دانلود پایان نامه بانکداری اسلامی با عنوان کاربرد مدل براون- جیسون در ارزیابی موقعیت مکانی دستگاهایATM بانک ملی استان سمنان (فایل word)

این تحقیق بانکداری با هدف کاربرد مدل های براون- جیسون در ارزیابی موقعیت مکانی دستگاهای ATM بانک ملی استان سمنان در آمده است. ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻨاوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺧـﻮدﭘﺮدازاﺳـﺖ . ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧـﻮدﭘﺮداز را ﻣـﻲﺗـﻮان در ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ روزاﻓـﺰون آنﻫـﺎ در ﻣﻴـﺎن ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. در ﻛﻨﺎر ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒـﺎري ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي زﻳـﺎد ﺧﺮﻳﺪاري، راه اﻧﺪازي و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. می توانید این تحقیق رشته بانکداری اسلامی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 650,000 ریال
شناسه محصول : 2009877
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 115
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 2 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه بانکداری اسلامی با عنوان کاربرد مدل براون- جیسون در ارزیابی موقعیت مکانی دستگاهایATM بانک ملی استان سمنان (فایل word)

چکیده

ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻨاوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه  ﻫـﺎي ﺧـﻮدﭘﺮدازاﺳـﺖ . ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧـﻮدﭘﺮداز را ﻣـﻲﺗـﻮان در ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ روزاﻓـﺰون آنﻫـﺎ در ﻣﻴـﺎن ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. در ﻛﻨﺎر ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒـﺎري ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي زﻳـﺎد ﺧﺮﻳﺪاري، راه اﻧﺪازي و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. تحقیق حاضر با هدف کاربرد مدل های براون- جیسون  در ارزیابی موقعیت مکانی دستگاهای ATM  بانک ملی استان سمنان  در آمده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی و بهره گیری از متد فرآیند تحلیل شبکه ای و همچنین الگوریتم براون- جیبسون خواهد بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان(یا خبرگان) شعب بانک ملی استان سمنان  می باشد. الگوریتم براون- جیبسون که در این پژوهش استفاده شده است از نگاهی عینی- ذهنی به عوامل مؤثر در مکان یابی بهره می برد. در نهایت علاوه بر LPM یک مکان پیشنهاداتی ارائه شده است. می توانید این تحقیق رشته بانکداری اسلامی را به صورت فایل word  دانلود نمایید.

مقدمه

بانکداری الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات مالی و بانکی از طریق شبکه الکترونیک و اینترنت که به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت های تجارت الکترونیک توجه بسیاری را به خود معطوف داشته و بسیاری از پژوهشگران وقت خود را صرف مبانی توسعه بانکداری الکترونیک نموده اند. همان گونه که اشاره شد ، بانکداری الکترونیک در سال های اخیر دارای جهشی بی سابقه بوده است و تردیدی نیست که برای ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی داشتن نظام بانکی کارآمد که بتواند با دقت ، سرعت و تکنولوژی هم سطح با بانکهای دنیا رقابت نماید ، ضروری است.

بيان مسأله

در ایران فرهنگ ها و نگرش های متفاوت نسبت به پول و اعتبار از آن جمله موضوعاتی است که بانک ها را وادار می سازد تا با احتیاط بیشتری به مقوله رشد تکنولوژی اطلاعات بپردازند. عامل گریز از نوآوری جدید در محصولات در اکثر کشورها وجود دارد ، در صنعت بانکداری ایران وجود فرهنگ بوروکراتیک و تمایل به بانکداری سنتی، بانکداری نوین را با محدودیت مواجه ساخته است.  (الهیاری فرد، 1389)

