مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 4)

Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube pdf
بررسی تجربی انتقال گرمای همرفتی نانوفلوئید آب/Al2O3 در یك لوله مدور(دایره ای) word
Electrochemical sensors for environmental monitoring. Strategy and examples pdf
سنسورهای الکتروشیمیایی برای بررسی زیست محیطی. استراتژی و مثال ها word
MODIFICATION OF WOOD FIBER USING STEAM pdf
اصلاح فیبر چوب با استفاده از بخار word
MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF SODIUM CLUSTERS IN ZEOLITE LTA pdf
خواص مغناطیسی و نوری خوشه های سدیم در زئولیت لینده نوع A word
Transparent Conductive Nanofiber Paper for Foldable Solar Cells pdf
کاغذهای رسانای نانوفایبر شفاف برای پیل های خورشیدی با قابلیت تا شدن word
A modelling environment for the advanced operation of crystallisation processes pdf
یک محیط مدل سازی برای بهره برداری پیشرفته از فرآیندهای تبلور word
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage pdf
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی word
A holistic low carbon city indicator framework for sustainable development pdf
چارچوب شاخص جامعی در تعیین شهر کم کربن برای توسعه پایدار word
The structural characteristics and rheological properties of Lebanese locust bean gum pdf
مشخصه های ساختاری و خواص رئولوژیکی صمغ لوبیای لاکوست لبنانی word
Rectisol wash process simulation and analysis pdf
شبیه سازی و آنالیز فرایند شستشوی رکتیسول word
Structure and rheology of the k-carrageenan/locust bean gum gels pdf
ساختار و رئولوژی ژل های k-کارگینان/صمغ لوبیای لاکوست word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier pdf
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
Investigation of the effect of sol concentration on the microstructure and morphology of Novolac hyperporous pdf
بررسی تاثیر غلظت سل بر ریزساختار و مورفولوژی نوولاک فوق متخلخل word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید