دانلود پروژه مالی با عنوان سیستم حسابداری در بیمه (فایل word)

این پروژه مالی در رابطه با سیستم حسابداری در بیمه است و در مورد انواع دفاتر و فرم های مورد نیاز، طبقه بندی حساب ها و تشریح حسابها بحث می کند. شما می توانید این پروژه حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 480,000 ریال
شناسه محصول : 2007766
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 49
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 310 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پروژه مالی با عنوان سیستم حسابداری در بیمه (فایل word)

چکیده

این پروژه مالی در رابطه با سیستم حسابداری در بیمه است و در مورد انواع دفاتر و فرم های مورد نیاز،  طبقه بندی حساب ها و تشریح حسابها بحث می کند. شما می توانید این پروژه حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

دفاتر و فرمهاي مورد لزوم

-          دفتر روزنامه حسابهاي عمومي

-          دفتر كل

-          دفتر معين

-          دفتر اعتبارات

-          دفتر اثاثيه واموال

-          دفتر صندوق

-          سند حسابداري

-          فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله (نمونه شماره 16 درمان)

-          موازنه حساب

-          دستور پرداخت

-          برگه دريافت وديعه

-          برگه رسيد انبار

-          حواله انبار

-          صورت آمار داروي مصرفي روازنه (نمونه شماره 14 درمان)

-          فرم آمار مصرف ماهيانه (نمونه شماره 15 درمان)

طبقه بندي حسابها

كليه حسابهاي مورد استفاده در ارتباط با درمان به 8 گروه و به شرح زير طبقه‌بندي شده است.

1-       گروه ذخائر

2-       گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات

3-       گروه اشخاص

4-      گروه وجوه

5-       گروه درآمدها

6-       گروه هزينه‌ها

7-       گروه روابط

8-       گروه حسابهاي انتظامي

هر گروه از طبقه بندي فوق در برگيرنده يك يا چند سرفصل دفتر كل و هر سرفصل كل داراي حسابهاي فرعي به تعداد مورد نياز خواهد بود.

تلفيق حسابها

اداره كل امور مالي در پايان هر سال مالي نسبت به تهيه و تنظيم صورتحسابهاي مالي سازمان كه مشتمل بر كل عمليات اعم از حسابهاي سازمان، و حساب درمان مي‌باشد اقدام و براي اين منظور لازم است نسبت به تهيه صورت درآمد و هزينه و ترازنامه واحدهاي درماني بطور يكجا و بر اساس دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام و در صورتهاي كل سازمان تلفيق نمايند.

بنابراين عمليات تلفيق حسابها مبتني بر تهيه صورتهاي مالي حساب درمان و شرح ذيل خواهد بود.

1- با توجه به اينكه حسابهاي سازمان از طريق ماشين و حساب درمان بصورت دستي تهيه مي‌گردند لذا حسابهاي اداره خزانه و ادارات كل تامين اجتماعي در رابطه با انتقال وجوه با واحدهاي درماني مانند حسابهاي سازمان تطابق ننموده و در هر يك از صورتهاي استخراجي جهت حسابهاي سازمان و درمان داراي مانده خواهند بود. علي القاعده اين دو مانده مي بايد با هم برابر و طرف مقابل يكديگر باشند بنابراين لازم است اين حسابها در صورتهاي نهائي استخراجي (ماشين و دستي) با هم مقابله و بدون صدور سند با هم پاياپاي و نسبت به تهيه صورت مالي تلفيقي اقدام گردد. بديهي است به هنگام پاياپاي نمودن حساب انتقال وجوه صورتهاي نهايي استخراجي در رابطه با حساب مذكور فاقد مانده خواهد بود. و چنانچه در مقابله حساب انتقال وجوه اختلافي مشاهده گرديد مي بايد مراتب را بررسي و طي صدور سند اصلاحي و ثبت در دفاتر روزنامه بر حسب مورد نسبت به رفع مغايرت اقدام گردد.

2- نظر به اينكه پس از تطبيق و احراز صحت عمليات بشرح فوق حذف حساب انتقال وجوه در رابطه با درمان در حسابهاي اداره خزانه و ادارات كل تامين اجتماعي كه بطريق دستي انجام مي‌پذيرد در صورتهاي ماشيني ادارات مذكور داراي مانده مي باشد لذا اداره كل امور مالي با توجه به صورت نهايي تهيه شده جهت اداره خزانه و ادارات كل استان تراز اختتاميه بصورت دستي تهيه و جايگزين تراز اختتاميه ماشيني خواهد نمود.

3- چنانچه واحدهاي اجرائي سازمان (شعب تامين اجتماعي) در رابطه با امر درمان راساً هزينه‌هائي از قبيل پروتز، اروتز، هزينه‌هاي كفن و دفن و غيره ... برابر مجوزات صادره انجام داده باشند اين هزينه با توجه به شماره حسابهائي كه متعاقباً اعلام مي‌گردد در حسابهاي سازمان منظور مي‌گردد.

از آنجائيكه در پايان سال مالي طبق برنامه تعيين شده اين هزينه‌ها نيز مانند كل هزينه‌هاي سازمان به حساب درآمد و هزينه نهائي منتقل مي‌گردد و با توجه به اينكه اين هزينه‌ها جزو سرفصل كل هزينه درمان مي باشد لذا اداره كل امور مالي ملزم است به ميزان جمع هزينه‌هاي انجام شده در سطح سازماني طي صدور سند به حساب بدهكار ذخيره درمان و بستانكار حساب درآمد و هزينه نهائي منظور و به هنگام تهيه صورتهاي مالي تلفيقي مراتب را تحت سرفصل حساب هزينه‌هاي انجام شده توسط واحدهاي اجرائي تامين اجتماعي در رابطه با درمان در ذيل حساب هزينه‌هاي درمان منعكس نمايد.

4- با توجه به ماده 26 آئين نامه اجرائي قانون الزام اداره كل امور مالي ملزم است در تهيه ترازنامه سازمان بدون در نظر گرفتن واحدهاي درماني، ميزان سهم درمان قطعي با توجه به حق بيمه‌هاي دريافتي را مشخص طي صدور سند حساب مانده درآمد پس از وضع مخارج بدهكار و حساب ذخيره درمان را بستانكار نمايد كه با تلفيق حسابهاي درمان و سازمان كه منتج به ترازنامه كل خواهد گرديد پس از وضع حساب ذخيره درمان ميزان اين حساب در ترازنامه كل مشخص خواهد گرديد.

5- اداره كل امور مالي به هنگام تهيه ترازنامه واحدهاي درماني طي صدور سند و با استفاده از روش اجرائي واحدهاي سازمان بوسيله حساب رابطه اداره تمركز حسابهاي واحدهاي درماني درآمد و هزينه‌هاي انجام شده در واحدهاي درماني را به حساب اداره تمركز حسابها انتقال و در حساب درآمد و هزينه نهائي منعكس سپس طي صدور سند حساب ذخيره درمان را بدهكار و حساب درآمد و هزينه نهائي درمان را بستانكار مي نمايد.

در خاتمه هر چند در تهيه اين دستورالعمل سعي كافي به عمل آمده است تا در مورد كليه حسابها شرح كافي داده شود.معهذا احتمال دارد در جريان عمل مواردي مشاهده شود كه در اين دستورالعمل در نظر گرفته نشده و يا نياز به توضيحات بيشتري باشد مراتب را به اداره كل امور مالي اعلام تا ارائه طريق گردد.

فصل اول            6

شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم           6

1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي : 6

2-1- دفتر كل       7

3-1- دفتر معين     8

4-1- دفتر اعتبارات            8

5-1-  دفتر اثاثيه واموال      9

6-1- دفتر صندوق 10

7-1- سند حسابداري           10

8-1- موازنه حساب            12

9-1- دستور پرداخت          12

1-9-1- دستور پرداخت نقدي            12

2-9-1- دستور پرداخت چكي            13

10-1- برگه دريافت وديعه   13

11-1- برگه رسيد انبار        13

12-1- حواله انبار  13

13-1- صورت آمار داروي مصرفي روازنه (نمونه شماره 14 درمان)           13

14-1- فرم آمار مصرف ماهيانه (نمونه شماره 15 درمان)  14

15-1- فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله (نمونه شماره 16 درمان)          14

فصل دوم 15

طبقه بندي حسابها   15

1- ذخائر قانوني    15

2- ذخائر استهلاك  15

3- ساير ذخائر       15

1- اموال غيرمنقول            16

2- اموال منقول     16

3- موجوديهاي جنسي          16

4- امتيازات          16

گروه اشخاص       16

1- جاري اشخاص  16

گروه وجوه           17

1- صندوق          17

2- تنخواه گردان    17

3- بانكها 17

4- انتقال وجوه      17

درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد            18

گروه هزينه          18

2-1- هزينه‌هاي اداري و عمومي واحدهاي درماني و خوراك          19

3-1- هزينه‌هاي داروئي و پزشكي       21

2- بخش هزينه‌هاي درمان مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد            21

3-  بخش هزينه درمان غيرمستقيم طرف قرارداد  21

4-  بخش هزينه‌هاي درمان اورژانس    22

گروه روابط          22

1- تراز افتتاحيه     22

2-  رابط 22

3-  درآمد و هزينه نهايي درمان          22

4- تراز اختتاميه    22

گروه حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي           22

1-  حسابهاي انتظامي          22

2- طرف حساب انتظامي      23

فصل سوم            24

تشريح حسابها       24

گروه 1- ذخائر      24

1- ذخائر قانوني    24

1-1- ذخيره قبل از اجراي قانون الزام   24

2-1- ذخيره درمان 24

2- ذخائر استهلاك  24

3-2- ذخيره استهلاك وسائط نقليه        25

4-2- ساير ذخائر   26

گروه 2- گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات            26

1- اموال غير منقول           26

2- حساب اموال منقول        27

2-2- اثاثيه و لوازم اداري     27

3-2- حساب وسائط نقليه      28

3- حساب انبار و موجوديهاي جنسي    28

4- خروج جنس از انبار براي مصارف داخلي     32

5- اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني          32

6- اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به انبار بيمارستان  33

7- اجناس و كالاهاي اهدائي   33

8- ضايعات          33

گروه 4- وجوه      38

4- بانكها 40

بخش چهارم : هزينه‌هاي درمان اورژانس           44

گروه 7- روابط     45

1- تراز افتتاحيه     45

2- حساب رابط      46

3- حساب درآمد و هزينه نهائي درماني 47

4- حساب تراز اختتاميه        47

 

 

Keywords: دفتر کل دفتر معین سند حسابداری تراز افتتاحیه تراز اختتامیه انواع حساب ها
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: مدیریت بیمه، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]