بانک ملی به عنوان یکی از بانک های پیشگام در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک که سرمایه گذاری زیادی بر روی توسعه بانکداری الکترونیک نموده ، شناخته شده است. بانک ملی با راه اندازی شرکت تجارت الکترونیک سعی بر آن داشته فعالیت های مرتبط با بانکداری الکترونیک را متمرکز نموده و زمینه های استقرار یک بانک الکترونیک را فراهم سازد تا بتواند از میزان مراجعه مشتریان و ازدحام و شلوغی شعب بانک که باعث کاهش کیفیت خدمات عرضه شده می گردد، بکاهد.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺒﺎر، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﯿﺲ و ... ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ درﮔﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﻫﺪفﻫﺎي دراز ﻣﺪت آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.  از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮﭘﺮداز و ﻋﺪم ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دارﻧﺪ، ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ و ... اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.  (الفت, ل., گلی, ع., & فوکردی, 1395)

در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز اﻣﺮي دﺷﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. 

اﻣﺮوزه ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮي، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪي ﺻﻮرت داده اﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮدﭘﺮدازﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﭽﻤﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﺪف وﯾﮋه اي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪه، ﺑﻞ  و زاﺑﺮﯾﺴﮑﯽ  ﻫﻤﭽﻮن؛ راﺷﻞ اﺑﺮﯾﻦ  و ﻣﺎرﯾﺴﻮن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. محمــدي علــي، مــولايي نبــي، (1394 )

در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺧﻮدﭘﺮداز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺒﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮ، اﻣﻨﯿﺖ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻌﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻮل و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

  با توجه به پیشرفت سطح استفاده از خدمات بانکداری در جهان ، امروزه یکی از تاثیر گذارترین عوامل در حوزه تجارت و زندگی شخصی افراد استفاده از خدمات الکترونیکی است. لذا با توجه به گسترش روزافزون حوزه خدمات بانکی و نیاز افراد به بهره گیری از این خدمات که از پرداخت قبوض تا تراکنش های خاص و بزرگ بانکی گسترش یافته اند مطالعه و بررسی عوامل موثر بر بانکداری الکترونیک در مناطق مختلف کشور با توجه به تغییرات بافت جغرافیایی ، فرهنگی ، سنی ، تحصیلی و غیره… مورد نیاز است.

یکی ازروش های نوین در بانكداري الكترونيك، استفاده از دستگاه خود پرداز است.انجام بسياري از امور بانكي، از طريق خودپرداز امكان پذير است.با توجه به آنكه شخص با در دست داشتن كارت خود وبا ورود شماره رمز، بايد درمحل دستگاه حضور داشته باشد؛ موارد ايمني آن کمتر مورد توجه قرارگرفته است.در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري و ﺑﻬﺮه وري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺖدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. از اﯾﻨﺮو ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ و  ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري

پيدايش بانكداري به قرنها پيش باز مي‌گردد. در آن موقع اهداف بانكداري با زمان حال متفاوت بوده است, قرن‌ها پيش دريافت بهرة قرض و كارمزد حفظ امانت, سود قابل توجهي به همراه داشت. اين موضوع به تدريج حس رقابت برخي افراد را برانگيخت و با وجود مشكلات عديده‌اي كه براي جلب اعتماد عمومي داشتند اولين مؤسسات خصوصي, جذب سپرده‌هاي مردم را راه انداختند. در اندك زماني اين مؤسسات توانستند فعاليتهاي خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و ديگران, به خدمات بيشتري چون نقل و انتقال وجوه در داخل, خريد و فروش انواع پولهاي خارجي و در مواردي ايجاد اسناد اعتباري گسترش دهند. در نتيجه اولين بانكهاي خصوصي تشكيل گرديد. اين بانكها نه تنها براي حفظ و نگهداري سپرده‌ها چيزي نمي‌گرفتند بلكه حاضر بودند در مقابل سپرده‌گذاري چند درصدي به عنوان پاداش بپردازند و اين امر موجب روي آوردن مردم به سمت بانكهاي خصوصي گرديد. اين روند به اين صورت ادامه داشت و تحول اساسي زماني رخ داد كه صرافان پي بردند مي‌توانند, به جاي پول نقد براي قرض‌گيرنده نيز رسيد بپردازند و اينجا بود كه مهمترين تحول در عرصه بانكداري يعني خلق پول اعتباري صورت پذيرفت و بدين ترتيب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر اندوخته‌هاي مردم رسيد بين آنان پخش كنند و پولهاي واقعي را به عنوان پشتوانه براي مراجعات احتمالي نگه داشته و با اين ابداع حرفه صرافي و بانكداري به يكي از پردرآمدترين مشاغل تبديل گرديد. بعد از تسلط كليسا بر امور مردم به دليل سخت‌گيري‌هاي شديد مقامات كليسا در مقابل قرضهاي با بهره, اين حرفه با مشكل جدي مواجه گشته و تا حدود زيادي از رونق افتاد در اين دوران گردانندگان عمدة چنين مراكزي, يهوديان بودند چرا كه طبق تفسيرشان از آيين يهود گرفتن ربا و بهره از غيريهودي را مجاز مي‌دانستند. پايان جنگهاي صليبي و آشنايي اروپاييان با كشورهاي مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامي, دور جديدي از تجارت و بازرگاني بين‌الملل بين شرق و غرب شكل گرفت و در قرن‌هاي چهارده و پانزده ميلادي اهميت فوق‌العاده‌اي يافت. گسترش بازرگاني, تنوع پولهاي رايج, مشكلات نقل و انتقال مسكوكات, نياز تجار و پيشه‌وران به سرمايه هاي مالي و... عوامل مختلفي بودند كه ضرورت تجديد حيات مؤسسات پولي و بانكي را طلب مي‌كرد. در همان حال تحولات سياسي اجتماعي جوامع غربي, زمينه را براي اين مؤسسات آماده مي‌كرد. از يك طرف با پيدايش تفكرات جديد سياسي از نفوذ كليسا در ادارة كشورهاي اروپايي كاسته شد و قوانين كليسايي تضعيف شدند, از طرف ديگر تحت تأثير نيازهاي اجتماعي برخي از رهبران مسيحي معتقد بودند نرخ بهره‌هاي عادلانه (كم) ربا نمي‌باشد و يا ربا تنها در قرضهاي مصرفي مطرح است و شامل قرضهاي توليدي و تجاري نمي‌شود, اين تغيير نگرش در رهبران مسيحي همراه با توجيهات ربا و بهره كه از طرف حقوقدانان و اقتصاددانان آن روز ارائه مي‌شد عرصه را براي پديدار شدن بانكها در مقياسي وسيع‌تر از سابق آماده كرد و بدين ترتيب نسل جديد بانكداري پا به عرصه وجود نهاد. بعد از آن تاريخ افراد و مؤسسات با ابداع شيوه‌هاي نوين فعاليتهاي بانكي موجب تكامل صنعت بانكداري شدند. امروزه نظام بانكي از اجزاء لاينفك اقتصادها خصوصاً اقتصاد سرمايه‌داري به حساب مي‌آيد. البته بايد توجه داشت كه فعاليتهاي متنوع بانكي عصر حاضر, همه با هم و در يك مؤسسه خاص به وجود نيامده بلكه پيدايش آنها به تدريج در كشورهاي مختلف و در شرايط گوناگون صورت گرفته است .

شاخه‌های بانکداری الکترونیک

بانک‌داری اینترنتی

بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن

بانک‌داری تلفنی

بانک‌داری مبتنی بر نمابر

بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز

بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش

بانک‌داری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی

بانک‌داری مبتنی بر دستگاه های کارت خوان

كارت‌هاي پلاستيكي (بانكي) در بانكداري الكترونيكي

يكي از ابزارهاي بانكداري الكترونيكي, كارت‌ها مي‌باشند.

در خصوص انواع كارت‌هاي بانكي, در ادامه اين فصل و در يك بخش مستقل به طور مفصل در رابطه با آن بحث خواهد شد بنابراين در اينجا تعريفي مختصري از انواع كارت‌هاي بانكي ارائه خواهد شد.

1ـ كارت بدهكار

اين كارت براي مشترياني طراحي شده است كه علاقه‌مند هستند براي پرداخت‌هايشان از كارت استفاده نمايند ولي نمي‌خواهند از اعتبار استفاده نمايند كه معمولاً به دو شكل عرضه مي‌شوند:

الف) بدهكاري تك معامله‌اي

كارت‌هايي هستند كه به يك حساب جاري وصل مي‌باشند و پس از انجام هر معامله فوراً از حساب برداشت مي‌شود.

ب) بدهكاري ماهيانه

مهمترين مزيت اين نوع كارت براي دارنده آن اين است كه به آنها اين اجازه را مي‌دهد كه پرداخت را به عقب اندازند.

2ـ كارت‌هاي اعتباري

اين كارت‌ها دو نوع هستند: 1ـ كارت‌هاي پرداخت متغير  2ـ كارت‌هاي پرداخت مجدد ثابت .

3ـ كارت‌هاي هزينه

اين نوع كارت تقريباً مشابه كارت‌هاي اعتباري هستند با اين تفاوت كه در پايان ماه بايد كل مبلغ صورت‌حساب پرداخت شود.

4ـ كارت‌هاي هوشمند

نوع پيشرفته‌اي از كارت‌هاي بدهكاري يا اعتباري مي‌باشد, كه داراي chip و حافظه مي‌باشد, از لحاظ مكانيسم عمل, ويژگيهاي كارتهاي بدهكار و اعتباري را مي‌توانند داشته باشد. اين نوع كارت‌ها در حال تكوين مي‌باشند ولي دو نوع مشهور آن عبارتند از:

الف) كيف پول الكترونيكي

يك نوع كارت هوشمند است كه مي‌تواند حداكثر يك مبلغ معين را در خود نگه دارد. براي وارد كردن پول در آن نياز به كد اختصاصي شخصي (PIN)  مي‌باشد ولي براي برداشت نيازي به كد نيست.

كيف پول الكترونيكي را مي‌توان بارها پر كرد يعني مجدداً تا سقف مجاز شارژ نمود.

ب) چك الكترونيكي

براي استفاده از اين كارت در معاملات خرده‌فروشي از EFT POS استفاده مي‌شود. از طريق EFT POS و متصل شدن به ترمينال بانك عمليات انتقال الكترونيكي وجوه صورت مي‌پذيرد يعني حساب مشتري در بانك بدهكار و حساب فروشنده بستانكار مي‌گردد.

خدمات بانكداري الكترونيكي

از GIS مي توان در بانكداري الكترونيك نيز بهره جست. به اين ترتيب كه اطلاعات مكاني به صورت وارد سيستم دستگاه هاي خودپرداز GIS لايه هاي مي گردد. سپس با كمك نرم افزارهاي مخصوص، در سيستم جانمايي شده و فرمان Map Viewer شيء دسترسي به اجراي آن در دسترس كاربران خدمات الكترونيكي بانكي قرار داده مي شود. كاربران با انتخاب اين فرمان، نقشه مربوط به نقطه اي كه هم اكنون در آن واقع هستند را از سيستم بازيابي كرده و موفق به تعيين موقعيت خود مي گردند. سپس از طريق نقشه، مراكز خدمات الكترونيكي بانكي نزديك به كاربر و تمامي اطلاعات مربوط به آن شعبه و خدمات مورد ارائه را از سيستم دريافت مي كند. در بانكداري را مي توان GIS از ديگر كاربردهاي نظارت بر عملكرد شعبات ، پششتيبان تصميم در برنامه ريزي استراتژيك ، مديريت دارايي و تسهيلات بانك  و ... را نام برد(جعفرالله و همکاران، 2013).

فصل اول کلیات  تحقیق       1

1-1- مقدمه:         2

1-2- بيان مسأله    2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق   5

1-4- اهداف تحقيق:            6

1-5- سؤالات تحقیق:          7

1-6- روش تحقیق: 7

1-7- اطلاعات  و آمار مورد استفاده در تحقیق:   8

1-8- جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش گردآوری اطلاعات   8

1-9- واژگان کلیدی  تحقیق:  8

فصل دوم مبانی نظری  و پیشینه تحقیق            9

2-1- مقدمه          10

2-1-1- مبانی نظری          10

2-1-2- چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن   11

2-1-2-1- تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري 11

2-1-2-2- شاخه‌های بانکداری الکترونیک        12

2-1-2-2-1- مزایای بانک‌داری الکترونیک       13

2-1-2-2-2- مقايسه بانكداري سنتي با بانكداري الكترونيكي            14

2-1-2-2-3- كارت‌هاي پلاستيكي (بانكي) در بانكداري الكترونيكي   16

2-1-3- گام های لازم در جهت مکان یابی         19

2-1-3-1- سطوح مکان یابی 19

2-1-3-2- مکان یابی بخش خصوصی و عمومی 19

2-1-3-3- عوامل و ضوابط مکان يابي صنعتي  20

2-1-3-4- عوامل اثر گذار بر تصمیمات مکان یابی کسب و کار       21

2-1-4- نقش GIS در بانکداری          24

2-1-5- تحليل بازار            25

2-1-6- تحليل مشتری         25

2-1-7- تحلیل رقبا 26

2-1-8- برنامه ريزي توسعه كسب و كار          26

2-2- مكان يابي شعبه جديد / دستگاه خودپرداز(ATM) جديد            27

2-2-1- خدمات بانكداري الكترونيكي   27

2-2-2- عوامل موثر در تعیین محل استقرار از دیدگاه سیستمی        28

2-2-3- انواع مدل های مکان یابی      28

2-2-3-1- مدل های کیفی     28

2-2-3-2- مدل های کمی     32

2-2-4- تشریح برخی مدل ها            34

2-2-4-1- مدل حداقل فاصله يا مساله P-Median           34

2-2-4-2- مدل حداكثر تراكم 35

2-2-4-3- مدل حداقل فاصله توان دار  36

2-2-4-4- مدل حداقل فاصله ( محدوديت دار )   37

2-2-4-5- مدل حداکثر پوشش           38

2-2-4-6- مدل حداكثر پوشش محدوديت دار      39

2-2-4-7- مدل هاي مکان یابی بر روي سطح    40

2-2-4-8- حرکت پله اي(مستطیلی)    42

2-2-4-9- حرکت مجذور اقلیدوسی     43

2-2-4-10- حرکت اقلیدوسی            43

2-2-5- تاریخچه پیدایش بانک ملی      44

2-2-5-1- مروری بر خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی         49

2-2-5-2- وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ ملی در استان  سمنان      50

