مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 7)

Intermittent drying of food products: A critical review pdf
خشکسازی متناوب محصولات غذایی : یک مطالعه بحرانی word
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species pdf
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development pdf
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید