مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات نمایید.

Combined simulation–optimization methodology for the design of environmental conscious absorption systems
روش ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی برای طراحی سیستم های جذب محیطی هوشمند
Equivalent Electrical Simulation of a High -Power Ultrasonic Piezoelectric Transducer by Using Finite Element Analysis
Combined cooling, heating and power systems: A survey
سیستم های ترکیبی سرمایشی، گرمایشی و نیروگاهی
Energy, exergy and environmental analysis of cold thermal energy storage (CTES) systems
انرژی، اکسرژی و آنالیز محیطی سیستم های ذخیره انرژی حرارتی سرمایشی (CTES)
Investigating the impact of drilled impellers design of rotodynamic pumps on the efficiency of the energy transfer process
بررسی تأثیر طراحی پروانه های حفره دار پمپ های روتودینامیکی بر بازده فرآیند انتقال انرژی
Ammonia, Methane and Hydrogen for Gas Turbines
آمونیاک، متان و هیدروژن برای توربین های گاز
بهبود ظرفیت سرمایش گردابی با کاهش دمای سطحی لوله گرم: کار تجربی
NONLINEAR VIBRATIONS OF AXIALLY LOADED CYLINDRICAL SHELLS PARTIALLY FILLED WITH FLUID
ارتعاشات غیر خطی پوسته های استوانه ای تا قسمتی پر از سیال تحت بارگذاری محوری
Studying and simulating low flow floor heating solar system
بررسی و شبیه سازی سیستم گرمایش کف خورشیدی کم فشار
Review of Ranque–Hilsch vortex tube experiments using air
مروری بر آزمایش های لوله گردابی رنک – هیلش با استفاده از هوا
Experimental study on fouling in the heat exchangers of surface water heat pumps
مطالعه تجربی بر روی رسوب در مبدل های حرارتی پمپ های آب زمین گرمایی
Analysis on Internal Solid-liquid Two-phase Flow in the Impellers of Sewage Pump
تحلیل جریان دوفازی جامد-مایع داخلی در پره های پمپ فاضلاب
The Energy and Exergy Analysis of Single Effect Absorption Chiller
تحلیل انرژی و اکسرژی چیلر جذبی تک اثره
Noise perception of wall-hung gas boilers
درک نویز دیگ های گاز سوز دیواری
Tabular method of estimating nucleating steam flows
تخمین جریان بخار جوانه زا به کمک روش جدولی
Technique for simultaneously measuring fluctuating velocity, temperature and concentration in non-isothermal flow
تکنیکی برای اندازه گیری همزمان نوسانات سرعت، دما و غلظت در جریان غیر همدما
Effect of the ratio of specific heats on a small scale solar Brayton cycle
تاثیر نسبت گرماهای ویژه بر روی یک سیکل برایتون مقیاس کوچک
Fluid-structure interactions and flow induced vibrations: A review
برهم کنش های سیال -سازه و ارتعاشات ناشی از جریان: بصورت مروری
Clearance Optimization of Piston/Cylinder Pair Based on Virtual Prototype of Axial Piston Pump
Energy Consumptions of Different Building Heating Systems for Various Meteorological Regions of Iran: A Comparison Study
مصارف انرژی مربوط به سیستم های گرمایشی ساختمان در مناطق مسکونی مختلف ایران یک تحقیق قیاسی
An Analysis on Eddy Current Flowmeter – A Review
تحلیلی بر فلومتر جریان مخالف ( بازبینی)
THE HYDRO-CANNON NOZZLE OPTIMIZATION
بهینه سازی دهانه هیدرو کانن
Boundary layers for stress diffusive perturbation in viscoelastic fluids
لایه های مرزی برای اختلال پراکندگی تنشی در سیالهای ویسکوالاستیک
Thermal barrier coating effect on stress distribution of a diesel engine cylinder head
اثر پوشش حایل حرارتی بر توزیع تنش یک بستار موتور دیزلی
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3
Exergy analysis of thermal energy storage in a district energy application
تجزیه و تحلیل اکسرژی ذخیره سازی انرژی حرارتی در یک کاربرد انرژی منطقه ای

Skip Navigation Links