مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق خصوصی

لیست مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق خصوصی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده حقوق گرایش حقوق خصوصی نمایید.

Good Faith in English Contract Law: Of Triggers and Concentric Circles
خلوص نیت در قانون قرارداد انگلستان: انگیزه ها و دوایر متحدالمرکز
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model
پیش بینی نتیجه دعوی های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه ای
آیا مسائل زیست محیطی، موضوع مناسبی برای روش های حل اختلاف جایگزین می باشند؟
جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم

Skip Navigation Links