مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

لیست مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نمایید.

Liability risk in the pharmaceutical industry: Tort law in the US and UK
ریسک مسئولیت در صنعت داروسازی: قانون شبه جرم در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا
Constitutive Criminology: Origins, Core Concepts, and Evaluation
جرم شناسی تأسیسی: ریشه ها، مفاهیم اصلی، و ارزیابی
Insanity as a Tort Defence
جنون به عنوان دفاع مبنای شبه جرم
Beyond Anomie: Alienation and Crime
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم
White‐collar Computer Crimes: A Threat to Auditors and Organization
جرایم کامپیوتری کارگران یقه سفید : تهدیدی برای حسابرسان و سازمان
Intersections of Race, Class, Gender, and Crime- Future Directions for Feminist Criminology
هم‌پوشانی‌های نژاد، طبقه، جنسیت و بزهکاری- رهنمودهای آتی برای جرم‌شناسی فمینیستی
Elderly Sexual Offenders: Two Unusual Cases
مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول

Skip Navigation Links