مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش اکتشاف‌ معدن‌

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش اکتشاف‌ معدن‌ به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش اکتشاف‌ معدن‌ نمایید.

Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف
Application of geochemical methods in geothermal exploration in Kenya
کاربرد روش‌های ژئوشیمیایی برای اکتشاف ژئوترمالی در کنیا
A review of selected ground penetrating radar applications to mineral resource evaluations
مروری بر کاربردهای منتخب رادار نفوذی زمین برای ارزیابی ذخایر معدنی
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن
Geochemical exploration for gold in western Turkey: success and failure
اکتشافات ژئوشیمیایی برای طلا در غرب ترکیه: موفقیت و شکست

Skip Navigation Links