مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 2)

Meat Products as Functional Foods: A Review pdf
فرآورده های گوشتی به عنوان مواد غذایی کاربردی: نقد و بررسی word
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae pdf
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها word
Cold resistance in plants: A mystery unresolved pdf
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده word
ntervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trend pdf
Quality Analysis of Pomegranate by Non-Destructive Soft X-Ray Method pdf
آنالیز کیفی انار به وسیله ی روش غیر تخریب کننده اشعه X نرم word
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review pdf
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری word
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام) word
Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants pdf
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان word
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data pdf
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک word
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance pdf
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان word
A fast and non-destructive method to discriminate beef samples using TD-NMR pdf
یک روش سریع و غیرمخرب برای تشخیص نمونه های گوشت گاو با استفاده از TD-NMR word
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants pdf
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.) word
Studies of mass transport of model chemicals from packaging into and within cheeses pdf
مطالعه انتقال توده های شیمیایی از بسته بندی ها به سوی و داخل پنیرها word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Sensor-in-the-loop tractor stability control: Look-ahead attitude prediction and field tests pdf
کنترل پایداری تراکتور حس گر – در – لوپ : پیش بینی دیدگاهی پیش رفته و تست های میدانی word
A simulation model of 2WD tractor performance pdf
مدل شبیه سازی عملکرد تراکتور 2WD word
Usefulness of Empirical Equations in Assessing Canal Losses through Seepage in Concrete-Lined Canal pdf
سودمندي معادلات تجربي در ارزيابي تلفات كانال از طريق تراوش در كانال هاي با پوشش بتني word
Assessment for soil improvement benefit of land rehabilitation in dump areas pdf
ارزیابی مزیت اصلاح خاک در احیاء زمین در مناطق زباله خیز word
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids pdf
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده word
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis pdf
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند word
Whey-ing up the options e Yesterday, today and tomorrow pdf
کاربردهای کشک - دیروز، امروز و فردا word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید