مقالات ترجمه شده الهیات و معارف اسلامی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده الهیات و معارف اسلامی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده الهیات و معارف اسلامی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Philosophical Underpinnings of Islamic Management Method: Worldview, Epistemology and Ontology
اصول فلسفی روش مدیریت اسلامی: دیدگاه جهانیون، معرفت شناسی و هستی شناسی

Skip Navigation Links