مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Modeling of diffusion controlled drug delivery
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده
Photostability Study of Ciprofloxacin with Cyclodextrins
بررسی پایداری نوری سیپروفلوکساسین با استفاده از سیکلو دکسترین ها
Modeling VLE and GLE of Systems Involving Polymers by Using SRK Equation of State
مدلسازی سیستم های VLE و GLE شامل پلیمرها توسط معادله حالت SRK

Skip Navigation Links