مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی نمایید.

What is Cultural Studies Anyway
" مطالعات فرهنگی " با چه اهدافی انجام می گیرد ؟
Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England
قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی: موسیقی در انگلستان

Skip Navigation Links