مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی نمایید.

Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance
نظریه انتقادی، پساساختارگرایی، پست مدرنیسم: ارتباط جامعه شناختی آنها
Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women
آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند
Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks
تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون

Skip Navigation Links