مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق بین الملل به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق بین الملل نمایید.

Attributing Criminal Liability to Corporate Actors: Some Lessons from the International Tribunals
نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی
International Humanitarian Law and Laws of war: Kashmir
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین جنگ؛ مورد کشمیر
Applying the ExtraLegal Measures Model to Humanitarian Interventions: A Reply to Devon Whittle
اعمال مدل اقدامات فراقانونی بر مداخلات بشردوستانه: پاسخی به دوون ویتل
At the Nexus of Human Rights and Development: New Methods and Strategies of Global NGOs
پیوند میان حقوق بشر و توسعه: روش‌های نوین و استراتژی‌های NGOهای جهانی
Journal of Law and Conflict Resolution
شاهراه‌های آب‌های آزاد: ایمنی و امنیت
Making Transnational Corporations Accountable for Human Rights Violations
پاسخگوسازی شرکت های چند ملیتی در رابطه با نقض حقوق بشر

Skip Navigation Links