2-3- پیشینه تحقیق 52

2-3-1- تحقیقات داخلی        52

2-3-2- تحقیقات خارجی      58

2-3-3- خلاصه فصل         65

فصل سوم روش اجرای تحقیق           66

3-1- مقدمه          67

3-2- روش تحقیق  67

3-2-1- روش تحقیق از نظر هدف      67

3-2-2- روش تحقیق از نظر ماهیت    67

3-2-3- روش تحقیق از نظر جمع آوری داده ها  68

3-2-4- روش تحقیق از نظر ابزار جمع آوری اطلاعات    68

3-3- جامعه آماری 69

3-4- نمونه آماری  69

3-5- تشریح شاخص ها       70

3-5-1- رتبه بندی معیارهای انتخاب مکان مناسب           71

3-6-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   72

3-7- خلاصه فصل            78

فصل چهار م تجزیه و تحلیل  79

4-1- مقدمه          80

4-2- گام های اجرایی          81

4-2-1- گام اول    81

4-2-2- گام دوم     82

4-2-3- گام سوم: محاسبه عامل ذهنی براي مکان هاي چهارگانه       84

4-2-4- گام چهارم: محاسبه LPM براي هر مکان و انتخاب مکان بهینه          97

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مکان بهینه   98

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     99

5-1- مقدمه          100

5-2- نتیجه گیری  100

5-3- پیشنهادات کاربردی     101

5-4- پیشنهاداتی برای محقیق آتی       102

5-5- محدودیت های تحقیق   103

منابع و ماخذ         104

فهرست جداول

جدول ‏2 1):ويژگيهاي بانكداري سنتي و بانكداري نوين (الكترونيكي) 15

جدول ‏2 2 )  متغیرهای اثرگذار در تصمیمات مکان یابی   23

جدول ‏2 3 ) خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی    64

جدول ‏2 4 ) خلاصه پیشنه خارجی تحقیق         65

جدول ‏3 1 )  مقادیر عددی ارجحیت ها در مقایسات زوجی 69

جدول ‏3 2 ) شاخص تصادفی            77

‏3 3 ) جدول طبقه بندي عوامل مؤثر بر مکان یابی ITM های  بانک ملی به انواع عینی، ذهنی و حیاتی      82

جدول ‏3 4 ماتریس داده هاي عینی       83

جدول‏3 5  ماتریس بی مقیاس شده       84

جدول‏3 6 )  خوشه شا خص هاي ذهنی            86

جدول ‏3 7 ) ماتریس مقایسات زوجی مکان سوم  89

جدول ‏3 8 )  ماتریس مقایسات زوجی مکان اول  89

جدول ‏3 9 )  ماتریس مقایسات زوجی مکان دوم  90

جدول ‏3 10 )  ماتریس مقایسات زوجی مکان چهارم         90

جدول ‏3 11 )  ماتریس مقایسات زوجی مکان پنجم           91

جدول ‏3 12 )  ماتریس مقایسات زوجی شاخص اول بر حسب مکان ها           92

جدول ‏3 13 )  ماتریس مقایسات زوجی شاخص دوم بر حسب مکان ها           92

جدول ‏3 14 )  ماتریس مقایسات زوجی شاخص سوم بر حسب مکان ها          93

جدول ‏3 15 )  ماتریس مقایسات زوجی شاخص چهارم بر حسب مکان ها        93

جدول ‏3 16 ) ماتریس مقایسات زوجی شاخص پنجم بر حسب مکان ها           94

جدول‏3 17 )  ماتریس مقایسات زوجی شاخص ششم بر حسب مکان ها           94

جدول‏3 18 )  ابر ماتریس    95

جدول‏3 19 )  جدول ابر ماتریس مسئله بعد از توان های متوالی       96

فهرست نمودارها

نمودار ‏3 1  نمودار معیار عملکرد عوامل عینی  85

نمودار‏3 2 )  شبکه گزینه ها و عوامل ذهنی مؤثر           87

نمودار ‏3 3 وزنهاي محاسبه شده براي شاخصهاي ذهنی     97

نمودار ‏3 4 معیار عملکرد عوامل ذهنی براي هریک از مکان هاي پنجگانه     98

نمودار ‏3 5 LPM های محاسبه شده براي مکان هاي پنجگانه مسئله انتخاب مکان استقرار شعب بانک ملی     99

 

Keywords: الگوریتم براون- جیسون- مکان یابی خودپردازها
این برای گرایش های: مدیریت امور بانکی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت امور بانکی > محصولات قابل دانلود مدیریت امور بانکی > پروژه های آماده مدیریت امور بانکی > پایان نامه بانکداری اسلامی با عنوان کاربرد مدل براون- جیسون در ارزیابی موقعیت مکانی دستگاهایATM بانک ملی استان سمنان (فایل word)