مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 4)

Effects of L-Cysteine on some characteristics of wheat starch pdf
اثرات ال- سیستئین بر برخی از ویژگی های نشاسته ی گندم word
Heritability and phenotypic variation of double seeds in almond pdf
وراثت پذیری و تنوع فنوتیپی بذرهای دوبل (مضاعف) در بادام (Prunus dulcis) word
Application of cereals and cereal components in functional foods: a review pdf
کاربرد غلات و اجزای تشکیل دهنده ی آن در غذاهای عملگرا word
Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling pdf
مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنالدهی سلول گیاهی word
Lysosomal degradation of membrane lipids pdf
تخریب لیزوزومی لیپیدهای غشایی word
The potential use of cereal (1-3,1-4)- β-D-glucans as functional food ingredients pdf
پتانسیل استفاده از گلوکان های (1/3,1/4)- β -Dغلات، به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی غذای عملگرا word
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach pdf
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده word
Allelopathy: physiological and Sustainable Agriculture Important Aspects pdf
آللوپاتی: جنبه ها ی مهم و فیزیولوژیکی در کشاورزی پایدار word
A novel method for determination of patulin in apple juices by GC–MS pdf
یک روش جدید برای تعیین پاتولین در آب سیب بوسیله GC-MS word
Production and Applications of Artificial seeds: A Review pdf
تولید و کاربردهای دانه های مصنوعی: یک مرور کلی word
Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water pdf
تولید ماست کم چرب با به (میوه به) آب پز شده word
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA pdf
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک word
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter pdf
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند word
THE EFFECT OF SUPLEMENTATION FERMENTED KOMBUCHA TEA ON FAT AND CHOLESTEROL LEVELS OF DUCK MEAT pdf
اثر چای تخمیر شده مکمل کامبوچا بر سطوح چربی و کلسترول گوشت اردک word
effect of chemical and organic fertilizers on yield and essential oil of chamomile flower heads pdf
اثر کودهای شیمیایی و ارگانیک بر محصول و اسانس سرگل های بابونه آلمانی word
RESPONSE OF EGG PARASITOID Telenomus busseolae TO SEX PHEROMONE OF Sesamia nonagrioides pdf
پاسخ زنبور پارازیتوئید تخم Telenomus busseolae به فرومون جنسی Sesamia nonagrioides word
Priming memory invokes seed stress-tolerance pdf
خاطره پرایمینگ تحمل تنش در بذر را القاء می کند word
Economic Efficiency of Resource Use in Groundnut Production in Adamawa State of Nigeria pdf
بهره وری اقتصادی از منابع مورد استفاده در تولید بادام زمینی در اراضی اداماوا نیجریه word
Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS pdf
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS word
Micronutrient application through seed treatments – a review pdf
کاربرد عناصر ریزمغذی از طریق تیمار بذر – مقاله مروری word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید