مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟
پیش‏بینی ترسیب غبار وزشی و گسترش آلودگی در اطراف بقایای معدن
An Objectively Determined Blocking Index and its Northern Hemisphere Climatology
یک شاخص بندالی تعیین شده به صورت عینی و اقلیم شناسی مربوط به آن در نیم کره شمالی
Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging method
پیشرفت های جدید در روش تصویربرداری ژئوالکتریکی جریان مستقیم
High resolution processing of 3D seismic data for thin coal seam in Guqiao coal mine
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran)
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران)
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا
Archaeogeophysics–archaeological prospection – A mini review
ژئوفیزیک باستان‌شناسی-پی‌جویی باستان‌شناسی-مرور کوتاه
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف
A new velocity model for clay-sand mixtures
یک مدل سرعت جدید برای مخلوط رس - ماسه
An alternative approach for the Istanbul earthquake early warning system
یک روش جایگزین برای سیستم هشدار دهی زودهنگام زمین لرزه استانبول
Statistical analysis of geomagnetic field reversals and their consequences
تحلیل آماری واژگونی میدان ژئو مغناطیسی و نتایج آن ها
Estimation of quality factors by energy ratio method
تخمین فاکتورهای کیفیت به کمک روش نسبت انرژی

Skip Navigation Links