-1 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکت‌های نمونه 41

جدول 2: نتایج آزمون های چاو و هاسمن          42

جدول 3 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ   43

Keywords: درامدهای غیرنقدی و تعهدی نوسانات کسب وکار سرمایه گذاری بورس
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان مطالعه اثرات درامدهای غیرنقدی و تعهدی بر روی کسب وکار مطالعه موردی :(واحدهای کسب و کار مستقر در بورس اوراق بهادار تهران) (فایل word)