مقالات ترجمه شده مهندسی ایمنی صنعتی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی ایمنی صنعتی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی ایمنی صنعتی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The Assessment of Risk Caused By Fire and Explosion in Chemical Process Industry: A Domino Effect-Based Study
ارزیابی ریسک ناشی از آتش سوزی و انفجار در صنایع شیمیایی: مطالعه مبتنی بر اثر دومینو
Longwall mining, shale gas production, and underground miner safet and health
استخراج جبهه کار طولانی، تولید گاز شیل و ایمنی و سلامت معدنچیان زیرزمینی
Evaluation of occupational safety and health in surface mines
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی
Simulation on spread of fire smoke in the elevator shaft for a high-rise building
شبیه سازی گسترش دود حاصل از آتش در چاه آسانسور ساختمان های بلند

Skip Navigation Links