مقالات ترجمه شده باستان شناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده باستان شناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده باستان شناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Archaeoseismology: methodological issues and procedure
باستان زلزله شناسی: مشکلات و رویکردهای روش
THE MUSEUM'S EXCAVATIONS AT NISHAPUR
حفاری های موزه در نیشابور
THE ORIGINS OF THE ATHENIAN IONIC CAPITAL
منشا سرستون های آیونی آتنی
Archaeogeophysics–archaeological prospection – A mini review
ژئوفیزیک باستان‌شناسی-پی‌جویی باستان‌شناسی-مرور کوتاه
Natufian Settlement in Wadi Al-Hammeh
سکونتگاه ناتوفی در وادی الحمه
Burials of Raqefet Cave in the Context of the Late Natufian
تدفین غار راقفت در زمینه اواخر ناتوفیان
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله)

Skip Navigation Links